Меню сайта

Охорона праці

7. Очікувані результати

В результаті виконання дипломної роботи очікується одержання обґрунтованих рекомендацій та пропозицій, які можуть бути використані на ПАТ «Могилів-Подільський завод газового устаткування та приладів» з метою підвищення ефективності його діяльності та покращення фінансових результатів.

. Матеріали, які подають після завершення написання МКР та її етапів

Переплетена пояснювальна записка дипломної роботи; роздатковий матеріал; відгук керівника; рецензія зовнішнього рецензента.

9. Порядок приймання МКР та її етапів

Результати магістерської кваліфікаційної роботи розглядаються на процентовках керівником роботи та завідувачем кафедри відповідно до етапів роботи та термінів їх виконання; проводиться попередній захист роботи та офіційний захист дипломної роботи.

Дата початку роботи - 02.02.2012 р.

Граничний термін закінчення робіт - 24.05.2012 р.

ДОДАТОК Б

Таблиця Б.1 - SWOT-комплексна оцінка можливостей та загроз з урахуванням сильних та слабких сторін

Опис

Можливості (О)

 

1

Поліпшення роботи підприємства

Державні замовлення

Постійний попит

Можливість реклами

Можливість на ринку

 

2

3

4

5

6

 

Сильні сторони (S)

1.Сприяє покращенню роботи підприємства

Стимулюватиме продаж що призведе до збільшення прибутків

 

2.Покращує якість продукції.

Під час ринкових трансформацій дозволить гідно конкурувати

 

3.Дозволяє стабільно знаходитись на ринку.

Сприятиме виходу товару на між народний рівень

 

4.Покращує авторитет підприємства.

Зможуть створювати товари, які користуватимуться попитом

 

5.Забезпечує постійний попит

Забезпечить надійність та стабільність підприємства

 

6.Сприяє вдосконаленню продукції.

Дасть змогу покращити якість продукції і здійснювати експорт

 

Сильні сторони (S)

7.Розширення асортименту сприяє збільшенню отримання прибутку і задоволення потреб споживачів

Сприятиме розширенню виробництва

 

8.Дозволяє завжди залишатись в полі зору споживача доводячи його важливість для виробника

Завдяки врахуванням потреб та вимог споживачів збільшаться обсяги випуску продукції та зростатиме рівень прибутку

 

Слабкі сторони (W)

 

1. Рідка пропозиція нових продукції і послуг

Усугубить становище підприємства

 

2. Високі витрати на транспортування

Введення нових товарів спричинить розширенню ринкової ніші

 

3. Недолік планерування

Можуть компенсувати відсутність власної збутової мережі та забезпечать стабільність підриємства

 

4. Ріст цін на сировину

Дасть поштовх для зупинення банкруцтва фірми при сильній конкуренції

 

Слабкі сторони (W)

5. Зменшення обігових коштів

Дозволить продовжувати підприємству функціонувати

6. Брак масштабних інвестицій

При відсутності інвестицій підприємство не встигатиме конкурувати на належному рівні

7. Відтік кадрів

Компенсується стабільністю від продажу постійним клієнтам

8. Недостатнє охоплення ринку

Потрібно збільшити кількість продажу продукції

Опис

Загрози (Т)

Інфляція

Конкуренція на ринку

Наявність товарівзамінників

Сповільнені темпи зростання

Погіршення фінансового стану клієнта

Швидка зміна цін на ринку

Сильні сторони (S)

1. Команда

Загроза втрати прибутків, необхідно здійснювати прогнозування щодо можливого зростання цін

2. Вдосконалення

Пошук шляхів щодо уникнення кризових ситуацій

Дозволить передбачити нестабільність цін

3.Конкурентоспроможність продукції

Дозволить забезпечити стабільність продажу

4. Тривале знаходження на ринку

Забезпечать протистоянню натиску конкурентів

5. Стабільна якість роботи

Дозволить протистояти конкурентам

6. Бажання вчитися

Дозволить втримати свої позиції на ринку

7. Асортимент продукції

Може спричинити втрату прибутків

8.Орієнтація на клієнта

Дозволить враховувати зміни своєчасно

Слабкі сторони (W)

1. Рідка пропозиція нових продукції і послуг

Потрібно зміцнювати позиції на ринку

2. Високі витрати на транспортування

Може призвести до банкруцтва, потрібно розширювати кількість продажу

3. Недолік планерування

Може спричинити витіснення конкурентами з ринку

4. Ріст цін на сировину

Потрібно забезпечувати підняття ціни у зв’язку із зростанням ціни

5. Зменшення обігових коштів

При політичній нестабільності може спричинити банкруцтво

Перейти на сторінку: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Читайте більше

Державний бюджет і бюджетна політика
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: · виділення ланок бюджетної системи; · наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між ...

Фінансова діяльність суб’єкта підприємництва
В умовах трансформаційної ринкової економіки перед підприємствами постає питання вирішення проблем фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності. Тому необхідна підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фінансистів. Це можливо за поєднанням ...