Меню сайта

Особливості фінансування суб’єкта підприємництва ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод»

– Оперативна фінансова робота;

– Контрольно-аналітична робота.

На підприємстві ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод» керівником фінансового відділу є фінансовий директор. Йому підпорядковується фінансовий, планово-економічний відділи та бухгалтерія. (рис. 1.1.1)

Рис. 1.1.1 Структура фінансового відділу ПрАТ «Полтавський лікеро- горілчаний завод»

До основних завдань фінансової роботи належать:

• мобілізація фінансових ресурсів у розмірі, необхідному для підтримки нормального виробничого процесу і розширення виробничих фондів в обсягах, встановлених планами;

• пошук шляхів збільшення прибутку і підвищення рентабельності виробництва;

• своєчасне виконання зобов'язань перед ланками фінансово-кредитної системи, зокрема:

перед бюджетом - зі сплати встановлених податків і платежів;

перед централізованими позабюджетними фондами - зі сплати встановлених платежів;

перед банками - з повернення кредитів і сплати відсотків за ними;

• своєчасне виконання зобов'язань перед постачальниками з оплати товарно-матеріальних цінностей, перед працівниками - з оплати праці;

• контроль за збереженням та використанням оборотних активів і прискоренням їх обороту;

• контроль за раціональним і цільовим використанням фінансових ресурсів.

Для виконання своїх функцій з управління фінансовими ресурсами і контролю за їх раціональним використанням фінансова служба підприємств виконує необхідні розрахунки й на основі них вносить пропозиції керівництву підприємства про розподіл наявних фінансових ресурсів між виробничими структурними підрозділами, функціональними службами; розробляє поточні та оперативні фінансові плани та інші документи; виконує пошук нових резервів збільшення прибутку й надходжень інших фінансових ресурсів для забезпечення потреб підприємства у коштах на фінансування виробництва, капітальних вкладень, соціально-культурних потреб; здійснює контроль за виконанням фінансових показників; організовує партнерські угоди; здійснює оперативний контроль за надходженням коштів у ході реалізації продукції, надання послуг, за своєчасними розрахунками з контрагентами; комплексно аналізує роботу всього підприємства та його окремих структурних підрозділів,у процесі чого виявляються причини недовиконання планів, валових доходів, валових витрат, прибутку, що призводить до збитків підприємства та зниження загальної рентабельності; розробляються основні шляхи подолання цих причин; вивчає стан фінансового ринку України та регіону для планування і прийняття рішень в інвестиційній сфері.

Великий обсяг роботи, що обробляється фінансовим відділом потребує залучення достатньої кількості різноманітної інформації. Удосконалення фінансової роботи на підприємстві проводиться за рахунок впровадження електронно-обчислювальної техніки, моделювання фінансових процесів і створення автоматизованих систем управління фінансами.

Ефективна організація фінансової роботи на підприємстві можлива завдяки висококваліфікованим фахівцям, які здатні швидко реагувати на зміни в ринковому середовищі країни. Однак також необхідною умовою успіху є тісна співпраця з усіма підрозділами на підприємстві та з юридичною службою.

Перейти на сторінку: 1 2 3 

Читайте більше

Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ
Ризик - невід’ємна складова частина людського життя. Він породжується невизначеністю , відсутністю достатньо повної інформації про подію чи явище та неможливістю прогнозувати розвиток подій . Ризик виникає тоді, коли рішення вибирається з декількох можливих варіантів і немає впевненості ...

Міський бюджет пріоритети та механізми
Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет. Адам Сміт, 1776 р. Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом. Воррен Сміт, 1965 р. ...