Меню сайта

Основні принципи формування податкової політики держави

Податкова політика провадиться, виходячи з певних принципів, які відображають її завдання.

Принципи оподаткування, що вперше були сформульовані Адамом Смітом в його класичній роботі "Дослідження про природу та причини багатства народів", із якими в послідуючому, як правило, погоджувалися економісти, зводяться до чотирьох понять:

всеобщність;

справедливість;

визначеність;

зручність.

Для того, щоб більш поглиблено зазирнути в сутність податкових платежів, важливо визначити основні принципи оподаткування.

"Якості, з економічної точки зору, бажані в будь-якій системі оподаткування, - зазначав Дж. Міль, - сформовані А. Смітом у формі чотирьох положень, чотирьох основоположних, можна сказати, що стали класичними, принципів, з якими, як правило, погоджувались наступні автори, й навряд чи можна розпочати наші роздуми краще, ніж процитувати ці положення". У викладі вченого А. Буковецького ці принципи сформульовані так:

. Піддані держави повинні брати участь у покритті витрат уряду, кожний по можливості, залежно від доходу, яким він користується під охороною уряду. Дотримання цього положення або нехтування ним веде до так званої рівності або нерівності в оподаткуванні;

податкова політика україна держава

2. Податок, який повинен сплачувати кожний, повинен бути точно визначений Розмір податку, час та спосіб його сплати повинні бути ясними і відомими самому платникові, так і всякому іншому;

. Кожен податок повинен стягуватись у такий час і таким чином, які найбільш зручні для платника;

. Кожен податок повинен бути так побудований, щоб він забезпечував стягнення коштів з платника якомога менше від того, що надходить до каси держави.

Принципи Адама Сміта, дякуючи їх простоті і зрозумілості, не потребують ніяких інших пояснень, окрім тих, які є в них самих. Вони стали аксіомами податкової політики. Заслуга німецького економіста А. Вагнера в доповненні й обґрунтуванні цих принципів. Він запропонував 9 основних принципів, які класифікував в 4 групи:

. Фінансові принципи оподаткування:

достатність обкладання податками;

еластичність - здатність адаптуватися до державних потреб;

. Народногосподарські принципи:

правильний вибір об'єкта оподаткування;

вірна комбінація різних податків у таку систему, яка б рахувалася з наслідками й умовами їх перекладання;

. Етичні принципи:

все загальність оподаткування;

рівномірність;

. Принципи податкового управління:

визначеність;

зручність сплати податку;

максимальне зменшення витрат на стягнення податків.

На практиці проявом податкової політики, що здійснюється в тій чи інший державі і формується відповідними державними структурами, виступає податкова система країни. Побудову і функціонування оптимальних податкових систем слід розглядати у відповідності таким принципам:

Принцип вигоди та адміністративної зручності.

Даний принцип наголошує на тому, щоб втрати добробуту в результаті сплати податків були адекватні тим вигодам, які платники отримують за рахунок фінансованих із податкових надходжень потреб і суспільних благ. Суть адміністративної зручності полягає в максимальній зручності податкової системи для платників податків і державних структур з точки зору змісту податкової роботи і податкового законодавства, механізму збирання податків та контролю над податковими процесами. Причому на організацію справляння податків необхідно витрачати якнайменшу суму податкових надходжень.

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Експорт та імпорт капіталу
Актуальність теми. Кожна країна володіє певними інвестиційними ресурсами, що склада­ються з її власних (національних) та іноземних інвестицій. Ці ресурси можуть використовуватися як для внутрішнього, так і для зарубіжного інвестування. напрямком руху інвестиційних ресурсів пов'язані поня ...

Склад і формування бухгалтерської звітності
Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організ ...