Меню сайта

Фактори, які впливають на прибуток

Зміни соціально-економічного розвитку держави в період перехід до ринкових відносин приводять до якісних структурних зрушень убік інтенсифікації проведення, що обумовлює незмінний ріст грошових нагромаджень і, головним чином, прибутку підприємств різних форм власності.

На зміну прибутку впливають дві групи факторів: зовнішні й внутрішні.

Внутрішні фактори зміни прибутки підрозділяються на основні й неосновні. Найважливішими в групі основних є валовий дохід і дохід від продажу продукції (обсяг продажів), собівартість продукції, структура продукції й витрат, величина амортизаційних відрахувань, ціна продукції. До неосновних факторів ставляться фактори, пов'язані з порушенням господарської дисципліни, такі як цінові порушення, порушення умов праці й вимог до якості продукції, інші порушення, що ведуть до штрафів і економічним санкціям.

До зовнішніх факторів, що впливають на прибуток підприємства, ставляться соціально-економічні умови, ціни на виробничі ресурси, рівень розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, транспортні й природні умови.

Далі більш докладно зупинимося на внутрішніх, основних факторах, що впливають на величину прибутки як абсолютного показника ефективності господарювання підприємства.

Найважливішими факторами зростання прибутку є ріст обсягу виробництва й продажу продукції, впровадження науково-технічних розробок, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції.

Основне джерело грошових нагромаджень підприємств - дохід підприємства від продажу продукції, а саме та його частина, яка залишається за винятком видатків на матеріальні, трудові й інші грошові витрати, пов'язані із проведенням і продажем цієї продукції. В умовах радикальної зміни керування економікою показник доходу від продажу продукції стає одним з найважливіших показників діяльності підприємств. Даний показник створює зацікавленість трудових колективів не стільки в росту кількісного обсягу продукції, що випускається, скільки в збільшенні обсягу проданої продукції. А це значить, що проводитися повинні такі вироби й товари, які відповідають вимогам споживачів і користуються попитом на ринку.

У цих цілях необхідно вивчати ринкові умови господарювання й можливості впровадження виробленої продукції на ринок шляхом розширення обсягів її продажу. З розвитком підприємництва й підвищенням конкуренції зростає відповідальність підприємств за виконання прийнятих на себе зобов'язань. Таким чином, показник доходу від продажу продукції відповідає вимогам комерційного розрахунку й, у свою чергу, сприяє розвитку виробничо-господарської діяльності.

Зацікавленість підприємств у проведенні й продажу якісної продукції, що користується попитом на ринку продукції, відображається на величині прибутки, який за інших рівних умов перебуває в прямої залежності від обсягу продажу цієї продукції.

Видатки на проведення й продаж продукції, що визначають собівартість, складаються з вартості використовуваних у проведенні продукції природних ресурсів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, енергії, основних фондів, трудових ресурсів і інших виробничих видатків.

Склад і структура витрат залежать від характеру й умов проведення при тієї або іншій формі власності, від співвідношення матеріальних і трудових витрат і інших факторів.

Отже, прибуток як основна форма грошових нагромаджень, залежить, насамперед, від зниження витрат на проведення й обіг продукції, а також від збільшення обсягу продажу продукції.

Розмір прибутку як кінцевого фінансового результату роботи підприємства, залежить і від другої, не менш важливої величини - обсягу валового доходу підприємства. Розмір валового доходу підприємства й відповідно прибутку залежить не тільки від кількості і якості зробленої й проданої продукції (виконаних робіт, зроблених послуг), але й від рівня застосовуваних цін.

Види й рівень застосовуваних цін визначають в остаточному підсумку обсяг валового доходу підприємства, а отже, прибутки.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Антикризове фінансове управління на підприємстві (на прикладі приватної виробничо-комерційної фірми Адлер)
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день кризові явища в економіці не є чимось незвичайним. Криза не є більше наслідком прояву локальних управлінських помилок або фінансових складнощів. Сучасні економічні реалії ставлять у складне становище всіх учасників світової економіки. В ...

Бюджетна політика України стан та перспективи
Зі становленням України незалежною країною однією з першочергових завдань постало вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально-економічного розвитку. За часи незалежності України вироблено певні орга ...