Меню сайта

Вексельний обіг, його недоліки і переваги

Аналіз ситуації в сфері вексельного обігу вказує на те, що активізації цивілізованого вексельного обігу в Україні заважають численні зловживання.

Так як Україна є аграрною державою, векселі застосовуються і в аграрному секторі економіки. Вексель - унікальний фінансовий інструмент, що здатен ефективно розв’язати низку проблем, що виникли у сільськогосподарських підприємств.

Головними перевагами векселів є : простота організації розміщення; найбільш оперативний спосіб залучення коштів; найдешевший механізм залучення коштів;інструмент, що дозволяє залучати будь-який обсяг фінансових ресурсів; платіжний засіб; перший крок у залучення коштів на відкритому борговому ринку.

До основних недоліків векселів слід віднести: низьку ліквідність вторинного ринку; кредитну історію векселя серед вузького кола інвесторів ; короткостроковість запозичень; більш високу, у порівнянні з іншими інструментами, вартість запозичень; ризики документального обігу векселів (підробка, викрадення тощо).

Найбільший інтерес до використання у розрахунках між підприємствами негрошових форм виникає в період кризи ліквідності, тобто нестачі живих грошей. Покупець, не маючи можливості заплатити тут і зараз, може скористатись векселем. Виписати власний вексель може будь-яке підприємство, і простота обігу. Чим більш відомим є підприємство, тим більше шансів у виписаного ним векселя почати свій шлях.

Виписати власний вексель нескладно: слід правильно заповнити реквізити спеціального бланку, що має назву «простий вексель». Організацією таких угод, а також процедурою обліку, зберігання (погашення) векселів займаються банки. Як правило підприємство-векселедавець доручає сплачувати свої боргові цінні папери банку (ця процедура називається доміциляцією). Авалюючи вексель, тобто розміщуючи на лицьовому боці боргового паперу спеціальний напис, банк приймає на себе відповідальність за погашення паперу. Якщо векселедавець не оплатить вексель, то банк, відповідальний за авалювання, буде зобов’язаний погасити його за свій рахунок.

Отже, важливість та величезні обсяги поставлених задач перед учасниками вексельного обігу в Україні, практично необмежене коло господарських зв’язків та економічних відносин вимагають кооперації діяльності державних і комерційних структур щодо скорочення сум неплатежів і впровадження вексельного обігу. Також потрібно забезпечити сферу використання векселів більш серйозною правовою основою, так як існує значне зловживання у сфері вексельного обігу , і ліквідації цього зараз надається значна увага.

Задача №1

Визначити поточну вартість дисконтної облігації номінальною вартістю 1000 грн., початковою вартістю 900 грн., з терміном погашення 200 днів якщо з моменту придбання облігації пройшло 50 днів і дохідність на ринку по аналогічних цінних паперах зменшилась на 3% річних.

Розв’язок

Зміна процентної ставки по цінних паперах:

і = (% дохід / Ціна облігації) * 100%

% дохід =( Ціна облігації * і) / 100%

% дохід = (900 * 3) /100 = 27%

Поточна вартість дисконтної облігації становить:

ПВ = ПД/(1+r)t + НВ/(1+r)t

НВ - номінальна вартість

ПД - сума відсотку по облігації.

ПД = НВ * % = 1000 * 0,27 = 270 грн.

- термін до погашення.

ПВ = 270/(1+0,27)t150/360 + 1000/(1+0,27)150/360 = 1154,2 грн.

Відповідь: ПВ = 1154,2 грн.

Задача №2

Розрахувати суму, яку одержить підприємство за факторинговою угодою, якщо загальна сума дебіторської заборгованості підприємства дорівнює 200000грн., аванс становитиме 80%, резерв відповідно 20%, комісія фактора дорівнює 2,5%, щомісячний банківський відсоток за аванс - 1%.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...

Облік, аналіз і аудит податку на додану вартість
Актуальність дослідження. Податок на додану вартість вважається найбільш досконалою сучасною формою непрямого оподаткування і відіграє важливу роль у системі державних фінансів у більшості розвинених країн світу та країн з перехідною економікою. Сам факт його запровадження в Україні можна ...