Меню сайта

Економічний зміст і види фінансових результатів діяльності підприємства

якщо підприємство, відвантаживши продукцію покупцеві і не отримавши платежу за неї, не виконує встановлені законом процедури з приводу передачі до судово-господарських органів позовних заяв щодо стягнення боргу або визнання боржника банкрутом, сума відвантаженого товару (наданих послуг) вважається валовим доходом і оподатковується податком на прибуток;

якщо підприємство витрачає кошти на потреби, не пов'язані з веденням його господарської діяльності (їх перелік жорстко регламентується чинним законодавством), ці витрати до складу валових витрат не включаються, що призводить до зростання податку на прибуток;

при реалізації (продажу) товарів пов'язаним особам за цінами, нижчими від звичайних цін на такі товари, валовий доход обчислюється, виходячи із звичайних цін, тобто податок па прибуток зростає. Аналогічно, якщо підприємство має витрати на закупівлю товарів (робіт, послуг) у пов'язаних осіб за цінами, вищими за звичайні ціни на такі товари (роботи, послуги), до валових витрат включаються такі витрати за звичайними ціпами, що також збільшує податок па прибуток.

Таким чином, якщо прибуток підприємства є результатом усієї діяльності підприємства (в різних літературних джерелах таку діяльність підприємства характеризують як економічну, господарську, виробничо-господарську, фінансово-економічну тощо), то він є економічною категорією, а якщо частина загального прибутку підприємства є результатом фінансової діяльності, то прибуток є фінансовою категорією. Саме цим визначається відмінність і ієрархія цих категорій, тому важливо уточнити й удосконалити категорійний апарат щодо характеристики й оцінки прибутку підприємства. З теоретико-методологічних і методико-практичних підходів буде вірним в основу цього покласти існуючі загальновизнані зарубіжні та вітчизняні теоретичні праці, а також законодавчі і нормативно-правові акти в галузі економіки та бухгалтерського обліку.

Прибуток як економічна категорія відрізняється від прибутку як фінансової категорії. Перша категорія є більш загальною відносно другої, оскільки узагальнює всі види діяльності підприємства, тоді як фінансова категорія характеризує тільки фінансову діяльність, результатом якої є фінансовий прибуток.

Економічний (загальний) прибуток підприємства складається з операційного, інвестиційного та фінансового прибутку підприємства, що можна відобразити таким чином:

Е.П. = О.П. + І.П. + Ф.П.

де Е.П. - економічний (загальний) прибуток підприємства; О.П., І.П., Ф.П. - відповідно операційний, інвестиційний і фінансовий прибуток підприємства.

Таким чином, викладена точка зору на визначення і класифікацію категорій щодо уточнення й удосконалення сутності прибутку підприємства дозволить більш об'єктивно й обґрунтовано визначати сутність різних економічних явиш, процесів і об'єктів. У подальших дослідженнях необхідно детальніше висвітлити питання оцінки фінансового прибутку підприємства.

Валовий прибуток - це економічний результат діяльності суб’єктів господарської діяльності, що визначається як різниця між чистою виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг) і виробничою собівартістю. Під чистою виручкою розуміють різновид кінцевого результату, що визначається вирахуванням із загальної виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) наданих знижок, повернення проданих товарів, податку на додану вартість, акцизного податку. Якщо виробнича собівартість перевищує операційний прибуток, чисту виручку, то це означає, що підприємство замість валового прибутку отримує валовий збиток.

Операційний прибуток - це фінансовий результат від операційної діяльності, який визначається відніманням від валового прибутку операційних витрат, додаванням до одержаного результату інших операційних доходів. До інших операційних доходів належать доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій), від операційної оренди активів, від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті, суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників, або коли є рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності, відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні), суми одержаних грантів і субсидій, інші доходи від операційної діяльності.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Аналіз фінансової звітності ПрАТ Коростенський завод ЗБШ
Проходження переддипломної практики є важливим етапом практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів. Вона дає можливість пошуку матеріалу для написання дипломної роботи, а також допомагає здобути практичні навички для подальшої роботи та навчання. Метою проходження практики ...

Діагностика фінансового стану підприємства
Моя курсова робота на тему “Діагностика фінансового стану підприємства”. Планується розглянути фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю “Рако-прінт”. Обрана саме така тема тому, що взагалі всі підприємства сфери матеріального виробництва в умовах ринкової економіки здійсню ...