Меню сайта

Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства ПАТ «Полтавакондитер»

Основними методами удосконалення управління ліквідності і платоспроможності є оптимізація структури ліквідних активів, зменшення витрат на здійснення господарської діяльності, ефективність використання позикового капіталу, оптимізація дебіторської заборгованості, удосконалення виробництва та організації праці.

Проведення ефективного управління ліквідності та платоспроможності, надасть можливість підприємству отримати бажаний фінансовий результат.

ліквідність платоспроможність прибуток актив

Висновки та пропозиції

Ліквідність та платоспроможність підприємства є одними з найважливіших складових, що визначають фінансовий стан підприємства, тобто забезпеченість фінансовими ресурсами для здійснення ефективної господарської діяльності та проведення розрахунків за своїми зобов’язаннями. Будучи за своєю суттю близькими, але не тотожними поняттями, ліквідність та платоспроможність з різних сторін характеризують діяльність підприємства, і, таким чином, надають можливість здійснення правильних висновків та прийняття оптимальних рішень. Ліквідність це потенційна платоспроможність, і спрямована вона на перспективу, виражає здатність підприємства здійснювати розрахунки в майбутньому, в той час як платоспроможність відображає нинішній стан справ, і є вираженням спроможності підприємства погашати поточні (негайні) платежі. В умовах ринкової економіки, підтримання ліквідності та платоспроможності на належному рівні є надзвичайно важливим завданням для будь-якого підприємства. Низька ліквідність та платоспроможність підривають можливості здійснення нормального виробничого процесу, позбавляють можливостей залучення додаткових фінансових ресурсів, внаслідок низької довіри кредиторів та інших контрагентів, зумовлюють додаткові непродуктивні витрати у вигляді пені та штрафів тощо. З іншого боку, причинами зниження ліквідності та платоспроможності підприємства є низька рентабельність, чи взагалі збиткова діяльність, і нераціональне розпорядження наявними ресурсами.

Проведене дослідження дає змогу зробити загальні теоретичні та практичні висновки:

. Управління ліквідністю - це розміщення коштів підприємства таким чином, щоб можна було достатньо швидко реалізувати свої активи і отримувати грошові кошти для оплати своїх зобов’язань. Під платоспроможністю розуміють наявність і достатність грошових коштів та їх еквівалентів для своєчасного погашення зобов'язань у міру настання строку їхньої оплати.

. За роки свого існування ПАТ «Полтавакондитер» досягнуло високих результатів у кондитерській галузі, у рейтингу вітчизняних кондитерських виробників займає п’яте місце, з обсягами виробництва 423793 тис. грн. у 2011 році на території України. Активна модернізація обладнання і установка нового дозволяють випускати продукцію, відповідну світовим стандартам. На сьогодні підприємство динамічно нарощує темпи виробництва і постійно підвищує конкурентоспроможність продукції.

ПАТ «Полтавакондитер» можна охарактеризувати як фінансово стійким, про що свідчать дані оцінки фінансово-господарської діяльності. На підприємстві зростає вартість капіталу, й відповідно збільшення вартості активів. Показники рентабельності свідчать про отримання прибутків та покращення ефективності використання майна, джерел його формування, виробничих та трудових ресурсів.

. Структура активів за рівнем ліквідності свідчить про достатній рівень ліквідності ПАТ «Полтавакондитер», питома вага найліквідніших активів у структурі майна за 2011 рік становить 3,52%.

. Метою фінансового планування і прогнозування є економічне обґрунтування потреби підприємства в капіталі для забезпечення виконання прогнозованих бізнес-планом обсягів операційної та інвестиційної діяльності, ув’язування її з наявним та реально можливим до залучення капіталом з таким розрахунком, щоб підприємство, забезпечуючи безперервний рух капіталу, могло виконувати заплановані обсяги діяльності і отримати чистий прибуток в розмірі, достатньому для економічного і соціального розвитку підприємства в поточному і наступному періодах.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Податкова система України та її розвиток в сучасних умовах
Актуальність. Ідеальна податкова система не функціонує в жодній країні світу. Сучасна податкова система України зберігає низку суттєвих недоліків, які є системними. По-перше, витрати платників на виконання вимог податкового законодавства лишаються надмірно високими. По-друге, відсутніс ...

Кредитні картки
В отанні часи банками приділяється велика увага до операцій з використанням пластикових карток. Одною з причин такої уваги є зміни, які зараз відбуваються на ринку банківських послуг. Стартовий період розвитку банківських структур в нашій країні близький до завершення. Цей період характе ...