Меню сайта

Загальна характеристика ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів»

Вiдкрите акцiонерне товариство "Могилiв-Подiльський приладобудiвний завод" (надалi - Товариство) засноване вiдповiдно до наказу Мiнiстерства машинобудування вiйськово-промислового комплексу i конверсiї вiд 31 березня 1994 року №482 шляхом перетворення державного пiдприємства "Могилiв-Подiльський приладобудiвний завод" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року. Протягом звiтного перiоду важливих подiй розвитку у тому числi: злиття, подiлу, приєднання, видiлу, перетворення не вiдбувалось. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 08.10.2010.( протокол № 1), у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй Товариства випущених у документарнiй формi та змiну типу товариства на публiчне. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 21.07.2004 №415/1/04 анульовано.

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Їх ролi та перспективи вiдсутнi. Товариство складається з таких структурних пiдроздiлiв : - Адмiнiстративний корпус, примiщення їдальнi, медпункт, магазин ; - Термiчне вiддiлення, кузня, збиральне виробництво ; - Склади ( готової продукцiї, вiддiлу постачання i кооперацiї, виробничого вiддiлу) ; - Цехи ( механiчний, штампувальний, енергоремонтний, iнструментальний) ; - Дiльницi (ливарна, столярна, металоконструкцiй, автотранспортна, покриття). Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства в звiтному роцi не вiдбувалось.

Основними видами промислової продукцiї є: 1. прилади контролю та регулювання технологiчних процесiв, а саме: - шафа сушильна електрична СЕШ-3М -сигналiзатор рiвня МСУ - реле температури дифференцiйне ДТР-212 - сигналiзатор тиску вiтра СДВ-1М - вказувач-сигналiзатор крена маятниковий УСКМ - датчик-реле температури ТЖ-В - вказувач-сигналiзатор крена кульковий УСКШ - комплект приладiв автоматики "Туман-М" - датчик-реле температури Т-135 - пристрiй захисту компресора УЗК-П 2. Товари народного споживання: - електродуховка-електроплитка; - електрогiрлянди. 3. Роботи промхарактеру, - сторонi замовлення на лиття та iншi послуги. Перспективним є тiльки виробництво сушильних шкафiв. Дiяльнiсть ВАТ не залежить вiд сезонних змiн. Сировина купується в основному у м.Вiнницi у : ТОВ "Дiапазон-Експрес"- метизи, ТОВ "Хiмпласт" - хiмiчнi реактиви, ТОВ " ВО" Комплектiнвест" - метал. Цiни на сировину не задовiльняють через високий рiвень та нестабiльнiсть. Новi технологiї у виробництвi не впроваджувались, але ВАТ знаходиться в постiйному пошуку щодо випуску нових видiв продукцiї. Ринком збуту товарiв є пiдприємства, якi є виробниками як промислової так i сiльськогосподарської продукцiї, малi пiдприємства та приватнi пiдприємцi: м.Донецьк, м.Вiнниця, Київська область, а також ВАТ "Укртелеком" та Київський "ЕВРЗ". Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з несвоєчасними платежами замовникiв, зростанням цiн на сировину i матерiали. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Захист дiяльностi пiдприємства, розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у вивченнi нових технологiй, постiйному покращеннi якостi продукцiї, що випускається. Канали збуту робiт - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує товариство - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни та високої якостi продукцiї. Сировина, яка використовується товариством, купується у постачальникiв, сировина є доступною завдяки її широкому асортименту, проте цiни на сировину постiйно зростають. Особливостi стану розвитку галузi полягають в тому, що на пiдприємствах галузi прослiджується вiдставання технологiй виробництва товарiв вiд сучасних вимог ринку (наприклад попитом користуються електроннi прилади, а не механiчнi, що випускаються пiдприємством галузi), споживачами є промисловi пiдприємства, що знаходяться в занепадi, морально та фiзично зношений парк виробничого обладнання, рiст цiн на матерiали, що перевищує затрати на виробництво, закладенi у калькуляцiї на продукцiю. Все це призводить до того, що бiльшiсть пiдприємств галузi є збитковими, або зовсiм лiквiдованi. Рiвень впровадження нових технологiй та товарiв залишається низьким iз-за їх високої цiни. Основними конкурентами товариства є: - Кам'янець-Подiльський приладобудiвний завод; - Харкiвський ВАТ "Теплоавтомат"; - ВО "Сiгма" Латвiя. Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi та збiльшення асортименту продукцiї. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання, як правило, не перевищує 5-6 осiб.

Читайте більше

Засади та механізм функціонування системи державного фінансового моніторингу
державний фінансовий моніторинг законодавство Україна - ще молода держава, капіталістичні відносини, в яких розвивалися країни іншого світу є новими для сприйняття більшості населення. Тому, ще не позбавившись негативних явищ соціалістичного суспільного ладу, наше суспільство, разом із ...

Дослідження конкурентоспроможності продовольчих товарів
На сучасному етапі під терміном “товар” розуміють весь комплекс матеріальних та нематеріальних властивостей, до яких належить упаковка, колір, ціна, престиж виробника та роздрібного торгівця, тобто все те, на що звертає увагу покупець, шукаючи товар для задоволення власних потреб і бажан ...