Меню сайта

Управління державними видатками як система контролю

1. Управління державними видатками як система контролю. Функція перевірки, порівняння даних. Функція перевірки, порівняння даних. Функція ієрархічного підпорядкування. Залежність форм і методів контролю від стулення розвитку суспільства. Контроль як вияв влади та ієрархічних взаємовідносин у суспільстві

Усі держави для забезпечення незалежності контролю застосовують ті чи інші заходи, які мають тісний взаємозв’язок з діяльністю законодавчих установ.

Контроль за виконанням бюджету в системі Державного казначейства є актуальною темою, тому що без контролю не буде порядку в країні і, тим більше, стабільної економіки.

Сутність контролю - визначена система заходів держави для ефективного використання державних коштів, фінансових ресурсів для інтересів суспільства.

У ході управління державними коштами створюють систему контролю, яка має дві функції:

. Функцію перевірки, порівняння даних, а в деяких випадках, якщо до цього спонукає ситуація, можна використати додаткову перевірку за допомогою документів.

. Функцію ієрархічного підпорядкування. Тобто орган на вищому рівні регулює діяльність органу нижчого рівня відповідальності.

Державна казначейська служба України (ДКСУ) здійснює контроль за виконанням бюджету всіх рівнів і на всіх етапах використання коштів. Можна виділити три етапи використання коштів: прийняття зобов’язань, попередня перевірка та оплата рахунків розпорядників бюджетних коштів і одержувачів.

На першому етапі (прийняття зобов’язань) визначають призначення бюджетних асигнувань для покриття витрат відповідно до затвердженого бюджету. Зазвичай, формою зобов’язання є угоди з постачальниками послуг і товарів. Необхідність реєстрації ґрунтується на двох основних причинах: для відстеження нових зобов’язань та їхніх наслідків з метою подальшого прогнозу відтіканню наявних коштів з єдиного рахунка та, відповідно, для контролю фактичної наявності бюджетних коштів.

На другому етапі (попередня перевірка) бюджетна організація підтверджує і відповідно перевіряє виконання всіх вимог щодо оплати конкретних видатків. Цей етап дає змогу визначити суму коштів, необхідних для її сплати, а також відстежити взяті, але ще не оплачені зобов’язання.

Завершальним етапом є оплата рахунків розпорядників бюджетних коштів та одержувачів, завдяки чому зменшуються обсяги зобов’язань держави. У цьому разі перевіряють правильність оформлення документів, контроль за зобов’язаннями, відповідність платежів вимогам обліку та законність підстави для здійснення платежів.

Особливість контролю за виконанням бюджету в системі Державного казначейства полягає в тому, що ДКСУ проводить перевірки тільки на регулярній основі, а також є єдиними виконавцем фінансових функцій у ході виконання державного бюджету. Завдяки цьому забезпечується суворий контроль, що є гарантією чіткого виконання рішень виконавчої влади.

За даними, які наведені вище, можна зробити такий висновок: контроль за виконанням бюджету в системі Державного казначейства, згідно із законом, відбувається на всіх рівнях і на всіх етапах використання коштів. Це свідчить про доцільність використання коштів за призначенням, а також про те, що завдяки контролю держава може розвивати свою економіку на вищому рівні.

Важливе значення за цих обставин має фінансовий контроль як форма контролю з боку держави за законністю та обґрунтованістю виконання фінансових операцій з визначення результатів господарської та управлінської діяльності, створення і використання фондів фінансових ресурсів на цілі економічного та соціального розвитку держави.

За економічною сутністю фінансовий контроль - це комплекс заходів, що вживаються законодавчими та виконавчими органами влади всіх рівнів, а також спеціально створених установ, для забезпечення законності та ефективності формування, володіння та використання фінансових ресурсів за метою захисту фінансових інтересів держави, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та громадян, а також успішного досягнення поставлених цілей у сфері фінансів.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Державний бюджет і бюджетна політика
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: · виділення ланок бюджетної системи; · наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між ...

Фінансовий аналіз формування та розподілу прибутку підприємства
Прибуток - це багатозначний термін. Приблизно п'ятдесят років тому американський економіст Френк Найт, видатний дослідник цієї проблеми, у своїй енциклопедичній статті опублікував наступний вислів: «Можливо, не один економічний термін або поняття не використовується в такому неймовірному ...