Меню сайта

Ділова активність та інвестиційна привабливість ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод»

Дані таблиці 2.5.2. свідчать про зменшення доходу від реалізації продукції у 2009 році проти 2008 року на 8222 тис.грн та на 8462 тис.грн у порівнянні 2010 року з 2009 роком. Щодо чистого доходу спостерігається аналогічна ситуація: за аналізований період він зменшився на 8538 тис.грн. негативна тенденція спостерігається щодо зміни величина Валового прибутку. У 2008-2009 роках показник зменшився на 1147 тис.грн., а у 2010 році підприємство було збитковим, тому валовий збиток становив 1636 тис.грн. прибуток від операційної діяльності збільшився на 473 тис.грн. фінансовий результата від звичайної діяльності до оподаткування за аналогічний період зріс на 533 тис.грн, а ЧП становив 997 тис.грн. у 2010 році підприємство отримало збиток від операційної діяльності, від звичайної діяльності до оподаткування та загальний збиток сумою 2141 тис.грн. Тому діяльність підприємства можна оцінити негативно.

Створення та випуск конкурентоспроможної продукції потребує від підприємства активізації процесу модернізації та реконструкції виробництва, вдосконалення технологій, підвищення рівня матеріальної бази. Однак оновлення елементів основного капіталу на новій технічній основі вимагає постійного зростання інвестицій, забезпеченість якими в достатньому обсязі залежить від наявності сприятливого інвестиційного клімату та від інвестиційної діяльності підприємства, яка багато в чому визначає ефективність роботи в довгостроковій перспективі, можливість вистояти в конкурентній боротьбі, вийти на нові ринки, освоїти нові види продукції. Для здійснення інвестиційної діяльності фахівцям підприємств необхідні відповідні знання, оскільки керування інвестиціями припускає формування: інвестиційної стратегії підприємства, створення його інвестиційного портфеля і ризиків, інвестиційної привабливості потенційних об’єктів інвестування, обґрунтування і оцінку ефективності реальних інвестиційних проектів і передбачуваних інвестицій цінних паперів. Аналіз фінансового тану підприємства ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод» цілком говорить про сприятливий клімат на підприємстві для інвестування коштів, але при проведенні розрахунку деяких показників, було виявлено декілька слабких сторін підприємства, тому для покращення інвестиційної привабливості ПрАТ «Полтавський лікеро-горілчаний завод», необхідно взяти напрямки покращення показників інвестиційної привабливості, а саме показників, що безпосередньо формують уявлення про фінансовий стан підприємства.

Покращення фінансового стану підприємства можна досягти завдяки збільшенню його прибутку і до того ж інвестор не бажає інвестувати кошти в малоприбутковий об’єкт. Збільшити прибуток можна за допомогою багатьох факторів, наприклад, можна збільшити ціну на продукцію, надані послуги, виконану роботу. Проте цей варіант не завжди доцільний, оскільки в умовах пануючого недоцільного фінансового стану економіки країни, а також досить щільного ринку, покупці не мають достатньо коштів, щоб сплати більшу суму за товари.

На підприємстві до зниження прибутку призвело підвищення собівартості реалізовано продукції, збільшення операційних витрат, зниження інших фінансових доходів, зростання фінансових витрат та інших витрат.

Шляхами зниження витрат є економія всіх видів ресурсів, що споживаються у виробництві трудових та матеріальних ресурсів, так, значну долю у структурі витрат виробництва займає оплата праці. Тому актуальною є задача зниження є трудомісткої продукції, що виготовляється, зростання продуктивності праці.

Зниження трудомісткості продукції та збільшення продуктивності праці можна досягнути різними шляхами. Найбільш важливі з них - механізація та автоматизація виробництва, розробка та застосування прогресивних, високопродуктивних технологій, заміна та модернізація застарілого обладнання. Скорочення витрат по амортизації ОВФ можна досягнути шляхом кращого використання цих фондів, збільшення їх навантаження.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Сучасні форми та системи оплати праці
Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що ...

Облік фінансових результатів підприємства та оцінка інвестиційної привабливості підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Агрофірми Маяк)
облік фінансовий оздоровлення Функціонування України як незалежної самостійної держави стало початком бурхливих змін у соціально-економічному житті країни. У цих умовах перебудову господарської діяльності підприємств спрямовано на оволодіння механізмом ринкових відносин і поставлено н ...