Меню сайта

Управління державними видатками як система контролю

Фінансовий контроль - це одна із функцій системи управління фінансовими відносинами,що являє собою систему дій органів уповноважених здійснювати:

· контроль з метою забезпечення інтересів власників;

· визначення обґрунтованості управлінських рішень і ступеню їх реалізації;

· дотримання чинних нормативно-правових актів;

· виявлення можливих порушень;

· розробку пропозицій щодо запобігання порушень у майбутньому;

· виявлення резервів підвищення функціонування.

Фінансовий контроль - це цілеспрямована діяльність законодавчих і виконавчих органів влади і недержавних організацій спрямовану на:

· забезпечення законності;

· забезпечення фінансової дисципліни і раціональності під час мобілізації, розподілу і використання коштів централізованих і нецентралізованих фондів з метою найефективнішого розвитку всіх суб’єктів фінансових правовідносин.

Основні завдання державного фінансового контролю полягають у забезпеченні:

· контролю за законністю, доцільністю, повнотою, своєчасністю та цільовим призначенням і використанням державних фінансових ресурсів (у тому числі бюджетних дотацій, субвенцій, кредитів, тощо);

· контролю за законністю та доцільністю надання державних фінансових і майнових гарантій, які забезпечують відповідну угоду;

· виявлення резервів у формуванні державних фінансових ресурсів, розроблення пропозицій щодо скорочення нераціональних видатків, бюджетного дефіциту та дефіциту платіжного балансу;

· контролю за схоронністю, правильністю збереження і обслуговування, за законністю і правильністю користування, доцільністю та ефективністю розпорядження матеріальними цінностями (ресурсами) держави, ефективністю використання паливно-енергетичних ресурсів, станом схоронності та дотриманням законності і раціональним використанням матеріальних цінностей мобілізаційного резерву, тощо;

· контролю за законністю, доцільністю та ефективністю використання і розпорядження державними майновими правами (правами власності на акції підприємств тощо);

· оцінки ефективності організації і проведення перетворення форм власності (приватизації);

· контролю за законністю, правильністю та ефективністю розпорядження нематеріальними об'єктами державної власності (які створюють фінансові ресурси);

· контролю за станом та використанням державних запасів і резервів;

· контролю за використанням планових завдань з надання державних послуг і дотримання нормативів фінансових витрат з надання цих послуг;

· контролю за забезпеченням фінансової безпеки держави (у бюджетному процесі);

· контролю за законністю і правильністю квотування та дотримання експортних квот;

· контролю за забезпеченням конкурентних умов у всіх сегментах внутрішнього ринку (конкурентного середовища);

· оцінки макроекономічної ситуації в країні та перспектив економічного зростання;

· контролю за забезпеченням оптимізації цін у монопольних галузях економіки;

· контролю за законністю і правильністю надання та використання податкових, митних та інших фінансових пільг і переваг, які надаються суб'єктам господарювання;

· контролю за обігом державних коштів в кредитній системі;

· контролю за організацією грошового обігу в цілому;

· контролю за повнотою та своєчасністю виконання банківською системою відповідних операцій з перерахування бюджетних коштів;

· перевірки дотримання головними розпорядниками, розпорядниками та отримувачами бюджетних коштів умов виділення, розподілу, отримання, використання і повернення державних коштів;

· контролю за правильним та економічно обґрунтованим розподілом всіх видів платежів затвердженого бюджету, правильністю і обґрунтованістю розрахунків кошторису призначень;

· контролю за повнотою, своєчасністю та цільовим призначенням виконання доходних і видаткових статей Державного і місцевих бюджетів, а також повноти і достовірності відповідної звітності;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Реформування податкової системи України
Становлення нових економічних відносин в Україні відбувається в складних політико-економічних умовах, що утворилися в результаті розпаду СРСР, порушення міжреспубліканського поділу праці, втрати інтеграційних зв’язків, поглиблення загальної соціально-економічної кризи. Це вимагає розробк ...

Міжбюджетні трансферти України
Однією з важливих передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. Історично склалося, що рівень економічного розвитку областей, міст обласного значення та районів є різним. Для економічног ...