Меню сайта

Фінансування заходів з охорони праці на ПОСП «Зірка»

Політика в галузі охорони праці повинна бути незмінною основою всієї праце охоронної діяльності на підприємстві. Основними елементами політики у галузі охорони праці будь-якого виробництва, великого чи малого, можуть бути: пріоритетність безпеки і гігієни праці, здоров'я працівників і демонстрація керівництвом підприємства як на словах, так і на ділі своєї прихильності до цих пріоритетів; неприпустимість усунення недоліків у виробництві за рахунок зниження рівня безпеки праці; творчий підхід до питань охорони праці, схвалення будь-яких розумних ініціатив, реалізація яких знижує можливості виникнення нещасних випадків і профзахворювань, зводить до мінімуму причини небезпек, властивих виробничому середовищу; позитивне сприйняття будь-яких зусиль й ініціатив щодо забезпечення безпеки праці усіма працівниками підприємства, у т. ч. і керівництвом, навіть якщо вони не знайшли реалізації; відповідність роботи з охорони праці вимогам законодавства держави.

Система керування охороною праці на ПОСП «Зірка» розроблена з урахуванням особливостей його виробничої діяльності і вписується в існуючу структуру і схему керування підприємством у цілому. Суб'єктами керування є служби, відділи, посадові особи; об'єктом керування - діяльність функціональних служб і структурних підрозділів по забезпеченню безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях, виробничих ділянках, у цехах і на підприємстві в цілому.

ВИСНОВКИ

Господарська діяльність підприємства передбачає використання значних виробничих та фінансових ресурсів. Для того, щоб стабільно здійснювати процес виробництва продукції на підприємстві, постійно мають бути фінансові ресурси в грошовій формі. Так, підприємство повинне отримувати позитивний фінансовий результат від фінансово-господарської діяльності. При формуванні прибутку та управлінні його формуванням фінансовим менеджерам необхідно дбати про позитивний фінансовий результат, а також про нормальний рівень рентабельності та про фінансову стійкість підприємства.

Прибуток підприємства посідає особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі доходів підприємства різних сфер діяльності і визначенні результатів господарської діяльності та при висвітленні інформації про фінансовий стан. Прибуток відносять до складу фінансових результатів, оскільки він є результатом фінансово-господарської діяльності, і необхідний підприємству для продовження діяльності.

Найбільш поширеними видами прибутку є валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності та чистий прибуток. Елементи, які включаються до складу прибутку, визначаються ПСБО «Фінансові результати».

При написанні випускної роботи було визначено, наскільки досліджуване підприємство ефективно здійснює свою діяльність, а саме проаналізовано систему управління формуванням та розподілу прибутку.

Метою діяльності ПОСП «Зірка» є одержання прибутку від виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки і реалізації інших видів господарської діяльності підприємства, для задоволення потреб засновника підприємства і членів трудового колективу.

Умовою виживання підприємства в умовах нестабільної ринкової економіки та досить жорсткої конкуренції є його фінансова стійкість, тобто здатність розвиватись на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності. Розраховані показники свідчать про фінансову стійкість підприємства, адже вони відповідають загальноприйнятим нормативам, хоча в 2010 році спостерігається незначне їх коливання в сторону зменшення.

ПОСП «Зірка» є прибутковим підприємством, як показують дані аналізу фінансового стану підприємства за 2008-2010 рр., прибуток підприємства щорічно збільшується пропорційно зростанню виручки від реалізації. Також ПОСП «Зірка» є ліквідним та фінансово стійким. Також при оцінці запасів було виявлено, що їх вартість щорічно зростає, хоча у 2010 році ці показники дещо зменшились, це є сигналом ймовірної кризи в господарській діяльності підприємства і керівництво має вжити своєчасних та ефективних заходів, щоб вийти з даної ситуації та наростити обсяг прибутку.

Також, на мою думку, слід приділити значну увагу вивченню ринку, удосконалення рекламної діяльності. Поглиблене вивчення ринку дозволить максимально оптимізувати суму прибутку. Так, я вважаю за потрібно зменшити асортимент товарів, бо деякі товари та товарні групи мають дуже повільну швидкість обороту, підвищити її можливо лише за рахунок проведення широкої рекламної кампанії, яка на даний момент та в найближчому майбутньому є економічно недоцільна.

Для того, щоб приймати рішення з питань управління в динамічних ринкових ситуаціях адміністрації потрібна своєчасна, оперативна і аналітична інформація про наявність виробничих запасів, витрати, доходи і результати діяльності підприємства.

Який би метод управління прибутком не вибрало керівництво ПОСП «Зірка», існують мінімальні вимоги, щоб дана система просто була керованою і забезпечила можливість реалізувати різні методи планування прибутку. Крім того, їх виконання, як правило, зразу ж безпосередньо позначається на собівартості продукції. Ці вимоги торкаються наладки необхідної логістики операцій, а також постановки управлінського обліку.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Особливості оподаткування бюджетних установ
Актуальність роботи. Діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків ґрунтується на застосуванні широкого арсеналу інструментів, знання яких необхідні, з одного боку, майбутнім фінансистам підприємницьких структур для нарахування і сплати податків, з іншого - майбутнім фахів ...

Проблематика майнового оподаткування
В умовах формування ринкових форм господарювання та фінансової кризи розвиток податкового законодавства має суттєве значення. Протягом тривалого періоду науковцями та експертами досить активно обговорюється тема оподаткування майна. На сьогодні оподаткування майна в Україні представлене ...