Меню сайта

Загальна характеристика ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів»

Вiдкрите акцiонерне товариство "Могилiв-Подiльський приладобудiвний завод" (надалi - Товариство) засноване вiдповiдно до наказу Мiнiстерства машинобудування вiйськово-промислового комплексу i конверсiї вiд 31 березня 1994 року №482 шляхом перетворення державного пiдприємства "Могилiв-Подiльський приладобудiвний завод" у вiдкрите акцiонерне товариство вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю державних пiдприємств" вiд 15 червня 1993 року. Протягом звiтного перiоду важливих подiй розвитку у тому числi: злиття, подiлу, приєднання, видiлу, перетворення не вiдбувалось. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбулись 08.10.2010.( протокол № 1), у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй Товариства випущених у документарнiй формi та змiну типу товариства на публiчне. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 21.07.2004 №415/1/04 анульовано.

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає. Їх ролi та перспективи вiдсутнi. Товариство складається з таких структурних пiдроздiлiв : - Адмiнiстративний корпус, примiщення їдальнi, медпункт, магазин ; - Термiчне вiддiлення, кузня, збиральне виробництво ; - Склади ( готової продукцiї, вiддiлу постачання i кооперацiї, виробничого вiддiлу) ; - Цехи ( механiчний, штампувальний, енергоремонтний, iнструментальний) ; - Дiльницi (ливарна, столярна, металоконструкцiй, автотранспортна, покриття). Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства в звiтному роцi не вiдбувалось.

Основними видами промислової продукцiї є: 1. прилади контролю та регулювання технологiчних процесiв, а саме: - шафа сушильна електрична СЕШ-3М -сигналiзатор рiвня МСУ - реле температури дифференцiйне ДТР-212 - сигналiзатор тиску вiтра СДВ-1М - вказувач-сигналiзатор крена маятниковий УСКМ - датчик-реле температури ТЖ-В - вказувач-сигналiзатор крена кульковий УСКШ - комплект приладiв автоматики "Туман-М" - датчик-реле температури Т-135 - пристрiй захисту компресора УЗК-П 2. Товари народного споживання: - електродуховка-електроплитка; - електрогiрлянди. 3. Роботи промхарактеру, - сторонi замовлення на лиття та iншi послуги. Перспективним є тiльки виробництво сушильних шкафiв. Дiяльнiсть ВАТ не залежить вiд сезонних змiн. Сировина купується в основному у м.Вiнницi у : ТОВ "Дiапазон-Експрес"- метизи, ТОВ "Хiмпласт" - хiмiчнi реактиви, ТОВ " ВО" Комплектiнвест" - метал. Цiни на сировину не задовiльняють через високий рiвень та нестабiльнiсть. Новi технологiї у виробництвi не впроваджувались, але ВАТ знаходиться в постiйному пошуку щодо випуску нових видiв продукцiї. Ринком збуту товарiв є пiдприємства, якi є виробниками як промислової так i сiльськогосподарської продукцiї, малi пiдприємства та приватнi пiдприємцi: м.Донецьк, м.Вiнниця, Київська область, а також ВАТ "Укртелеком" та Київський "ЕВРЗ". Основнi ризики в дiяльностi емiтента пов'язанi з несвоєчасними платежами замовникiв, зростанням цiн на сировину i матерiали. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв полягають у вивченнi кон'юнктури ринку, перевiрцi платоспроможностi клiєнтiв. Захист дiяльностi пiдприємства, розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у вивченнi нових технологiй, постiйному покращеннi якостi продукцiї, що випускається. Канали збуту робiт - шляхом укладання договорiв з iснуючими клiєнтами та шляхом залучення нових клiєнтiв. Методи продажу, якi використовує товариство - зацiкавлення клiєнтiв у пiдтриманнi стосункiв з Товариством за рахунок оптимальної цiни та високої якостi продукцiї. Сировина, яка використовується товариством, купується у постачальникiв, сировина є доступною завдяки її широкому асортименту, проте цiни на сировину постiйно зростають. Особливостi стану розвитку галузi полягають в тому, що на пiдприємствах галузi прослiджується вiдставання технологiй виробництва товарiв вiд сучасних вимог ринку (наприклад попитом користуються електроннi прилади, а не механiчнi, що випускаються пiдприємством галузi), споживачами є промисловi пiдприємства, що знаходяться в занепадi, морально та фiзично зношений парк виробничого обладнання, рiст цiн на матерiали, що перевищує затрати на виробництво, закладенi у калькуляцiї на продукцiю. Все це призводить до того, що бiльшiсть пiдприємств галузi є збитковими, або зовсiм лiквiдованi. Рiвень впровадження нових технологiй та товарiв залишається низьким iз-за їх високої цiни. Основними конкурентами товариства є: - Кам'янець-Подiльський приладобудiвний завод; - Харкiвський ВАТ "Теплоавтомат"; - ВО "Сiгма" Латвiя. Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, залученнi нових клiєнтiв, покращеннi якостi та збiльшення асортименту продукцiї. Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання, як правило, не перевищує 5-6 осiб.

Читайте більше

Податкові пільги і їх вплив на розвиток підприємства
Актуальність поданої теми полягає у розширеному розкритті ролі податкових пільг у розвитку підприємства. В першу чергу, потрібно звернути увагу що ж собою являє сама пільга. Пільга - це звільнення (повне або часткове) платника податків, що враховує його особливості, від сплати подат ...

Антикризове фінансове управління на підприємстві (на прикладі приватної виробничо-комерційної фірми Адлер)
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день кризові явища в економіці не є чимось незвичайним. Криза не є більше наслідком прояву локальних управлінських помилок або фінансових складнощів. Сучасні економічні реалії ставлять у складне становище всіх учасників світової економіки. В ...