Меню сайта

Фінанси підприємства

Бюджетні асигнування завжди мають суворо визначений порядок використання й можуть надаватися підприємству у формі:

бюджетних інвестицій - виділення коштів у вигляді капітальних вкладень на розвиток виробництва в пріоритетних напрямках, які впливають на ефективність економіки країни загалом;

бюджетних кредитів - надаються підприємствам державного сектора економіки на тимчасові потреби в разі фінансових ускладнень. Вони здійснюються, як правило, на поворотній основі під затверджені проекти використання коштів; можуть бути безпроцентними або з невисокою процентною ставкою;

державних дотацій - виділення коштів на відшкодування збитків підприємств, коли збитковість є наслідком ринкової кон' юнктури або політики держави;

державних субсидій - виділення коштів із бюджету суб'єктам підприємницької діяльності на вирішення конкретних завдань у межах спеціальних державних програм розвитку.

Надходження з централізованих корпоративних фондів характеризують внутрішньокорпоративний перерозподіл фінансових ресурсів за принципом сальдо взаємовідносин.

Кредити - фінансові ресурси, які тимчасово надані в користування та розпорядження підприємства для покриття тимчасових і сезонних потреб виробництва.

Кредит існує в двох формах:

комерційний (товарний) кредит - це придбання товарів або послуг із відстрочкою платежу;

банківський кредит - позичка від банку або інших установ у грошовій формі під певний відсоток.

Склад фінансових ресурсів, їх обсяги залежать від виду й розміру підприємства, виду його діяльності, обсягів виробництва. Чим більший обсяг виробництва і вища ефективність роботи підприємства, тим більшим є обсяг власних фінансових ресурсів, і навпаки.

Наявність достатнього обсягу фінансових ресурсів та їх ефективне використання визначають задовільний фінансовий стан підприємства: платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність і рентабельність. З огляду на це, найважливішим завданням підприємств є пошук резервів збільшення власних фінансових ресурсів і найкращого їх використання з метою підвищення ефективності роботи підприємства.

Задача №1

Норматив оборотних коштів підприємства на початок планового року становив 2900 тис.грн., у тому числі виробничий - 2400 тис.грн. Зростання виробничої програми на плановий рік передбачене в розмірі 5 % проти минулого року. У плановому році в результаті реалізації заходів щодо поліпшення використання оборотних коштів передбачається прискорення їх обертання на 1,2% Визначити норматив оборотних коштів на плановий рік з урахуванням прискорення обороту коштів та величину приросту нормативу.

Розрахуємо виробничий норматив в плановому році

Н.пл=2400*1,05 =2520тис.грн

%=1,05 1,025=2,5=(5;2)

Нвир.пл=(2900-2400)*1,025=512,5

Розрахуємо норматив планового року

Н=2520+512,5=3032,5 тис.грн.

Розрахуємо очікувану суму вивільнення з обігу оборотних коштів

П=3032,5*1,012=3068,89тис.грн

Розрахований норматив планового року становить

,5-3068,89=-36,39тис.грн.

Приріст нормативу становить

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...

Діяльність Пенсійного фонду України
Виробнича практика студента забезпечує освоєння кваліфікації в відповідності з вимогами навчального плану, сприяє закріпленню й поглибленню знань, привчає до праці в сфері виробництва в умовах трудового колективу. Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї ...