Меню сайта

Фінансова безпека вітчизняних банків та її забезпечення

Основною причиною поточної глобальної економічної кризи і епіцентром подій є світова фінансова система. Саме її нестабільність, прорахунки і масштаби операцій на світових фінансових ринках призвели до того, що економічна криза охопила всі країни. Оскільки банківська система є основною складовою фінансової системи, то саме питання фінансової безпеки банків виходять сьогодні на перший план.

Проблеми забезпечення фінансової безпеки на рівні держави, підприємств і банків досліджували такі вчені, як: С.І. Адаменко, Д.А. Артеменко, О.І. Барановський, І.А. Бланк, О.Ф. Балацький, О.Д. Василик, П.А. Герасимов, К.С. Горячева, А.О. Епіфанов, М.М. Єрмошенко, М.І. Зубок, Г.П. Іванова, С.М. Ілляшенко, Г.О. Крамаренко, В.Г. Крижанівська, О.А. Криклій, Е.М. Коротков, Л.О. Лігоненко, В.П. Москаленко, Є.В. Новосядло, Б.А. Райзберг, О.О. Терещенко, С.Я. Салига, І.В. Сало, Е.А. Уткін, О.Й. Шевцова та інші.

Метою дослідження є встановлення науково-теоретичних положень забезпечення фінансової безпеки вітчизняних банків в умовах ринкової економіки.

Для забезпечення фінансової безпеки банкам необхідна певна система, що дозволяє на постійній основі здійснювати діагностичні і превентивні дії, спрямовані на підтримку належного рівня фінансової безпеки.

Загальновідомо, що вітчизняні банки (особливо великі) приділяють достатньо уваги питанням безпеки. Так, 78% банків, які брали участь в опитуванні, розробили внутрішні положення, що регламентують управління фінансовою безпекою. Близько 90% банків здійснюють діагностику фінансової безпеки, 55% - ведуть базу даних проявів загроз і ризиків у діяльності, а 34% - використовують систему індикаторів для оцінки рівня фінансової безпеки. [3, c. 62].

Серед потенційних загроз фінансовій безпеці банків на перше місце банки виносять виникнення економічної або фінансової кризи в країні (67%). На другому місці - зміни у законодавчій базі (45%). На третьому - протиправні дії третіх осіб (44%). Також більше третини банків вказують, що загрозою фінансовій безпеці банків є поява нових іноземних банків в Україні (35%) та зміни у політиці Національного банку України (30%).

Розглядаючи комплексно проблему зміцнення фінансового стану вітчизняних банків з урахуванням світового досвіду в цій сфері, можна прогнозувати, що в найближчому майбутньому в Україні розпочнуться процеси реструктуризації банківської системи. Останні, у свою чергу, значною мірою будуть визначатися процесами злиття і приєднання. [2, c. 107].

Такий перебіг подій зумовлений тим, що, по-перше, більшість вітчизняних банків через незначні власні капітали не в змозі самостійно реалізувати великі державні чи приватні інвестиційні проекти, а можливості збільшення капіталу в більшості регіонів України обмежені. По-друге, ситуація з приходом на український ринок потужних іноземних банків ще більш ускладниться через суттєве посилення конкуренції. Вітчизняним банкам для підтримки рівня конкурентоспроможності необхідно об'єднати зусилля.

Не можна залишити поза увагою таке важливе питання, як соціальне і політичне значення правового врегулювання питань банківської неплатоспроможності, розв'язання якого буде сприяти захисту інтересів фізичних і юридичних осіб, які є вкладниками, підвищенню відповідальності Національного банку України і банків за рівень платоспроможності [1, c. 1].

Нами виявлено, що на банківську систему в цілому та на окремі банки впливає велика кількість різноманітних ризиків як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, що обумовлює необхідність постійного контролю за станом кризового середовища як банківської системи, так і окремих банків.

Система фінансової безпеки банку, яка включає в себе діагностичні, інструментальні та контрольні заходи фінансового характеру, спрямована на оптимізацію використання фінансових ресурсів та забезпечення належного їх рівня, а також на нівелювання впливу ризиків внутрішнього і зовнішнього середовища. [4, c. 1-2]

Таким чином проведене дослідження підтверджує, що фінансова безпека банківcьких установ є складовою частиною фінансової та економічної безпеки держави і являє собою такий стан банку, який характеризується збалансованістю та стійкістю до впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, його здатністю досягати поставлених цілей та генерувати достатній обсяг фінансових ресурсів для забезпечення сталого розвитку, побудова ефективно діючої системи фінансової безпеки банків є необхідною умовою як стабільності окремо взятого банку, так і банківської системи України в цілому. Для забезпечення фінансової безпеки банків в Україні необхідно ефективно використовувати такі інструменти як: фінансове планування, фінансовий аналіз, фінансове регулювання, фінансовий контроль, а також банківське регулювання, банківський нагляд і банківський контроль, що дасть можливість приймати своєчасні і обґрунтовані рішення.

Читайте більше

Планування бюджету фірми й операційний аналіз її діяльності
Фінансовий менеджмент - це наука управління фінансами підприємства, направлена на досягнення його стратегічних і тактичних цілей. Останні ж є індивідуальними для кожного суб’єкта, що господарює. Новий складний етап формування ринкової економіки в нашій країні породив потребу у досліджені ...

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...