Меню сайта

Організація та якість аналітичної роботи на підприємстві ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод»

У сучасних умовах аналітична служба - найбільш гнучкий і динамічний підрозділ підприємства, функції і структура якої залежить від специфіки самого підприємства, характеру бізнесу, кадрового потенціалу тощо. Тут не має стандартних рішень і методик.

Організація аналітичної роботи є системою раціональних координованих дій, спрямованих на комплексне вивчення господарської діяльності аналізованого підприємства і його окремих структурних підрозділів.

Розподіл аналітичної роботи між окремими відділами залежить від структури підприємства, покладених на них обов’язків для виконання виробничих завдань і кваліфікації спеціалістів, які беруть участь у проведенні економічного аналізу.

Основною метою аналітичної служби ПрАТ «Полтавський лікеро - горілчаний завод» є розробка концепцій, планів, програм розвитку підприємства на основі аналізу та оцінки результатів його минулої і поточної діяльності, а також побудова ефективної системи управління фінансами.

На ПрАТ «Полтавський лікеро - горілчаний завод» відокремлюються наступні підрозділи:

· Планово - економічний відділ.

· Відділ бухгалтерії.

· Виробничо - технічний відділ.

· Відділ кадрів.

· Фінансовий відділ.

· Відділ збуту.

· Відділ з фірмової роздрібної торгівлі.

· Відділ маркетингу.

· Юридичний відділ.

· Відділ контролю якості.

Функціональні обов’язки кожного з підрозділів згідно з посадовими інструкціями їхніх працівників наведено в таблиці 2.1.1

Таблиця 2.1.1 Функціональні обов’язки підрозділів аналітичної служби ПрАТ «Полтавський лікеро - горілчаний завод»

Назва відділу

Функціональні обов’язки

Планово - економічний відділ

Керівництво проведенням аналізу у масштабі всього підприємства; аналіз виконання планових завдань; проведення комплексного аналізу основних показників діяльності; систематизація і узагальнення результатів аналізу; вивчення зміни ефективності господарської діяльності.

Відділ бухгалтерії

Аналіз стану бухгалтерського обліку; виконання кошторисів доходів і витрат, витрачання заробітної плати, непродуктивних витрат, використання фінансових ресурсів, фінансового стану; розробка заходів щодо покращення його фінансового стану, платоспроможності і організації облікової роботи.

Виробничо - технічний відділ

Аналіз стану експлуатації основних фондів, рівня благоустрою, виробничих умов, виконання планів поточного і капітального ремонтів приміщення, витрачання матеріальних ресурсів.

Відділ кадрів

Аналіз рівня укомплектування підприємства працівниками, стан трудової дисципліни; дослідження мотивів і причин плинності кадрів; розробка заходів щодо підвищення їх кваліфікації.

Фінансовий відділ

Виконання плану прибутку і його використання, фінансовий стан, платоспроможність підприємства, взаємовідносини з бюджетом і банком

Відділ контролю якості

Контроль за якість сировини я готової продукції, підвищення якості продукції. Дотримання технологічної дисципліни, вчасна доставка і зберігання сировини та готової продукції.

Відділ маркетингу

Розробка стратегії маркетингу, координація виконання програм, контроль за виконанням маркетингових планів та реалізацією стратегії; розробка виробничої та цінової стратегії,формування асортименту продукції, впровадження нових видів продукції.

Відділ збуту

Комплексне вивчення і аналіз вітчизняних та зарубіжних ринків, перспективи їх розвитку з метою одержання інформації щодо співвідношення попиту і пропозиції, рівня цін на продукцію, розвитку виробництва підприємств - конкурентів, стратегії і тактики їх діяльності; організація виставок, ярмарків, рекламування продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, розповсюдженні інформації про виробника.

Відділ з фірмової роздрібної торгівлі

Продаж товарів та послуг на підставі усного або письмового договору купівлі - продажу громадянам та іншим кінцевим споживачам.

Юридичний відділ

Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства; консультування керівників структурних підрозділів з юридичних питань; участь у підготовці та укладанні договорів з іншими підприємствами, установами та організаціями.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Фінансова діяльність суб’єкта підприємництва
В умовах трансформаційної ринкової економіки перед підприємствами постає питання вирішення проблем фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності. Тому необхідна підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фінансистів. Це можливо за поєднанням ...

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...