Меню сайта

Організація охорони праці на ПОСП «Зірка»

Виконуючи ст.17 Закону України «Про охорону праці», система управління охороною праці на ПОСП «Зірка» призначена для забезпечення у кожному структурному підрозділі, на кожному робочому місці умов праці відповідних Трудовому законодавству, а також забезпечення прав працівників, гарантованих цим законодавством.

Управління охороною праці є цільовою підсистемою загальної системи управління підприємством.

Система управління охороною праці (СУОП) на ПОСП «Зірка» є комплексом нормативних документів, які організують дію посадових осіб, спеціалістів і працівників на забезпечення:

• приведення умов безпеки праці до нормативних вимог і підвищення існуючого рівня охорони праці на виробництві;

• безпечних та здорових умов праці робітників, постійного зниження травматизму, аварій та професійних захворювань;

• гнучкої структури управління охороною праці на підприємстві, яка має властивість безперервного її удосконалення;

• розробки і впровадження автоматизованої системи управління охороною праці на базі персональних комп’ютерів і сучасних засобів

Найбільш важливі функції в СУОП - організація і координація робіт в галузі охорони праці, які включають наступні елементи:

• взаємодія керівництва та структурних підрозділів з охорони праці;

• чіткий розподіл функцій, обов’язків, прав і відповідальності в галузі охорони праці, які покладаються на адміністративні та технічні служби,

• організація, координація і контроль службою охорони праці,

• забезпечення виконання планів робіт по охороні праці і всіх вимог законодавчих актів, положень, правил стандартів, інструкцій та іншої нормативної документації з охороні праці,

Впровадження СУОП забезпечує виконання таких задач:

• удосконалення організації робіт в області охорони праці на всіх рівнях управління виробництвом;

• встановлення єдиного порядку навчання робітників безпечним методам роботи і перевірки знань по охороні праці;

• забезпечення безпечної експлуатації виробничого обладнання і виробничих процесів;

• дотримання вимог охорони праці на стадії проектування, будівництва, реконструкції та приймання в експлуатацію об’єктів виробничого призначення;

• нормалізацію санітарно-гігієнічних умов праці і санітарно-побутового обслуговування працюючих;

• забезпечення своєчасного і правильного розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, аналіз та ліквідація причин їх появлення;

• мотивація службовців, інженерно-технічних робітників і посадових осіб в роботі по забезпеченню безпечних умов праці;

• забезпечення дотримання працівниками правил, норм і інструкцій по охороні праці;

• підвищення відповідальності посадових осіб, спеціалістів і робітників за безпеку праці.

Управління охороною праці здійснюють:

• на підприємстві в цілому - генеральний директор;

• в цехах, на виробничих дільницях та в службах - керівники відповідних підрозділів і служб.

Організаційно-методичну роботу з управління охороною праці, оперативне керівництво, підготовку управлінських рішень та контроль за їх виконанням здійснює служба охорони праці, яка безпосередньо підпорядкована генеральному директору.

Службу охорони праці очолює начальник служби, який підпорядкований генеральному директору. Начальнику ОП підпорядковуються 3 спеціалістів, що виконують всі належні функції з охорони праці.

Планування робіт з охорони праці здійснюється службою охорони праці сумісно з керівництвом підприємства, плановим відділом, керівниками структурних підрозділів. Фінансуються ці роботи з фонду розвитку підприємства, згідно Колдоговору ця сума має становити 0,5% від суми виторгу за реалізовану продукцію періоду.

Умови трудового договору не можуть містити положень, які не відповідають законодавчим та іншим нормативним актам про охорону праці, що діють в Україні. При укладенні трудового договору громадянин має бути проінформований власником під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунено, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Облік фінансових результатів підприємства та оцінка інвестиційної привабливості підприємств агропромислового комплексу (на матеріалах Агрофірми Маяк)
облік фінансовий оздоровлення Функціонування України як незалежної самостійної держави стало початком бурхливих змін у соціально-економічному житті країни. У цих умовах перебудову господарської діяльності підприємств спрямовано на оволодіння механізмом ринкових відносин і поставлено н ...

Механізм оподаткування банків (за матеріалами Вінницької філії ПАТ Кредитпромбанк)
На сьогодні існує необхідність у формуванні вітчизняної системи податкового менеджменту банку, удосконаленні його інструментарію, що забезпечить нарощення конкурентних переваг та ефективне функціонування банку. Проблеми функціонування системи оподаткування, питання податкового планува ...