Меню сайта

Управління державними видатками як система контролю

Фінансовий контроль - це одна із функцій системи управління фінансовими відносинами,що являє собою систему дій органів уповноважених здійснювати:

· контроль з метою забезпечення інтересів власників;

· визначення обґрунтованості управлінських рішень і ступеню їх реалізації;

· дотримання чинних нормативно-правових актів;

· виявлення можливих порушень;

· розробку пропозицій щодо запобігання порушень у майбутньому;

· виявлення резервів підвищення функціонування.

Фінансовий контроль - це цілеспрямована діяльність законодавчих і виконавчих органів влади і недержавних організацій спрямовану на:

· забезпечення законності;

· забезпечення фінансової дисципліни і раціональності під час мобілізації, розподілу і використання коштів централізованих і нецентралізованих фондів з метою найефективнішого розвитку всіх суб’єктів фінансових правовідносин.

Основні завдання державного фінансового контролю полягають у забезпеченні:

· контролю за законністю, доцільністю, повнотою, своєчасністю та цільовим призначенням і використанням державних фінансових ресурсів (у тому числі бюджетних дотацій, субвенцій, кредитів, тощо);

· контролю за законністю та доцільністю надання державних фінансових і майнових гарантій, які забезпечують відповідну угоду;

· виявлення резервів у формуванні державних фінансових ресурсів, розроблення пропозицій щодо скорочення нераціональних видатків, бюджетного дефіциту та дефіциту платіжного балансу;

· контролю за схоронністю, правильністю збереження і обслуговування, за законністю і правильністю користування, доцільністю та ефективністю розпорядження матеріальними цінностями (ресурсами) держави, ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів, станом схоронності та дотриманням законності і раціональним використанням матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, тощо;

· контролю за законністю, доцільністю та ефективністю використання і розпорядження державними майновими правами (правами власності на акції підприємств тощо);

· оцінки ефективності організації і проведення перетворення форм власності (приватизації);

· контролю за законністю, правильністю та ефективністю розпорядження нематеріальними об'єктами державної власності (які створюють фінансові ресурси);

· контролю за станом та використанням державних запасів і резервів;

· контролю за використанням планових завдань з надання державних послуг і дотримання нормативів фінансових витрат з надання цих послуг;

· контролю за забезпеченням фінансової безпеки держави (у бюджетному процесі);

· контролю за законністю і правильністю квотування та дотримання експортних квот;

· контролю за забезпеченням конкурентних умов у всіх сегментах внутрішнього ринку (конкурентного середовища);

· оцінки макроекономічної ситуації в країні та перспектив економічного зростання;

· контролю за забезпеченням оптимізації цін у монопольних галузях економіки;

· контролю за законністю і правильністю надання та використання податкових, митних та інших фінансових пільг і переваг, які надаються суб'єктам господарювання;

· контролю за обігом державних коштів в кредитній системі;

· контролю за організацією грошового обігу в цілому;

· контролю за повнотою та своєчасністю виконання банківською системою відповідних операцій з перерахування бюджетних коштів;

· перевірки дотримання головними розпорядниками, розпорядниками та отримувачами бюджетних коштів умов виділення, розподілу, отримання, використання і повернення державних коштів;

· контролю за правильним та економічно обґрунтованим розподілом всіх видів платежів затвердженого бюджету, правильністю і обґрунтованістю розрахунків кошторису призначень;

· контролю за повнотою, своєчасністю та цільовим призначенням виконання доходних і видаткових статей Державного і місцевих бюджетів, а також повноти і достовірності відповідної звітності;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Оцінка фінансової стійкості та стабільності підприємства
Актуальність теми. Фінансова стійкість та ліквідність підприємства є невід’ємними поняттями ринкової економіки. Кожен суб’єкт господарювання прагне підтримувати стійкий фінансовий стан, абсолютну ліквідність та платоспроможність. Головною проблемою ефективного функціонування підприємств ...

Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету
Тема “Загальнодержавні податки та їх значення для бюджету”, являється дуже актуальною на сьогоднішній день, бо в умовах перехідної економіки і створення ринкового середовища бюджет залишається важливим інструментом управління і формування фінансової політики держави. Побудова моделі ...