Меню сайта

Сутність та структура інформаційних систем в управлінні державними фінансами

В умовах глобалізації економіки наявність ефективної системи управління державними фінансами (СУДФ) має фундаментальне значення для забезпечення стабільності національної бюджетної системи, а також загальної фінансової безпеки та стійкого економічного зростання кожної країни. Принципи і механізми, що лежать в її основі, є, з одного боку, ефективним інструментом державного регулювання, а з іншого - фактором соціально-економічного розвитку країни. Саме тому, діяльність СУДФ повинна бути якомога більш ефективною та продуктивною, що можливо за умов створення єдиного інформаційного простору для державних фінансових органів з метою комплексної автоматизації їх функцій.

Під єдиним інформаційним простором у державних фінансових органах розуміють сукупність баз і сховищ даних, технологій їх ведення та використання, інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж, які функціонують на основі єдиних принципів і правил, що забезпечує інформаційну взаємодію системи органів управління державними фінансами та громадян, а також задоволення їх інформаційних потреб.

СУДФ України склалася під впливом структурних змін, які відбулися в усіх сферах суспільного життя. Органами спеціальної компетенції в сфері управління державними фінансами є Міністерство фінансів України, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України, Державна митна служба України, Державна податкова служба України, Державна пробірна служба України, Державна служба фінансового моніторингу, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія регулювання ринків фінансових послуг.

Загальна схема підпорядкування між центральними органами влади, що відіграють головну роль в управлінні державними фінансами приведена на рис. 1.

Рис. 1. Загальна схема підпорядкування між основними учасниками системи управління державними фінансами України

Центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює управління державними фінансами, є Міністерство фінансів України. Мінфін України забезпечує проведення єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку України. Міністр фінансів спрямовує та координує діяльність Державної податкової служби України, Державної митної служби України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України, Державної пробірної служби України, Державної служби фінансового моніторингу.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії модернізації системи управління державними фінансами» [1], на Міністерство фінансів покладено функцію створення інтегрованої системи управління державними фінансами в рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку Проектом модернізації державних фінансів.

Необхідно зазначити, що АІС державних органів у сучасній системі СУДФ України існують розрізнено, на різних платформах, з неузгодженими класифікаторами, стандартами, базами даних. Наприклад, АІС «Держбюджет» і «Казна» мають різні технологічні платформи, що ускладнює процес інформаційної взаємодії між ними. Тому всі існуючі інформаційно-аналітичні системи в СУДФ необхідно інтегрувати в одну систему, яка і стане платформою для формування ЄІП в СУДФ. Інтегрована інформаційна система управління фінансами являє собою інформаційну систему, яка відстежує фінансові події та узагальнює фінансову інформацію. Взагалі, інтегрована СУДФ відноситься до використання інформаційних та комунікаційних технологій у фінансових операціях для підтримки управління та бюджетних рішень, довірених обов'язків, а також підготовки фінансових звітів та відомостей. Інтегровану СУДФ відносять конкретно до комп'ютеризації процесів управління державними фінансами, починаючи з підготовки та виконання бюджету до бухгалтерського обліку та звітності за допомогою інтегрованої СУДФ галузевих міністерств, розпорядників коштів та інших урядових установ [7]. Загалом, інтегрована система повинна

мати такі основні характеристики:

стандартні класифікації даних для реєстрації фінансових заходів;

внутрішній контроль за введенням даних, обробки транзакцій і звітності;

єдині процеси для аналогічних операцій та проектування системи, що усувають непотрібне дублювання введення даних.

В українській СУДФ інтеграція поширюється тільки на основні функції державного управління фінансами, але, як показав аналіз, в закордонних системах, вона охоплювала також інші інформаційні системи, з якими основні системи мають зв'язок, такі, як людські ресурси, фонд заробітної плати та доходи (податкові та митні). Як мінімум, інтегрована СУДФ повинна бути розроблена для взаємодії з цими системами.

Враховуючи закордонний досвід, можна запропонувати поділ на основні та неосновні (які будуть або інтегровані в систему, або підключені через інтерфейс) компоненти інтегрованої СУДФ для України. В основі системи - генеральний модуль, який вводить в дію інші головні модулі системи (управління готівкою, контроль зобов’язань, дебіторська, кредиторська заборгованість). В ньому повинні розміщуватись одночасно всі операції, а також в необхідних під-модулях. Іншими модулями або системами, які повинні взаємодіяти повинні бути: підготовка/планування бюджету; фонд заробітної плати і людських ресурсів; адміністративні доходи (податкові та митні); управління боргом; управління активами; управління

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Податкова система в Україні
Подальший розвиток України значною мірою залежить від ефективності фінансової стратегії, яка забезпечує підвищення добробуту населення, виконання державою своїх обов’язків та функцій. Адже стабільність і економічний розвиток держави залежать від її податкової політики. Однією з основних ...

Фінансові розрахунки
В останні роки у зв'язку з поступовим становленням ринкових відносин в економіці України знову, через багато десятиліть, з'явилася потреба в поширенні кількісних методів оцінки фінансових операцій. Причини цього очевидні: поява реально самостійних підприємств, становлення ринку капіталу, ...