Меню сайта

Діагностика рівня фінансової стабільності

Умовою й гарантією виживання й розвитку будь-якого підприємства є його фінансова стабільність. Якщо підприємство фінансово стійке, то воно в стані "витримати" несподівані зміни ринкової кон’юктури, і не опинитися на краю банкрутства. Більш того, чим вище його стабільність, тим більше переваг перед іншими підприємствами того ж сектора економіки в одержані кредитів і залученні інвестицій. Фінансово стійке підприємство вчасно розраховується за своїми обов’язками з державою, позабюджетними фондами, персоналом, контрагентами.[6.с109]

Фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою ефективного функціонування підприємства.

Саме цим зумовлюється необхідність і практична значущість систематичної діагностики фінансового стану підприємства, якій належить суттєва роль у забезпеченні його стабільного фінансового стану.

Для діагностики фінансового стану підприємства розроблено дуже багато моделей різними авторами, як вітчизняними, так і зарубіжними. Але майже всі вони направлені на виявлення банкрутства підприємства, а не на діагностику стану підприємства і виявлення поточних проблем, які необхідно негайно вирішувати.

Метою діагностики рівня фінансової стабільності підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Основними завданнями діагностики фінансового стану є:

дослідження рентабельності та фінансової стійкості підприємства;

дослідження ефективності використання майна (капіталу) підприємства, забезпечення підприємства власними оборотними коштами;

об'єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства;

оцінка становища суб'єкта господарювання на фінансовому ринку та кількісна оцінка його конкурентоспроможності;

аналіз ділової активності підприємства та його становища на ринку цінних паперів;

визначення ефективності використання фінансових ресурсів.

Для діагностики рівня фінансової стійкості використовують наступні показники:

- Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів; - Коефіцієнт автономії(платоспроможності); - Коефіцієнт маневреності власних коштів; - Коефіцієнт ефективності використання власних коштів; - Коефіцієнт використання фінансових ресурсів усього майна; Ми розраховували ці показники в пункті 2.2. За допомогою цих розрахунків ми визначили, що ПАТ " М’ясокомбінат " Ятрань" є підприємством з нормальною стійкістю. Підприємство досить гнучке у використанні власного капіталу. Також позитивним є зменшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства, що означає підвищення фінансової незалежності. Збільшилися власні і довгострокові позикові джерела формування запасів і затрат, що оцінюється позитивно. Є певні мінуси, такі як зменшення власних коштів, за рахунок того, що підприємство не досить ефективно використовує їх. 1 грн. власних коштів дає 0,18 грн. прибутку, а нормальне значення показника ефективності використання власних коштів є не менше 0,4. Також негативним є незначне зменшення коефіцієнта використання фінансових ресурсів усього майна на 0,01 у 2010 році, порівняно з 2009.

Отже, єдиним серйозним недоліком підприємства є зменшення власного капіталу. Його збільшення можна досягнути декількома способами:

додаткові внески акціонерів, власників підприємства, або додаткова емісія ЦП;

провести дооцінку майна (це покращить ситуацію в балансі, але реальних змін не відбудеться), що може допомогти залучити кошти інвесторів;

збільшити обсяги нерозподіленого прибутку, що позитивно вплине як на фінансову незалежність підприємства так, і на фінансовий стан в цілому.

За більш серйозних проблем, на ранній стадії зародження фінансової "хвороби" використовують експрес-діагностику або фундаментальну діагностику.[12,с 74]

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...

Бюджетна політика України стан та перспективи
Зі становленням України незалежною країною однією з першочергових завдань постало вирішення проблеми формування ефективної державної бюджетної політики і особливо правильного вибору в її складі пріоритетів соціально-економічного розвитку. За часи незалежності України вироблено певні орга ...