Меню сайта

Інформаційна база обліку фінансового стану та прибутку

Інформаційною базою для проведення аналізу фінансового стану підприємства є фінансова звітність. Це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року).

Склад фінансової звітності визначається залежно від періоду звіту:

1) для річної фінансової звітності:

а) форма 1 “Баланс” - звіт про фінансовий стан, що відображає активи, зобов’язання і капітал підприємства на встановлену дату;[6]

б) форма 2 “Звіт про фінансові результати”, що містить дані про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний та попередній періоди; ]

в) форма 3 “Звіт про рух грошових коштів”, що відображає надходження та витрачання коштів у звітному періоді за операційним, інвестиційним і фінансовим напрямками діяльності підприємства; [7]

г) форма 4 “Звіт про власний капітал”, що відбиває зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду; [8]

д) “примітки до звітів” - сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, розкривають іншу інформацію.[9]

2) для квартальної фінансової звітності:

а) форма 1 “Баланс”;

б) форма 2 “Звіт про фінансові результати”.

Кожна форма фінансової звітності має своє призначення та містить визначену інформацію.

Фінансовий звіт суб’єкту малого підприємництва має скорочений варіант та складається з Форми №1 «Баланс» та Форми №2 «Звіт про фінансові результати».[10]

Форми фінансової звітності складаються зі статей, які об’єднуються в відповідні розділи. Стаття - це елемент фінансової звітності, який відповідає відповідним критеріям. Основними елементами фінансової звітності, безпосередньо зв’язаними з визначенням фінансового стану, є: активи, зобов’язання та капітал.

Визначення основних форм фінансової звітності представлено в таблиці 1.1[2]

Мета складання фінансової звітності - надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття рішень [9].

Таблиця 1.1 - Визначення основних форм фінансової звітності

Форми фінансової звітності

Зміст

Використання інформації

1

2

3

Баланс

Наявність економічних ресурсів та джерел їх створення, які контролюються підприємством, на дату балансу

Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства; прогнозування будучих потреб в займах; оцінка та прогнозування змін у економічних ресурсах, котрі підприємство, вірогідно, буде контролювати у бухгалтерському обліку

Звіт про фінансові результати

Доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства за звітній період.

Оцінка та прогнозування: прибутковості діяльності підприємства; структури доходів та витрат.

Звіт про рух грошових коштів

Генерування та використання кошт на протязі звітного періоду

Оцінка та прогнозування операційної; інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Звіт про власний капітал

Зміни у складі власного капіталу підприємства на протязі звітного періоду

Оцінка ті прогнозування змін у власному капіталі.

Примітки до річної фінансової звітності

Обрана облікова політика. Інформація, невідображена безпосередньо в фінансових звітах, але обов’язкову згідно з П(С)БО. Додатковий аналіз статей звітності, необхідний для забезпечення її ясності.

Оцінка та прогнозування: - облікової політики; - рисків або непевності, які впливають на підприємство, його ресурси та зобов’язання; діяльності підрозділів підприємства та інші.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Особливості державного фінансового контролю з фінансової та бухгалтерської звітності на прикладі Кіровоградської обласної лікарні
В умовах реалізації адміністративної реформи в Україні здійснюється безперервний пошук шляхів удосконалення форми та змісту державного управління. Порушуються питання не тільки стосовно оптимізації структури тих чи інших державних інституцій, а й переглядаються механізми організації держа ...

Інформаційна система обліку і аналізу розрахунків з постачальниками і підрядниками
На сучасному етапі розвитку народного господарства проходить подальше вдосконалення управлінської діяльності підприємств. Зміни, які проходять в економіці України, потребують підвищення ефективності та якості управлінської праці. Це викликано всезростаючим науково-технічним прогресом, вп ...