Меню сайта

Види витрат, які спрямовані на підвищення якості обслуговування в готелі

Додаток 2

Звіт про фінансові результати

2010

 

р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

32 997

27 951

Податок на додану вартість

015

(500)

(

4 903

)

Акцизний збір

020

(

 

(

 

)

 

025

(

 

(

 

)

Інші вирахування з доходу

030

(

 

(

 

)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

27 497

23 048

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(

23 047

(

18597

)

Валовий:

     

прибуток

050

4 450

4 451

збиток

055

(

 

(

 

)

Інші операційні доходи

060

2 420

2 157

у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061

   

Адміністративні витрати

070

(

1 223

(

1 250

)

Витрати на збут

080

(

95

(

44

)

Інші операційні витрати

090

(

2 369

(

1 321

)

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

   

Фінансові результати від операційної діяльності:

     

прибуток

100

3 183

3 993

збиток

105

(

 

(

 

)

Доход від участі в капіталі

110

   

Інші фінансові доходи

120

42

161

Інші доходи1

130

   

Фінансові витрати

140

(

 

(

 

)

Втрати від участі в капіталі

150

(

 

(

 

)

Інші витрати

160

(

 

(

 

)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

         

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

     

прибуток

170

3 225

4 154

збиток

175

 

(

 

)

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

   

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

   

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

1 284

1 308

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

   

Фінансові результати від звичайної діяльності:

     

прибуток

190

1 941

2 846

збиток

195

(

)

(

 

)

Надзвичайні:

     

доходи

200

   

витрати

205

(

)

(

 

)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(

)

(

 

)

Чистий:

     

прибуток

220

1 941

2 846

збиток

225

(

)

(

 

)

Забезпечення матеріального заохочення

226

   

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

5 734

4 565

Витрати на оплату праці

240

9 557

7 783

Відрахування на соціальні заходи

250

3 532

2 846

Амортизація

260

1 555

1 295

Інші операційні витрати

270

3 987

4 723

Разом

280

24 365

21 212

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Особливості функціонування ринку FOREX
У кожної людини рано чи пізно виникають запитання, що робити з особистими грошовими накопиченнями, як їх примножити та зберегти. Для людей, які прагнуть отримати фінансову свободу, є багато шляхів, один з них - це торгівля на різниці курсів світових валют на ринку FOREX. ринок форе ...

Грошова система України
Грошова система України функціонує відповідно до закону про Національний банк України. Офіційною грошовою одиницею (валютою) є гривня. Співвідношення між гривнею і золотом Законом не встановлено. Офіційний курс гривні до іноземних грошових одиниць визначається НБУ і публікується в пресі. ...