Меню сайта

Валові витрати готелів і проблеми удосконалення законодавства

Сьогодні всі, хто пов'язаний з готельним справою, говорять про необхідність перемоги над таким вселенським злом, як місцевий готельний збір. Існування готельного збору явно дискримінує цей вид бізнесу в Україні, погіршуючи позиції наших готелів як на міжнародному, так і власне на внутрішньому ринку. Але, на жаль, однією лише скасуванням або зменшенням готельного збору проблеми прискореного розвитку сектора не вирішити. Ми настільки серйозно відстаємо в якісних показниках в порівнянні з нашими найближчими сусідами - вони ж і конкуренти на світовому туристичному ринку, - що при простому еволюційному розвитку інфраструктури засобів розміщення ми будемо просто неконкурентоспроможні. Потрібне стрімке і швидке поліпшення ситуації за рахунок революційних заходів - створення певних податкових канікул для сектора, який дозволить обновити готелі за рахунок зароблених власних коштів, і максимально стимулює залучення інвестицій.

Слід зупинитися ще на одному неврегульованому правовому аспекті - незаконної конкуренції офіційно діючих готелів та засобів розміщення, що знаходяться в тіні. Без сумніву, приватний сектор у багатьох країнах світу є важливою складовою туристичної індустрії. Враховуючи специфіку вітчизняного туристичного ринку, пріоритетний розвиток малих приватних готелів у ряді регіонів буде найбільш адекватною формою нарощування інфраструктурного потенціалу індустрії гостинності. У стадії розробки знаходиться низка пропозицій щодо пільгового кредитування власників сімейних готелів. Як держава, так і ряд серйозних міжнародних організацій мають намір допомагати розвитку малого готельного бізнесу. Але при цьому такий вид діяльності має визначатися як бізнес і знаходиться в чітко визначеному правовому полі.

Проблема може бути вирішена шляхом ліцензування послуги з розміщення туристів. При цьому для індивідуальних засобів розміщення має бути передбачена спрощена процедура отримання розміщення.

Саме тому сьогодні дуже актуальне завдання як проведення загальної інвентаризації всіх засобів розміщення, так і розробки на основі міжнародного досвіду єдиних критеріїв і стандартів як у визначенні категорії номерів, так і класифікації всієї готельної інфраструктури.

На нинішньому етапі розвитку туристичної галузі в Україні все більше приділяється уваги її матеріально-технічній базі, основу якої становить, насамперед, підприємства готельного господарства. Вимоги до рівня сервісу та якості послуг, які надають ці установи, стрімко зростає, що обумовлено, в першу чергу, розвитком ринкової інфраструктури в Україні, зростанням конкуренції як усередині країни, так і на міжнародному рівні.

На даному етапі калькулювання витрат при визначенні собівартості послуг, важливу роль відіграє питання про те, як буде оподатковуватися отриманий прибуток і в якій мірі законодавство допускає віднесення витрат виробництва в рахунок компенсації вартості товарів та послуг, придбаних платником податку для використання у власній господарській діяльності. Оскільки від того, якою мірою підприємство, в нашому випадку готель, віднесе свої витрати до валових витрат, залежить розмір оподатковуваного податку і в кінцевому підсумку істотно впливає на собівартість готельних послуг.

Податкове законодавство України далеко від досконалості в цьому плані. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" встановлює цілий ряд обмежень у частині віднесення витрат підприємства до суми валових витрат виробництва. Це ставить у скрутне становище не тільки платника податків, а й, в першу чергу, споживача, вимушеного покривати витрати підприємства, оплачуючи надані послуги за високою ціною, що обумовлено збільшенням собівартості.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Облік, аналіз і аудит податку на додану вартість
Актуальність дослідження. Податок на додану вартість вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів у більшості розвинених країн світу та країн з перехідною економікою. Сам факт його запровадження в Україні можна ...

Оподаткування доходів громадян
В умовах ринкової економіки важливим питанням, пов`язаним із ефективністю виробництва і загальним економічним розвитком країни є правильна побудова і організація податкових відносин господарюючих суб`єктів і громадян з державою. Податки повинні стати суттєвим важелем державного регулюв ...