Меню сайта

Фінансовий контролінгу на підприємстві ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод»

Однією з причин виникнення кризової ситуації на багатьох українських підприємствах є низький рівень менеджменту. Саме не кваліфіковані та помилкові дії керівництва привели велику кількість суб’єктів господарювання на межу банкрутства. Істотним фактором, який зумовлює прийняття неправильних управлінських рішень, є відсутність на вітчизняних підприємствах ефективної системи контролінгу.

Фінансовий контролінгу зорієнтований на функціональну підтримку фінансового менеджменту, що визначає його зміст та основні завдання. Провідною метою фінансового контролінгу є орієнтація управлінського процесу на максимізацію прибутку та вартості капіталу власників при мінімізації ризику і збереженні ліквідності та платоспроможності підприємства.

Для розширення кола своїх споживачів, ринків збуту та залучення нових клієнтів, будь-яке підприємство ефективно працює в сфері маркетингу та цінової політики. Одним із інструментів останньої на ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод» є система знижок.

Знижки передбачають зменшення ціни товарів і послуг, коли єдину ціну пропозиції диференціюють для різних покупців. При цьому з фактичної ціни віднімається або абсолютна величина, або процентна ставка від ціни пропозиції. Знижки дозволяють проводити більш гнучку політику цін. Популярність знижок пояснюється частіше за все їх психологічним ефектом. Клієнти відчувають, що їм надають перевагу, у них виникає враження, що покупка пропонованих товарів і послуг із знижкою їм особливо вигідна.

Серед великої кількості видів знижок ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод» використовує наступні:

Знижки на кількість. Зниження ціни у цьому випадку пропонується покупцям великих кількостей при кожній поставці. Ці знижки надаються у вартісному або натуральному виразі. Знижкою за кількість є також бонус, який частіше за все надається один раз на рік за певну кількість купленого товару. База для розрахунку бонусу - досягнути в кінці кожного року рівень продажу певному покупцю в натуральному або вартісному виразі.

Знижки за «вірність». Надаються при довготривалому співробітництві з постачальниками та клієнтами. Якщо клієнт купує певні продукти протягом встановленого періоду у одного постачальника, він також може одержати дану знижку.

Спеціальні знижки. Існує багато видів спеціальних знижок, наприклад, знижка персоналу, що працює на підприємстві. Також на підприємстві встановлена знижка певним групам осіб, у тому числі за професійною ознакою.

Тимчасові знижки. Надаються, якщо замовлення надходить у певні моменти або в точно визначені періоди. Тим самим досягається за можливістю рівномірний розподіл обсягу збуту постачальника протягом року. Ці знижки надаються також, щоб продати певні старі моделі. Таке ж зниження ціни пропонується на передчасне придбання сезонних виробів.

В умовах нестійкості зовнішнього оточення, невизначеності та ризику виникає проблема своєчасної адаптації суб’єкта господарювання до зовнішніх змін, при чому зовнішнє середовище дуже динамічне. Для визначення зовнішнього оточення та внутрішнього середовища підприємства в системі стратегічного управління використовується такий метод фінансового контролінгу як SWOT - аналіз. У процесі SWOT- аналізу виявляються загрози та можливості, які можуть виникати у зовнішньому середовищі, а також сильні та слабкі сторони, які притаманні підприємству.

Ідея SWOT- аналізу полягає у прийнятті зусиль для перетворення слабкостей у сили, а загроз у можливості та розвитку сильних сторін підприємства відповідно до його обмежених можливостей.

Для того, щоб провести даний аналіз, необхідно правильно визначити внутрішні та зовнішні фактори, оцінити їх можливість та порівняти.

Таблиця 1.6.1

Матриця SWOT- аналізу ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод»

Сильні сторони

Слабкі сторони

· Великий досвід роботи в даній галузі; · Наявність висококваліфікованого персоналу; · Налагоджена система постачань сировини, матеріалів та устаткування; · Контракти зі спеціалізованими дистриб’юторами; · Висока якість продукції; · Наявність трьох сертифікатів якості; · Наявність матеріально-технічної, ресурсної бази та інфраструктури підприємства; · Один із лідерів ринку; · Достатній розмір власного капіталу.

· Відсутність чітко сформульованих стратегічних цілей і програм; · Неефективне використання ОЗ.

Можливості

Загрози

· Збільшення купівельної спроможності населення; · Розширення ринків збуту; · Розширення асортименту продукції; · Залучення іноземних інвестицій.

· Збільшення податкового навантаження; · Зростання цін на сировину, матеріали та устаткування; · Уповільнення темпів економічного розвитку; · Збільшення кількості галузевих конкурентів, які виробляють аналогічну продукцію; · Погіршення платоспроможності клієнтів

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...

Франчайзинг як ефективна система бізнесу
рaнчaйзинг бізнес договір Нaжaль нe вci мoжуть бути вдaлими пiдприємцями. Для цьoгo нeoбхiднo йти нa ризик, пocтiйнo шукaти нoвaтoрcькi iдeї, a тaкoж нeвeликa дoля aвaнтюризму. Бaгaтo хтo з людeй oбeрeжнi i нe йдуть нa ризик, a вiддaють пeрeвaгу фoрмi пiдприємницькoї дiяльнocтi, щo нaд ...