Меню сайта

Діагностика рівня фінансової стабільності

Умовою й гарантією виживання й розвитку будь-якого підприємства є його фінансова стабільність. Якщо підприємство фінансово стійке, то воно в стані "витримати" несподівані зміни ринкової кон’юктури, і не опинитися на краю банкрутства. Більш того, чим вище його стабільність, тим більше переваг перед іншими підприємствами того ж сектора економіки в одержані кредитів і залученні інвестицій. Фінансово стійке підприємство вчасно розраховується за своїми обов’язками з державою, позабюджетними фондами, персоналом, контрагентами.[6.с109]

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної діагностики фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.

Для діагностики фінансового стану підприємства розроблено дуже багато моделей різними авторами, як вітчизняними, так і зарубіжними. Але майже всі вони направлені на виявлення банкрутства підприємства, а не на діагностику стану підприємства і виявлення поточних проблем, які необхідно негайно вирішувати.

Метою діагностики рівня фінансової стабільності підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Основними завданнями діагностики фінансового стану є:

дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Для діагностики рівня фінансової стійкості використовують наступні показники:

- Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів; - Коефіцієнт автономії(платоспроможності); - Коефіцієнт маневреності власних коштів; - Коефіцієнт ефективності використання власних коштів; - Коефіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна; Ми розраховували ці показники в пункті 2.2. За допомогою цих розрахунків ми визначили, що ПАТ " М’ясокомбінат " Ятрань" є підприємством з нормальною стійкістю. Підприємство досить гнучке у використанні власного капіталу. Також позитивним є зменшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства, що означає підвищення фінансової незалежності. Збільшилися власні і довгострокові позикові джерела формування запасів і затрат, що оцінюється позитивно. Є певні мінуси, такі як зменшення власних коштів, за рахунок того, що підприємство не досить ефективно використовує їх. 1 грн. власних коштів дає 0,18 грн. прибутку, а нормальне значення показника ефективності використання власних коштів є не менше 0,4. Також негативним є незначне зменшення коефіцієнта використання фінансових ресурсів усього майна на 0,01 у 2010 році, порівняно з 2009.

Отже, єдиним серйозним недоліком підприємства є зменшення власного капіталу. Його збільшення можна досягнути декількома способами:

додаткові внески акціонерів, власників підприємства, або додаткова емісія ЦП;

провести дооцінку майна (це покращить ситуацію в балансі, але реальних змін не відбудеться), що може допомогти залучити кошти інвесторів;

збільшити обсяги нерозподіленого прибутку, що позитивно вплине як на фінансову незалежність підприємства так, і на фінансовий стан в цілому.

За більш серйозних проблем, на ранній стадії зародження фінансової "хвороби" використовують експрес-діагностику або фундаментальну діагностику.[12,с 74]

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Оподаткування малого бізнесу проблеми та шляхи вирішення
Підприємництво є головним елементом ринкового середовища. Воно забезпечує вирішення багатьох соціально-економічних проблем перехідного періоду і до становлення ринкових відносин: сприяє насиченню ринку товарами та послугами, наповненню дохідної частини бюджету, стимулює структурні зміни ...

Фінансові проблеми Пенсійного фонду України
Актуальність теми дослідження. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку пенсійних систем, упровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняними ...