Меню сайта

Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства ПАТ «Полтавакондитер»

Проаналізувавши загальний стан ліквідності та платоспроможності ПАТ «Полтавакондитер», можна розробити деякі напрямки та пропозиції по покращенню ліквідності та платоспроможності даного підприємства.

Ліквідність характеризує підприємство з точки зору можливості розрахуватися за своїми зобов’язаннями за певний час, за допомогою перетворення своїх активів на гроші. Під платоспроможністю розуміють здатність підприємства розрахуватися з кредиторами негайно, в день настання строку платежів, тобто йдеться про постійну наявність в нього в необхідних розмірах платіжних засобів, або активів.

Будь-яке підприємство в умовах ринкової економіки здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку. Його відсутність або недостатні розміри протягом тривалого періоду означають, що підприємство є неконкурентноспроможним і, відповідно, рано чи пізно воно стає банкрутом та підлягає ліквідації. Тому досягнення прибутковості є першочерговим завданням для господарюючого суб’єкта, що здійснює свою діяльність на основі комерційного розрахунку. ПАТ «Полтавакондитер» за весь аналізований період працювало прибутково.

Для оцінки ефективності використання чистого прибутку доцільно розрахувати вплив зміни розміру різних факторів, які впливають на зміну обсягу чистого прибутку:

ЧП = ПЗ × К абс.лік. × Об.гк × Р вир. (5.1)

де ЧП - чистий прибуток;

ПЗ - поточні зобов’язання;

К абс.лік. - коефіцієнт абсолютної ліквідності;

Об.гк - оборотність грошових коштів;

Р вир. - рентабельність виручки.

Чистий прибуток у 2011 році зростає на 6835 тис. грн., на його зміну вплинули наступні фактори (рис.5.1):

) поточні зобов’язання, які збільшилися на 3903 тис. грн. вплинули на збільшення чистого прибутку на 134,5 тис. грн;

) коефіцієнт абсолютної ліквідності зріс на 0,08%, призвів до зростання фінансового результату на 6975,44 тис. грн.;

) оборотність грошових коштів, при зменшенні на 66,67 оборотів, вплинули на зменшення чистого прибутку на 6798,4 тис. грн.;

) рентабельність виручки, яка зросла на 1,4%, призвела до збільшення чистої виручки на 6523,46 тис. грн.

Рис. 5.1. Вплив факторів на зміну чистого прибутку, (тис. грн.)

Підвищення прибутковості відбувається шляхом збільшення обсягів продажу та зниженням витрат. В свою чергу збільшення обсягу продажу це:

стимулювання попиту на продукцію підприємства;

в першу чергу інформування потенційних покупців продукції (цільова реклама), гнучка система знижок, після продажне обслуговування, надання вичерпної технічної інформації, до і після продажні консультації щодо технічних характеристик продукції та її експлуатації;

розширення збутової мережі;

можливо саме відсутність регіональних представництв та місцевих дилерів стримує потенційних покупців від вибору на користь продукції підприємства; широка збутова мережа та активна реклама суттєво мінімізують трансакційні витрати покупців;

вихід на нові ринки; комплексні маркетингові дослідження потенційних ринків збуту, вивчення можливостей та наслідків проведення наступальної (агресивної) маркетингової політики;

випуск нових конкурентноспроможних видів продукції;

технічний прогрес вимагає постійного оновлення асортименту продукції, що збільшує обсяги продажу, але одночасно вимагає додаткових витрат на закупівлю устаткування, ноу-хау; фінансування подібних витрат можливе або за рахунок довгострокових кредитів (що в нинішніх умовах здійснити надзвичайно важко), або за рахунок скорочення (в першу чергу надлишкових) виробничих потужностей, що зумовлює додаткові надходження та скорочення постійних витрат (утримання, ремонт і т. д.);

Зменшення витрат виробництва передбачає:

пошук постачальників, що пропонують вигідніші умови;

на сьогоднішній день умови ринку забезпечують можливість широкого вибору як вітчизняних так і закордонних постачальників сировини та матеріалів:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Шляхи підвищення фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
фінансовий стійкість прибуток рентабельність Одним з найбільш суттєвих наслідків переходу України до ринкової економіки стала поява нових механізмів господарювання, які ґрунтуються на принципах повної економічної самостійності підприємств, мінливості зовнішнього середовища, а також високої інт ...

Заощадження домогосподарств в Україні та їх мотивація
Заощадження домогосподарств - це джерело капіталу, тобто ключового фактора виробництва, який визначає перспективи розвитку національного господарства в цілому. В свою чергу, досягнення та підтримання стабільних темпів економічного зростання є пріоритетним завданням економічної політики у ...