Меню сайта

Шляхи покращення аналізу системи управління банкрутством підприємства

Головним критерієм прийняття рішення щодо санації або ліквідації підприємства є його санаційна спроможність. У процесі дослідження методичних підходів щодо оцінки доцільності санації визначено важливість оцінки не лише фінансового потенціалу підприємства-боржника, але і його сильних і слабких сторін, врахування впливу факторів зовнішнього середовища на можливість проведення санації.

Дослідженням встановлено, що при прийнятті рішення про санацію або ліквідацію кредитори часто не мають інформації про фінансово-господарський стан боржника і доцільність його фінансового оздоровлення. З метою оперативного інформаційного забезпечення прийняття рішення щодо санації розроблено експрес-методику оцінки санаційної спроможності підприємства.

Ініціювання процедури банкрутства самим керівником підприємства-боржника з метою проведення санації дає змогу використати судові інструменти санаційного характеру: мораторій на задоволення вимог кредиторів, обмеження строку подачі заяв кредиторами та взаємозалік вимог, які забезпечують тимчасове звільнення від зобов’язань і штрафних санкцій та зменшення обсягу заборгованості підприємства. Зазначений метод є більш дієвим за процедуру санації, відкриту в ході загальної процедури банкрутства.

По-перше, прискорюється запровадження санації, з планом якої кредитори мають змогу ознайомитися відразу після створення комітету кредиторів.

По-друге, керуючим санацією є сам керівник підприємства-боржника, який зацікавлений в оздоровленні господарюючого суб’єкта, знає специфіку його господарської діяльності та знає реальні шляхи виходу з кризи.

Обґрунтовано необхідність законодавчого закріплення можливості введення процедури санації в ході ліквідаційної процедури, якщо виникли обставини, що вказують на можливість відновлення платоспроможності боржника. У дослідженні доведено необхідність удосконалення чинного законодавства в напрямі надання чітких гарантій інвестору підприємства-боржника на стадії санації, забезпечення пільгових умов реалізації санаційних проектів на інноваційній основі та впровадження організаційно-економічної схеми проведення санації зі створенням нового підприємства за рахунок інвестора та боржника, що сприятиме залученню інвестиційного капіталу в оздоровлення вітчизняних підприємств.

Реалізація розробленого організаційно-економічного механізму санації підприємства в нинішніх умовах забезпечить активізацію санаційного процесу в Україні, прискорить процес оздоровлення.

Для правильних висновків щодо оцінки санаційної спроможності підприємства також проводиться аналіз імовірності банкрутства.

Якість діагностики загрози банкрутства визначається насамперед набором оціночних показників (об'єктів дослідження), що використовуються для отримання експертного висновку. Саме тому розробці переліку таких показників та обґрунтуванню доцільності їх застосування присвячено чимало досліджень іноземних та вітчизняних дослідників.

Оскільки донині не існує єдиного загальновизнаного переліку оціночних коефіцієнтів-індикаторів кризового стану та загрози банкрутства, кожен дослідник-теоретик та суб'єкт діагностування-практик підходять до вирішення цього завдання індивідуально.

Найбільшого поширення набув коефіцієнтний підхід, в перебігу якого об’єктами дослідження виступають різноманітні коефіцієнти - різноманітні відносні показники, що розраховуються шляхом порівняння між собою певних абсолютних показників господарсько-фінансової діяльності підприємств, інформація про які міститься у різноманітних видах звітності та обліку.

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Міжбюджетні трансферти України
Однією з важливих передумов забезпечення комплексного розвитку бюджетної системи є формування дієвого фінансового механізму регулювання міжбюджетних відносин. Історично склалося, що рівень економічного розвитку областей, міст обласного значення та районів є різним. Для економічног ...

Бізнес-план АТзт ПГХ Хрещатик
Резюме. Метою представленого бізнес-плану є найкраще представлення АТзт ПГХ “Хрещатик” можливим інвесторам для залучення капіталу в розмірах достатніх для нормального продовження фінансово-господарської діяльності , заснованої на прогресивній виробничо-комерційній ідеї на основі ...