Меню сайта

Фінанси підприємства

Бюджетні асигнування завжди мають суворо визначений порядок використання й можуть надаватися підприємству у формі:

бюджетних інвестицій - виділення коштів у вигляді капітальних вкладень на розвиток виробництва в пріоритетних напрямках, які впливають на ефективність економіки країни загалом;

бюджетних кредитів - надаються підприємствам державного сектора економіки на тимчасові потреби в разі фінансових ускладнень. Вони здійснюються, як правило, на поворотній основі під затверджені проекти використання коштів; можуть бути безпроцентними або з невисокою процентною ставкою;

державних дотацій - виділення коштів на відшкодування збитків підприємств, коли збитковість є наслідком ринкової кон' юнктури або політики держави;

державних субсидій - виділення коштів із бюджету суб'єктам підприємницької діяльності на вирішення конкретних завдань у межах спеціальних державних програм розвитку.

Надходження з централізованих корпоративних фондів характеризують внутрішньокорпоративний перерозподіл фінансових ресурсів за принципом сальдо взаємовідносин.

Кредити - фінансові ресурси, які тимчасово надані в користування та розпорядження підприємства для покриття тимчасових і сезонних потреб виробництва.

Кредит існує в двох формах:

комерційний (товарний) кредит - це придбання товарів або послуг із відстрочкою платежу;

банківський кредит - позичка від банку або інших установ у грошовій формі під певний відсоток.

Склад фінансових ресурсів, їх обсяги залежать від виду й розміру підприємства, виду його діяльності, обсягів виробництва. Чим більший обсяг виробництва і вища ефективність роботи підприємства, тим більшим є обсяг власних фінансових ресурсів, і навпаки.

Наявність достатнього обсягу фінансових ресурсів та їх ефективне використання визначають задовільний фінансовий стан підприємства: платоспроможність, фінансову стійкість, ліквідність і рентабельність. З огляду на це, найважливішим завданням підприємств є пошук резервів збільшення власних фінансових ресурсів і найкращого їх використання з метою підвищення ефективності роботи підприємства.

Задача №1

Норматив оборотних коштів підприємства на початок планового року становив 2900 тис.грн., у тому числі виробничий - 2400 тис.грн. Зростання виробничої програми на плановий рік передбачене в розмірі 5 % проти минулого року. У плановому році в результаті реалізації заходів щодо поліпшення використання оборотних коштів передбачається прискорення їх обертання на 1,2% Визначити норматив оборотних коштів на плановий рік з урахуванням прискорення обороту коштів та величину приросту нормативу.

Розрахуємо виробничий норматив в плановому році

Н.пл=2400*1,05 =2520тис.грн

%=1,05 1,025=2,5=(5;2)

Нвир.пл=(2900-2400)*1,025=512,5

Розрахуємо норматив планового року

Н=2520+512,5=3032,5 тис.грн.

Розрахуємо очікувану суму вивільнення з обігу оборотних коштів

П=3032,5*1,012=3068,89тис.грн

Розрахований норматив планового року становить

,5-3068,89=-36,39тис.грн.

Приріст нормативу становить

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Прибуток та механізм його розподілу
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю товарно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового доходу, який за індивідуалістичною системою розподілу поділявся на три катего ...

Бюджетування та контролінг на підприємстві
Останнім часом підприємства найчастіше застосовують систему бюджетного планування, яка впроваджується з метою економії фінансових ресурсів, скорочення невиробничих витрат, більшої гнучкості в управлінні і контролі за собівартістю продукції, а також підвищення точності планових показників. ...