Меню сайта

Прогнозування рівня ліквідності і платоспроможності ПАТ «Полтавакондитер»

Сучасні економічні умови вимагають від керівництва нових підходів до управління ліквідністю і платоспроможністю з урахуванням швидкої зміни зовнішнього середовища і необхідності розробки захисних заходів з метою зменшення його негативного впливу на результати фінансово-господарської діяльності.

При цьому треба застосовувати системний підхід та в комплексі формувати політику управління ліквідністю та платоспроможністю, основними складовими якої є: управління платоспроможністю, управління ліквідністю активів; взаємопов’язане управління ліквідністю активів, доходністю та управління ризиками підприємства.

Управління платоспроможністю полягає в аналізі та управлінні рухом ліквідних коштів, тобто передбачає цілеспрямований вплив на процеси акумуляції грошових коштів, їх витрачання та перерозподіл. Для ефективного управління платоспроможністю необхідно визначити, які вид діяльності і які елементи активів чи пасивів сприяли зростанню чи зменшенню грошових коштів і в якій мірі. При цьому обов’язково потрібно враховувати особливості та тривалості операційного та фінансового циклів підприємства в розрізі окремих видів діяльності, а потім вже визначити,в якому напрямку треба змінити активи чи пасиви, щоб сума його грошових коштів збільшилась.

Чим менша тривалість фінансового циклу, тим менше фінансових ресурсів потрібно для фінансування виробничих потреб підприємства.

На підприємстві ПАТ «Полтавакондитер» спостерігається така тривалість операційного циклу: у 2009 році - 91,7 днів, у 2010 році - 89,3 днів, у 2011 році - 107,4 днів; і фінансового циклу: у 2009 році - 55,6 днів, у 2010 році - 59,3 днів, у 2011 році 75,4 дні. Відповідно до цього спостерігається тенденція до збільшення операційного та фінансового циклів.

Зменшити фінансовий цикл можна шляхом прискорення обороту виробничих запасів та дебіторської заборгованості і некритичного уповільнення обертання кредиторської заборгованості підприємства постачальникам.

На тривалість фінансового циклу, в першу чергу, впливають:

тривалість операційного циклу та окремих його стадій;

темпи зростання обсягів діяльності;

рівень інфляції;

стан кон’юнктури на ринку сировини та ринку готової продукції.

Характер впливу стану кон’юнктури на ринку готової продукції прямо протилежний. Так, у випадку високого попиту на продукцію підприємства відпадає необхідність пом’якшення умов розрахунків з покупцями. В результаті зменшується тривалість обертання дебіторської заборгованості і скорочується загальна тривалість фінансового циклу. І навпаки, у випадку низького попиту на продукцію підприємство з метою активізації збуту змушене широко надавати своїм покупцям комерційні кредити, що призводить до уповільнення руху дебіторської заборгованості і збільшення потреби у власних фінансових ресурсах.

Отже, враховуючи тенденцію попередніх років (у 2009 році оборотність дебіторської заборгованості склала 5,09, у 2010 - 5,14, у 2011 році - 4,53) можна припустити, що період оборотності дебіторської заборгованості зменшиться, як наслідок цього зменшиться фінансовий цикл.

Ефективність управління грошовими потоками підприємства визначається синхронізацією надходжень і виплат з метою підтримки постійної платоспроможності і певною мірою залежить від організації оперативного фінансового планування, яке включає розробку платіжного календаря.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Застосування акредитиву в мiжнародних формах розрахункiв
Форми безготівкових розрахунків розрізняються між собою видом застовуваних розрахуноквих документів та порядком їх обігу. На сьогоднішній день безготівкові розрахунки між господарюючими органами можуть здійснюватися в таких формах: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, ...

Податок на доходи фізичних осіб
Податки - це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов'язковим атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це дуже небезпечний інструмент у розпорядже ...