Меню сайта

Охорона праці

Додаток В

Коди

 

Дата

01.01.2009

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Могилiв-Подiльський приладобудiвний завод"

за ЄДРПОУ

00225638

Територія

Вінницька Могилiв-Подiльський р-н 24000 м.Могилiв-Подiльський Володимирська, 9

за КОАТУУ

0510400000

Організаційно-правова форма господарювання

ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ

за КОПФГ

10

Орган державного управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА

за СПОДУ

6024

Вид економічної діяльності

Виробництво контрольно-вимірювальних приладів

за КВЕД

33.20.1

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

Вінницька Могилiв-Подiльський р-н 24000 м.Могилiв-Подiльський Володимирська, 9

Баланс станом на 2008 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

0

0

- накопичена амортизація

012

( 0 )

( 0 )

Незавершене будівництво

020

493

493

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

2603

2292

- первісна вартість

031

10835

10835

- знос

032

( 8232 )

( 8543 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

6166

4826

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

540

1288

Готова продукція

130

2258

2506

Товари

140

0

684

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

378

329

- первісна вартість

161

378

329

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

0

93

- за виданими авансами

180

0

5

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

62

50

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

0

2

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

5

1

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Власний капітал

 

Статутний капітал

300

768

768

 

Пайовий капітал

310

0

0

 

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

 

Інший додатковий капітал

330

8396

8396

 

Резервний капітал

340

0

0

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-4958

-5177

 

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

 

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

 

Накопичена курсова різниця

375

0

0

 

Усього за розділом I

380

4206

3987

 

Частка меншості

385

0

0

 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

 

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

 

Інші забезпечення

410

331

331

 

Сума страхових резервів

415

0

0

 

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

 

Цільове фінансування

420

0

0

 

Усього за розділом II

430

331

331

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

 

Довгострокові кредити банків

440

0

0

 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

615

612

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

 

Усього за розділом III

480

615

612

 

ІV. Поточні зобов’язання

 

Короткострокові кредити банків

500

0

0

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

 

Векселі видані

520

0

0

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

6371

6932

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

 

- з одержаних авансів

540

49

7

 

- з бюджетом

550

705

52

 

- з позабюджетних платежів

560

0

0

 

- зі страхування

570

52

205

 

- з оплати праці

580

14

189

 

- з учасниками

590

0

0

 

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

 

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

 

Інші поточні зобов'язання

610

162

254

 

Усього за розділом IV

620

7353

7639

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

 

Баланс

640

 

Звіт про фінансові результати за рік

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

 

1

2

3

4

 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

947

1223

 

Податок на додану вартість

015

139

209

 

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

 

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

808

1014

 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 696 )

( 1074 )

 

Валовий прибуток:

 

- прибуток

050

112

0

 

- збиток

055

( 0 )

( 60 )

 

Інші операційні доходи

060

1548

190

 

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

 

Адміністративні витрати

070

( 720 )

( 477 )

 

Витрати на збут

080

( 71 )

( 37 )

 

Інші операційні витрати

090

( 1080 )

( 1144 )

 

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

( 0 )

( 0 )

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

- прибуток

100

0

0

 

- збиток

105

( 211 )

( 1528 )

 

Доход від участі в капіталі

110

0

0

 

Інші фінансові доходи

120

0

0

 

Інші доходи

130

0

0

 

Фінансові витрати

140

( 0 )

( 0 )

 

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

 

Інші витрати

160

( 5 )

( 0 )

 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

 

- прибуток

170

0

0

 

- збиток

175

( 216 )

( 1528 )

 

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

 

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

( 0 )

( 0 )

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 3 )

( 0 )

 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

 

Фінансові результати від звичайної діяльності:

 

- прибуток

190

0

0

 

- збиток

195

( 219 )

( 1528 )

 

Надзвичайні:

 

- доходи

200

0

0

 

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

 

Частка меншості

215

0

0

 

Чистий:

 

- прибуток

220

0

0

 

- збиток

225

( 219 )

( 1528 )

 

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

1342

2646

 

Витрати на оплату праці

240

590

508

 

Відрахування на соціальні заходи

250

235

202

 

Амортизація

260

311

228

 

Інші операційни витрати

270

78

615

 

Разом

280

2556

4199

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

15352636

15352636

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

15352636

15352636

 

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

-0.01426

-0.09953

 

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

-0.01426

-0.09953

 

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

 
Перейти на сторінку: 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Читайте більше

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд
На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі. Виявлення ключових аспекті ...