Меню сайта

Платоспроможність та ліквідність ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод»

З позиції фінансової діяльності будь-якому підприємству доводиться вирішувати такі завдання:

o Підтримання спроможності своєчасно відповідати за своїми поточними фінансовими зобов’язаннями;

o Забезпечення фінансування в необхідних обсягах.

Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи оцінюється показниками ліквідності і платоспроможності, які в загальному вигляді характеризують його спроможність своєчасно і впоєному обсязі здійснювати розрахунки з короткостроковими зобов’язаннями перед контрагентами. Одним з основних етапів аналізу ліквідності та платоспроможності є аналіз ліквідності Балансу. Він полягає у співставленні груп активів, спрямованих за ознакою ліквідності і розташованих у порядку її зменшення та груп пасивів, сформованих за ознакою терміновості погашення боргів і розташованих в порядку її збільшення.

Згідно з «Методикою інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій», активи підприємства залежно від швидкості перетворення їх у грошові кошти поділяються на 4 групи:

. Найбільш ліквідні активи - А(1).

. Активи, що швидко реалізуються - А(2).

. Активи, що повільно реалізуються - А(3).

. Активи, що важко реалізуються - А(4).

Зобов’язання підприємства (пасиви балансу) залежно від терміну їх сплати поділяються на 4 групи:

. Найбільш термінові зобов’язання - П(1).

. Короткострокові пасиви - П(2).

. Довгострокові та середньострокові пасиви - П(3).

. Постійні пасиви - П(4).

Розглянемо більш детально, які статті балансу входить в кожну з груп.

Найбільш ліквідні активи (А1) - суми за всіма статтями коштів, що можуть бути використані для виконання поточних розрахунків негайно. У цю групу включають також короткострокові фінансові вкладення (цінні папери): (ряд.150 + ряд.220 + ряд.230 + ряд.240).

Активи, що швидко реалізуються (А2) - активи, для перетворення яких у грошові кошти потрібний певний час. У цю групу можна включити дебіторську заборгованість (платежі по якій очікуються протягом 12 місяців після звітної дати), інші оборотні активи: (ряд.160 + ряд.170 + ряд.180 + ряд.190 + ряд.200 + ряд.210).

Активи, що повільно реалізуються (А3) - найменш ліквідні активи - це запаси, та інші оборотні активи: (ряд.100 + ряд.110 + ряд.120 + ряд.130 + ряд.140 + ряд.250).

Активи, що важко реалізуються (А4) - активи, що призначені для використання в господарській діяльності протягом відносно тривалого періоду часу. У цю групу можна включити статті 1 розділу активу балансу «Необоротні активи»: ряд.080 +ряд.270.

Найбільш термінові зобов'язання (П1) - кредиторська заборгованість, розрахунки за дивідендами, інші поточні зобов’язання: (ряд.530 + ряд.540 + ряд.550 + ряд.560 + ряд.570 + ряд.580 + ряд.590 + ряд.600 + ряд.610);

Короткострокові пасиви (П2) - короткострокові кредити банків та інші позики, що підлягають погашенню протягом 12 місяців після звітної дати: (ряд.500 + ряд.510 + ряд.520);

Довгострокові пасиви (П3) - довгострокові позики та інші довгострокові пасиви - статті 3 розділу пасиву балансу «Довгострокові зобов’язання»: (ряд.480);

Постійні пасиви (П4) - статті 1 і 2 розділу пасиву балансу: (ряд.380 + ряд.430 + ряд.630).

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються такі умови: А1 ³ П1, А2 ³ П2, А3 ³ П3, А4 £ П4.

Якщо виконуються перші три нерівності, тобто поточні активи перевищують зовнішні зобов'язання підприємства, то обов'язково виконується остання нерівність, що свідчить про наявність у підприємства власних оборотних коштів - дотримується мінімальна умова фінансової стійкості.

Аналіз ліквідності Балансу ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод» за 2008-2010 роки подано в Таблиці 2.3.1.

Таблиця 2.3.1 Аналіз ліквідності Балансу ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод» за 2008-2010 роки

Активи

2008

2009

2010

Пасиви

2008

2009

2010

Надлишок(+), нестача (-) платіжних коштів

Найбільш ліквідні (А1)

215,00

184,00

110,00

Найбільш термінові зобовязання (П1)

1571,00

501,00

793,00

-1356,00

-317,00

427,00

Які швидко реалізуються (А2)

2477

1344

656

Короткострокові кредити банків і позики (П2)

2389,00

2661,00

3447,00

88,00

-1317,00

1973,00

Які повільно реалізуються(А3)

2058

2308

1394

Довгострокові зобовязання (П3)

-

-

-

2058,00

2308,00

-914,00

Які важко реалізуються (А4)

3011

2883

2105

Постійні пасиви (П4)

1151,00

2032,00

-224,00

1860,00

851,00

1254,00

Баланс

7761,00

6719,00

4265,00

Баланс

7761,00

6719,00

4265,00

-

-

-

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України
На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення. Харчо ...

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...