Меню сайта

Оптимізація фінансової стійкості підприємства

Вивчаючи фактори впливу на фінансову стійкість підприємств, ми дійшли висновку про необхідність врахування у своїй діяльності як зовнішніх так і внутрішніх факторів впливу. Державне регулювання економіки має бути збалансованим і покликане не підміняти ринковий механізм, а доповнювати його завдяки превалюванню економічних важелів впливу на розвиток суспільного виробництва в межах дії економічних законів ринку. Щодо управління діяльністю підприємств їх менеджерами, то першочергове значення має управління фінансами, узгоджене із загальною економічною стратегією. За цих умов найбільш дієвими будуть важелі впливу на фінансову стійкість. Останню необхідно постійно вимірювати та аналізувати з метою пошуку резервів її зростання.

Фінансова стійкість підприємства передбачає підтримку пропорцій між матеріально-фінансовими потоками з усіх фаз циклу кругообігу капіталу. Діагностика фінансової стійкості функціонування підприємств дозволяє виявити фінансову хворобу, що зароджується, тобто порушення пропорцій у русі матеріально-фінансових потоків. Спільне використання експрес- та фундаментальної діагностики дозволяє комплексно здійснювати як моніторинг фінансової стійкості функціонування підприємств, так і приймати оптимальне управлінське рішення з виявлення й усунення порушення в пропорціях руху фінансового капіталу.

В роботі ми розглянули сутність фінансового планування та фінансової стратегії, як головних чинників досягнення та підтримання фінансової стабільності у довгостроковій перспективі. Фінансове планування втілює встановлені цілі у форму конкретних фінансових показників і забезпечує фінансовими ресурсами закладені в виробничому плані економічні пропорції розвитку. Ми дійшли висновку, що успіх фінансової стратегії підприємства гарантується, коли фінансові стратегічні цілі відповідають реальним економічним та фінансовим можливостям підприємства, коли чітко централізовано фінансове керівництво, а методи його є гнучкими та адекватними змінам фінансово-економічної ситуації.

У другому розділі роботи ми проаналізували фінансову стійкість ПАТ "М’ясокомбінат "Ятрань". Основними видами діяльності підприємства є виробництво варених, варено-копчених та сирокопчених ковбас.

Розрахунок показників фінансової стійкості показав, що:

· у 2010 році порівняно з даними 2009 року, показники наявності власних оборотних коштів, власних та довгостроково позикових джерел формування запасів та затрат, основних джерел формування запасів і затрат зросли і становлять 12591 тис.грн., 16286 тис.грн., 36694 тис.грн. відповідно;

· проаналізувавши абсолютні показники фінансової стійкості нашого підприємства видно, що підприємтсво має нормальний стан фінансової діяльності;

· з аналізу відносних показників фінансової стійкості підприємства можна зазначити, що воно має нормальну фінансову стійкість, оскільки в результаті нижчої фінансової незалежності у 2010 році збільшилась залежність підприємства від залучених коштів;

· у 2010 році, порівняно з даними 2009року, запас фінансової стійкості збільшився на 32867 тис. грн., або на 0 %;

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Фінансовий аналіз витрат підприємства ГК Турист
Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язується з рівнем матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю обслуговування в готельному господарстві. Саме готельні підпри ...

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і склад, порядок розрахунку, та використання
В наш час багато які економісти схильні бачити головну причину нинішньої економічної кризи в Україні у непослідовності проведення економічних реформ, частих змінах економічного курсу та складу уряду. Безумовно, така точка зору не позбавлена об'єктивності, однак на мою думку, сучасна еко ...