Меню сайта

Система фінансових взаємовідносин та фінансових розрахунків ПрАТ «Полтавського лікеро-горілчаного заводу»

У процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також виконання зобов’язань у грошовій формі відбувається різноманітні розрахунки та платежі. Платежі також здійснюються за розподілом та перерозподілом грошових коштів. На ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод» впроваджено як готівкову так і безготівкову форму розрахунків.

Готівкова форма розрахунків застосовується для обслуговування працівників підприємства - виплата зарплати, матеріального заохочення, дивідендів, пенсій, грошової допомоги. З розрахунків підприємства готівка видається за допомогою чеків, на зворотній стороні яких вказується цільове призначення грошей, що будуть одержані.

Серед безготівкових розрахунків, що впроваджені на даному підприємстві, слід зазначити розрахунки за товарними операціями, пов’язані з реалізацією продукції, виконання робіт, надання послуг та розрахунки за товарними операціями, які пов’язані з фінансовими операціями: з кредитною системою, з бюджетами різних рівнів, зі сплатою фінансових санкцій. Також використовується відповідні форми безготівкових розрахунків, а саме: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, акредитиви, векселі, інкасові доручення.

В сучасних умовах господарювання, за наявності складнощів, щодо реалізації та збуту продукції, підприємство продає її, використовуючи форму послідовної оплати. Таким чином, у підприємства з’являється дебіторська заборгованість.

Кредиторська заборгованість займає значну питому вагу у складі позикових коштів, які, в свою чергу є складовою джерел коштів підприємства. Тому необхідно аналізувати і вивчати кредиторську заборгованість, її склад, структуру та вплив на фінансовий стан підприємства.

Отже, фінансові служби підприємства мають постійно стежити за співвідношенням кредиторської і дебіторської заборгованості, оскільки значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємства і потребує залучення додаткових коштів, а перевищення кредиторської заборгованості може призвести до неплатоспроможності підприємства.

ПрАТ « Полтавський лікеро - горілчаний завод» знаходиться у системі фінансових взаємовідносин з фінансовими посередниками та органами контролю за господарською діяльність підприємства.

Фінансові відносини підприємства з банками.ю які будуються як з приводу організації безготівкових розрахунків, так і по відношенню щодо отримання і погашення короткострокових, довгострокових кредитів і відсотків по них. На сьогодні ПрАТ « Полтавський лікеро - горілчаний завод» є клієнтом таких структур я ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та АКБ «УкрСиббанк».

За допомогою системи оподаткування, а також різних платежів та відрахувань підприємств з державного бюджету та інших централізованих фондів держава через свої фінансові органи реалізує право власності на засоби виробництва, вилучаючи у підприємств і централізуючи частину їх прибутку, тобто держава одержує від підприємств кошти. Але фінансовий потік на цьому рівні не односторонній. Підприємства також можуть одержувати від держави кошти.

Крім того, джерелом доходів є надходження від страхових компаній страхового відшкодування за понесені втрати і збитки.

ПрАТ « Полтавський лікеро - горілчаний завод» відноситься до торгової марки «Полтава». Між асоціацією та Товариством заключний договір, предметом якого є співпраця між сторонами для забезпечення стабільного функціонування і розвитку Підприємства, діяльність якого спрямована на задоволення потреб населення і народного господарства в спиртних напоях, що виробляється Товариством.

Отже, фінансові відносини з даними організаціями включають відносини з приводу утворення і використання централізованих грошових фондів. Особливо це стосується фінансування інвестицій, поповнення оборотних коштів, фінансування імпортних операцій і т.д Внутрішньогалузевий перерозподіл грошових коштів, як правило, на основі їх повернення відіграє важливу роль і сприяє оптимізації основних засобів підприємства.

Читайте більше

Сучасна світова фінансова думка
Фінанси - одна з небагатьох економічних категорій, яку досліджують майже всі напрями економічної науки (якщо визначати ці напрями з огляду на фінансові проблеми). Визначення фінансів як багатопланової категорії є стратегічним у їх вивченні. Найчастіше фінанси розглядаються через призму і ...

Система органів, що контролює фінансово-господарську діяльність в Україні
Формування ринкової економіки в Україні розпочинається з відтворення ринкових інституцій, які існували лише в зародковому стані. На сучасному етапі радикальних реформ, що здійснюються в Україні, особливої важливості набувають питання вдосконалення управління, однією із найважливіших фу ...