Меню сайта

Види витрат, які спрямовані на підвищення якості обслуговування в готелі

Управління якістю послуг - складний багатоаспектний процес, що вимагає системного підходу до вирішення багатьох питань, як внутрішнього, так і зовнішнього характеру по відношенню до організаційних, економічних і соціальних напрямах діяльності готельних підприємств. Мова йде про цілу систему управління якістю як сукупності взаємопов'язаних методів і засобів в управлінні підприємством по забезпеченню систематичного контролю, оцінки та аналізу ситуацій, пов'язаних з формуванням та організацією виконання цілеспрямованих управлінських рішень щодо задоволення вимог до якості і зниження витрат на якість.

Забезпечення якісного обслуговування пов´язане з витратами. Якість готельних послуг повинна забезпечувати клієнтам задоволення їх запитів та економію витрат.

Ці властивості формуються в процесі всієї обслуговуючої сфери діяльності готельного комплексу, на всіх її етапах і у всіх ланках. Разом з ними утворюється вартісна величина послуг, що характеризує ці властивості від планування розробки готельних послуг до їх надання.

Укрупнені витрати, пов´язані з якістю готельних послуг, можна розділити на науково-технічні, управлінські та виробничі. Науково-технічні та управлінські готують, забезпечують і контролюють умови управління якістю обслуговування, тобто ніби зумовлюють наявність і величину виробничих витрат.

Якщо розробка нових готельних послуг здійснюється зовнішніми організаціями, то витрати, що забезпечують якість в даному готельному комплексі, включатимуть тільки витрати на впровадження.

У загальному випадку управлінські витрати, пов´язані із забезпеченням якісного обслуговування, включають:

транспортні. Вони підрозділяються на організаційні, такі, що забезпечують безперебійну роботу транспорту, взаємозв´язок можливостей і необхідностей повноти його завантаження; технічні, тобто такі, що включають вартість транспортних засобів, обслуговування під´їзних шляхів і витрати на персонал транспортних підрозділів - його набір і оплату праці; скорочення цін на обладнання, наприклад, за рахунок скорочення транспортних витрат у зв'язку з вибором прилеглих постачальників сировини і матеріалів необхідної якості, забезпечить підприємству скорочення витрат на придбання основних фондів, а отже, скорочення витрат за статтями "Амортизація", "Податок на майно підприємства", "Інші витрати". Скорочення транспортних витрат за рахунок вибору прилеглих постачальників сировини і матеріалів необхідної якості призведе до скорочення середньодобового пробігу автомобіля, що спричинить скорочення витрат за статтею "Інші витрати". Економічний ефект від запропонованого заходу виразиться в отриманні додаткової чистого прибутку і скорочення терміну служби самоокупності проекту.

постачальницькі (закупівля запланованих по видах, кількості та якості напівфабрикатів і комплектуючих матеріалів). їх можна розділити на безпосередньо матеріальні -відповідність фактичних матеріальних ресурсів запланованим; технічні, - такі, що відносяться до закупівлі необхідного устаткування та інших видів основних фондів виробничого призначення і для цілей управління готельного комплексу; і витрати на персонал постачальницьких підрозділів, від діяльності та компетентності якого залежить надалі виконання програми надання послуг;

витрати на підрозділ, що контролює надання готельних послуг;

витрати, пов´язані з роботою економічних служб, від діяльності яких залежить якість готельних послуг: плановий відділ (своєчасне складання планів), фінансовий (своєчасне забезпечення проекту фінансовими ресурсами), бухгалтерія (виписка рахунків) і т.п.;

витрати на діяльність інших служб апарату управління готельним комплексом, які в різному ступені зв´язані та впливають на забезпечення якості обслуговування, особливо управління кадрами, у функції якого входить набір персоналу, підвищення його кваліфікації і перевірка відповідності необхідному рівню і умовам.

Виробничі витрати в свою чергу можна розділити на матеріальні, технічні та трудові. Причому всі вони прямо відносяться на вартість готельних послуг. І якщо величину управлінських витрат у витратах на якість можна визначити лише умовно, опосередковано, то розмір матеріальних піддається прямому рахунку. Значно простіше, ніж з управлінськими, розрахувати і розмір технічних виробничих витрат - через амортизаційні відрахування, і трудових - через заробітну плату (оплату нормо-годин).

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Еволюція дизайну гривні в період незалежності України
Паперові грошові знаки - об’єктивні свідки багатьох історичних подій, відіграють важливу роль у системі соціально-економічних, політичних відносин як всередині країни, так і між державами. В усі часи наявність власної грошової одиниці вважалась символом державності, атрибутом визнання кр ...

Сутність поняття «фінансова стійкість підприємства», її види та завдання аналізу
Фінансова стійкість підприємства є однією з головних умов життєдіяльності, розвитку й забезпечення високого рівня конкурентоспроможності підприємства. Саме фінансова стійкість підприємства характеризує ефективність операційного, фінансового та інвестиційного розвитку, містить необхідну інформаці ...