Меню сайта

Прогнозування рівня ліквідності і платоспроможності ПАТ «Полтавакондитер»

Платіжний календар, що розробляється на підприємстві в різноманітних варіантах, є найбільш ефективним і надійним інструментом оперативного управління його грошовими потоками. Він надає можливість розв`язувати такі основні завдання:

звести прогнозні варіанти плану надходження та витрачання грошових коштів («оптимістичний», «реалістичний», «песимістичний») до одного реальному завданням щодо формування грошових потоків підприємства в рамках одного місяця;

в максимально можливій мірі синхронізувати позитивний і негативний грошові потоки, підвищивши тим самим ефективність грошового обігу підприємства;

забезпечити пріоритетність платежів підприємства за критерієм їх впливу на кінцеві результати його фінансової діяльності;

в максимальній мірі забезпечити необхідну абсолютну ліквідність грошового потоку підприємства, тобто його платоспроможність в рамках короткострокового періоду;

включити управління грошовими потоками в систему оперативного контролінгу (а відповідно і поточного моніторингу) фінансової діяльності підприємства.

При розробці політики управління ліквідністю активів підприємства потрібно враховувати особливості необоротних та оборотних активів як об’єкта фінансового управління. Стратегія управління необоротними активами значною мірою залежить від ступеню їх ліквідності. При цьому ліквідними вважаються ті необоротні активи, які модна продати, у разі необхідності, за ціною не нижчою за ціну придбання за мінусом амортизації. Таким чином, при вкладенні коштів підприємством ПАТ «Полтавакондитер» у виробничі запаси рівень ліквідності матиме тенденцію до збільшення.

Якщо ж у ПАТ «Полтавакондитер» виникне необхідність вкладання коштів у неліквідні елементи виробництва, то управління ліквідністю в такому випадку полягатиме у забезпеченні повернення інвестованих коштів в найкоротші строки шляхом використання методів прискореної амортизації.

Управління ліквідністю оборотних активів Пат «Полтавакондитер» необхідно поєднувати з управлінням поточними пасивами. При цьому виникає необхідність визначення робочого капіталу(рис. 4.1).

Рис. 4.1. Динаміка робочого капіталу ПАТ «Полтавакондитер» за 2009-2011 роки

Отже, за даними рис. 4.1 видно, що робочий капітал підприємства ПАТ «Полтавакондитер» зростає. Чим вищий робочий капітал, тим більша частина оборотних активів фінансується на короткостроковій основі, а отже зростає ліквідність активів і зменшується ризик втрати платоспроможності.

Метою управління грошовими коштами є забезпечення постійної платоспроможності підприємства, що дає підставу ототожнювати управління грошовими активами з управлінням платоспроможністю (ліквідністю).

Грошові кошти являють собою окремий випадок інвестицій у товарно-матеріальні цінності, а тому управління ними на ПАТ «Полтавакондитер» повинно здійснюватися на загальних засадах:

підтримка мінімального залишку грошових коштів для безперебійного здійснення поточний розрахунків;

створення резерву вільних грошових коштів для розширення обсягів діяльності;

формування резерву грошових коштів для компенсації непередбачених витрат і можливих втрат у процесу фінансово-господарської діяльності;

своєчасно трансформація вільних грошових коштів у високоліквідні фінансові інструменти та їх зворотна конвертація.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів ТОВ Лагуна м. Суми
Актуальність теми дослідження. В умовах ринкових трансформацій, функціонування підприємств усе більше ускладнюється під впливом динамічних змін різних факторів навколишнього середовища. Критично оцінюючи загальну тенденцію позитивних зрушень за останні роки, слід зазначити, що реальний с ...

Аналіз фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі ВАТ ПМК-68
майно кошти фінансовий Економічний аналіз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення законом ...