Меню сайта

Аналіз фінансового стану ПОСП «Зірка»

Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Зірка» засноване за рішенням засновника, створене на базі власних землі й майна засновника та орендних майна й землі в громадян України для виробництва сільськогосподарської продукції та товарів на засадах підприємництва.

Організаційно-правова форма підприємства - приватне сільськогосподарське підприємство. Повне найменування підприємства: «Приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «Зірка», скорочене - ПОСП «Зірка» .

Місцезнаходження підприємства: 11212 с. Горбово, Ємільчинського р-ну, Житомирської області.

Засновником підприємства є громадянин України Канарський Броніслав Францович.

Метою діяльності підприємства є одержання прибутку від виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки і реалізації інших видів господарської діяльності підприємства, для задоволення потреб засновника підприємства і членів трудового колективу.

Предметом діяльності підприємства є:

- виробництво, заготівля, переробка, зберігання, транспортування і реалізація сільськогосподарської продукції;

- закупка сільськогосподарської продукції , худоби, товарно - матеріальних цінностей, в тому числі у населення за готівку ,або шляхом товарообміну на взаємно вигідних умовах;

- виробництво будівельних матеріалів, виконання будівельних, будівельно-монтажних, ремонтних, транспортних та інших робіт, надання послуг населенню та іншим суб’єктам підприємницької діяльності;

- перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

- розробка та освоєння технологій по переробці сировини та відходів власного виробництва, корисних копалин тощо.

- маркетингова торгово-посередницька , науково-дослідницька, проектно- конструкторська діяльність, оптова і роздрібна торгівля;

- фінансово кредитна, облікова та інша діяльність пов’язана із залученням і використанням грошових коштів, випуском і обігом цінних паперів тощо;

- сприяння підвищенню вимог до якості продукції та зміцненню експортного потенціалу України;

- забезпечення взаємовигідних контактів на комерційній основі;

- зовнішньоекономічна діяльність згідно з чинним законодавством України;

- інші види діяльності , які не заборонені чинним законодавством .

Майно підприємства складають основні фонди, обігові кошти та інші цінності, вартість яких відображена в балансі підприємства.

Статутний фонд підприємства формується за рахунок разової передачі засновником майна. Статутний фонд підприємства складає 519 тис. гривен.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої комерційної і фінансової діяльності, що вищі показники виробництва і реалізації продукції робіт і послуг, нижча їх собівартість, то вища рентабельність і вищий прибуток, то кращим є фінансовий стан підприємства. І навпаки, у результаті недовиконання плану з виробництва і реалізації відбувається підвищення собівартості продукції, робіт, послуг, зменшення виторгу і суми прибутку і, як наслідок, - погіршення фінансового стану підприємства його платоспроможності.

Фінансовий стан будь-якого підприємства виражається у співвідношенні структур його активів і пасивів, тобто засобів підприємства і їх джерел.

Основними завданнями аналізу фінансового стану є визначення якості фінансового стану, вивчення причин його поліпшення або погіршення за певний період, підготовка рекомендацій для підвищення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства. Для початку дамо оцінку фінансовому стану ПОСП «Зірка» за досліджуваний період, дані наведені в таблиці 2.1.1.

Таблиця 2.1.1Оцінка фінансового стану ПОСП «Зірка», тис. грн

Показники

2008 р.

2009 р.

2010 р.

Відхилення

Абсолютні 5-3

відносні, %

1

3

4

5

6

7

1. Загальна вартість активів (майна).

2495,00

2643,00

2867,00

372,00

114,91

2. Вартість необоротних (довгострокових, постійних) активів.

1040,00

1274,00

1175,00

135,00

112,98

3. Вартість оборотних (мобільних) активів.

1455,00

1369,00

1692,00

237,00

116,29

4. Дебіторська заборгованість.

152,00

128,00

258,00

106,00

169,74

5. Власний капітал.

2206,00

2370,00

2640,00

434,00

119,67

6. Залучений капітал.

578,00

273,00

127,00

-451,00

21,97

7. Фондоозброєність:

- (за оплатою праці)

1,45

2,53

1,75

0,30

120,78

- середньооблікового працівника

8,27

13,40

12,16

3,89

147,08

8. Вартість основних засобів:

- первісна

1224,00

1672,00

1672,00

448,00

136,60

- залишкова

554,00

737,00

669,00

115,00

120,76

9. Коефіцієнт зносу основних засобів.

0,55

0,56

0,60

0,05

109,07

10.Матеріаломісткість господарської діяльності.

0,64

0,67

0,64

0,00

99,66

11. Трудомісткість господарської діяльності.

0,46

0,45

0,46

0,00

100,37

12. Фондомісткість господарської діяльності.

0,04

0,04

0,04

0,00

110,50

13. Матеріаловіддача.

1,57

1,49

1,57

0,00

99,86

14. Коефіцієнт співвідношення:

- необоротних і оборотних активів.

0,71

0,93

0,69

х

х

- оборотних і необоротних активів.

1,39

1,07

1,44

х

х

15. Середньооблікова чисельність працівників.

86,00

67,00

55,00

-31,00

63,95

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства
На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка чинників. З метою управління окремими з них, посилення чи послаблення їх впливу на фінансову стійкість підприємства їх можна об’єднати в групи залежно від рівня виникнення та ступеня значущості (рис. 1.1) [14]. Рисунок 1.1 - Види ф ...

Фінансова політика у сфері видатків бюджету України
У курсовій роботі вивчається проблематика Державного бюджету як основи фінансового регулювання економіки. Актуальність дослідження основного фінансового плану держави полягає у функціональному призначенні даного документу в державних фінансах, а також у суперечності пропонованих методів ...