Меню сайта

Формування власного капіталу підприємства ПрАТ «Полтавського лікеро-горілчаного заводу»

Дані таблиці 1.2.1 свідчать про значне збільшення власного капіталу підприємства з 2008 року по 2009 рік, а саме на 881 тис. грн. В значній мірі це відбулося за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку, який зріс у порівнянні з попереднім періодом на 997 тис. грн. Протягом 2009-2010 років спостерігається скорочення власного капіталу на 2256 тис. грн, що було спричинено збитковістю підприємства. За аналізований період інший додатковий капітал зменшився з 1465 тис. грн до 1234 тис. грн. Статутний капітал залишився незмінним і становив 300 тис. грн.

Абсолютна та відносна величини власного капіталу підприємства залежать від фінансових можливостей підприємства та обраної ним політики щодо структури капіталу. Фінансування діяльності підприємства за рахунок власного капіталу є альтернативою до залучення позичкових коштів. Основні переваги і недоліки фінансування за рахунок власного капіталу пояснюються, виходячи з його функцій, цілей зменшення та збільшення.

Функції статутного капіталу, а також цілі його зменшення та збільшення у систематизованому вигляді згруповані в табл. 1.2.2.

Таблиця 1.2.2

Функції та цілі збільшення (зменшення) статутного капіталу

Функції статутного капіталу

Цілі збільшення

Цілі зменшення

Заснування та введення підприємства в дію

Реалізація інвестиційного проекту

Згортання діяльності

Відповідальність і гарантії (забезпечення кредитоспроможності)

Виконання вимог щодо мінімального розміру статутного капіталу

Підвищення ринкового курсу корпоративних прав

Захисна функція

Проведення санації

Санація балансу (одержання санаційного прибутку)

Управління та контролю

Поглинання чи придбання контрольного пакета інших підприємств

Концентрація капіталу в руках активних власників

Фінансування та забезпечення ліквідності

Поліпшення ліквідності та платоспроможності

Приведення у відповідність обсягів власного капіталу та майна

Рекламна (репрезентативна) функція

Родернізація чи розширення виробництва

Вирішення конфліктів між власниками

База для нарахування дивідендів

Оптимізація дивідендної політики

Проведення певної дивідендної політики

Процес управління формуванням капіталу базується на певному механізмі. Механізм управління формуванням капіталу являє собою систему основних елементів, що регулюють процес розробки й реалізації управлінських рішень у цій області. У структуру механізму управління формуванням капіталу входять наступні елементи (рис.1.2.2):

Рисунок 1.2.2 Складові механізму управління формуванням власного капіталу підприємства ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод»

На величину власного капіталу підприємства впливають:

– інвестиції, які збільшують активи за рахунок додаткових коштів власників товариства;

– вилучення коштів власниками підприємства, що зменшує його активи;

– доходи, які призводять до зростання власного капіталу;

– витрати, які зменшують величину власного капіталу.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Особливості системи податкових пільг в оподаткуванні доходів фізичних осіб
Система оподаткування доходів фізичних осіб є регулятором взаємовідносин між державою та громадянами - платниками податків. В умовах соціальної диференціації населення, що об’єктивно супроводжує функціонування економіки на ринкових засадах, особливої гостроти набувають питання, пов’язані ...

Фінансові проблеми Пенсійного фонду України
Актуальність теми дослідження. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку пенсійних систем, упровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняними ...