Меню сайта

Ділова активність та інвестиційна привабливість ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод»

В умовах дефіциту ресурсів підприємства, проблема їх ефективного розподілу та використання виходить на одне з перших місць. Основним інструментом для оцінки ефективності використання ресурсів підприємства в умовах нестабільної економіки є оцінка та аналіз ділової активності суб’єкта господарювання, за допомогою якого можна об’єктивно оцінити результативність господарсько-фінансового стану підприємства та визначити перспективу його розвитку.

Ділова активність виступає найважливішим фактором, що визначає фінансову стабільність підприємств. На даний фактор впливають: стійкість економічного зростання, дотримання заданих темпів розвитку підприємства, ступінь виконання прийнятих планів виробництва, рівня ефективності використання наявних ресурсів виробництва, широта ринків збуту продукції підприємства, включаючи наявність поставок продукції на експорт, наявність конкретних перспектив розвитку підприємства.

На рівні підприємства ділова активність найчастіше розглядається як результативність роботи підприємства щодо величини авансованих ресурсів або величини їх споживання в процесі виробництва.

Характеристику ділової активності підприємств нерідко пов'язують з певними (заданими) темпами економічного розвитку підприємства, які забезпечуються сукупністю цілеспрямованих заходів та дій. Темпи економічного розвитку можуть характеризувати результативність ділової активності і на макрорівні, однак вони не враховують якісну сторону ділової активності - рівень мотивації працівників, оцінку ролі підприємців у бізнес-середовищі. Економіка країни може бути представлена ​​як сукупність ділових зусиль окремих господарських суб'єктів. Таким чином, ділова активність може бути представлена ​​як сукупність зусиль працівників підприємства, спрямованих під впливом певного рівня мотивації на збільшення, перш за все, оборотності оборотних активів, яка формується під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів виробництва, а також розвиненою соціально-економічної інфраструктури регіону.

Оцінка ділової активності на якісному рівні може бути отримана в результаті порівняння діяльності підприємства та родинних по сфері додатка капіталу компаній. Такими якісними критеріями є: широта ринків збуту продукції, наявність продукції, що поставляється на експорт, репутація Товариства, в стійкості зв'язків із клієнтами та ін

Кількісна оцінка та аналіз ділової активності можуть бути зроблені за двома напрямками:

ступінь виконання плану (встановленого вищестоящою організацією чи самостійно) за основними показниками, забезпечення заданих темпів їхнього зростання;

рівень ефективності використання ресурсів.

Поточна діяльність будь-якого підприємства може бути охарактеризована з різних сторін. У нашій країні основними оціночними показниками традиційно вважаються обсяг реалізації і прибуток. Крім них в аналізі застосовують показники, що відображають специфіку виробничої діяльності . По кожному з цих показників, в принципі, може встановлюватися планове значення або внутрішньовиробничий норматив (орієнтир), з яким і проводиться порівняння після закінчення звітного періоду. Що стосується динаміки основних показників, то найбільш інформативні аналітичні висновки формулюються в результаті зіставлення темпів їх зміни.

Аналіз ділової активності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників,як : коефіцієнт оборотності сукупного капіталу, коефіцієнт оборотності власного капіталу, коефіцієнт оборотності оборотних активів, коефіцієнт оборотності запасів, коефіцієнт заборгованості, коефіцієнт оборотності грошових коштів, період оборотності сукупного капіталу, термін окупності власного капіталу, період обороту оборотних активів,період обороту дебіторської заборгованості, період обороту кредиторської заборгованості,період обороту запасів,період обороту грошових коштів, період операційного циклу та період фінансового циклу.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Проблеми вдосконалення механізму прямого оподаткування в Україні (історія розвитку та зарубіжний досвід)
Актуальність теми. Податки існують у людському суспільстві майже п'ять століть, але для людини немає більш гнітючої процедури, ніж сплата податків. Великі податки - це завжди неминучі злидні, занепад господарства, шлях до катастрофи і людської трагедії. Там, де великі податки, не може бут ...

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...