Меню сайта

Оптимізація фінансової стійкості підприємства

· робимо висновок, що на початок 2010 року зона фінансової незалежності залишається на досить високому рівні (99,6 %).

Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що фінансова стійкість - комплексне поняття, яке перебуває під впливом різноманітних фінансово-економічних процесів. Тому її слід визначити як такий стан фінансових ресурсів підприємства, результативності їхнього розміщення й використання, при якому забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер діяльності - на основі зростання прибутку й активів при збереженні платоспроможності й кредитоспроможності.

Отже, проаналізувавши фінансову стійкість підприємства, можна зробити висновок, що в ПАТ "М’ясокомбінат " Ятрань" у 2010 р. спостерігається нормальна стійкість.

Причини, які зумовлюють невідповідність належному рівню фінансової стійкості, можуть бути різними, однак усі вони поділяються на дві великі групи: поточні та стратегічні. До поточних причин слід віднести всі ті, які впливають на рівень фінансової стійкості підприємства. До стратегічних причин відносять ті, які впливають на досягнення належного рівня фінансової стійкості: помилки у стратегії управління, в політиці фінансування тощо. Поточна невідповідність усувається оперативними методами фінансового менеджменту. Стратегічна невідповідність може ліквідовуватися за допомогою таких дій, як коригування або заміна цілей, здійснення диверсифікації, створення нових організаційних форм управління тощо. Для цього необхідно чітко уявляти можливості підприємства, вміння правильного вибору та визначення напрямків зміцнення фінансової стійкості, обґрунтування перспективних цілей і способів їхнього досягнення. Загалом стратегічне управління фінансовою стійкістю - це діяльність, яка полягає у виборі дій щодо досягнення довготермінових цілей в умовах, що постійно змінюються, тобто це сфера діяльності вищого управлінського персоналу підприємства, яка полягає у забезпеченні стійкості фінансового стану підприємства у довгостроковій перспективі "за рахунок високої частки власного капіталу у загальній сумі джерел фінансових ресурсів підприємства".

Додаток 1

Баланс ПАТ "М’ясокомбінат "Ятрань" станом на 2010 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи:

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

124

110

- первісна вартість

011

259

247

- знос

012

(135)

(137)

Незавершене будівництво

020

1756

1191

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

87102

86568

- первісна вартість

031

140860

151446

- знос

032

(53758)

(64878)

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підриємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

139

124

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

(0)

(0)

Відстрочені податкові активи

060

2982

1467

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом І

080

92103

89460

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

5171

5565

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

1132

1376

Готова продукція

130

2675

1510

Товари

140

3598

4750

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

31135

32062

- первісна вартість

161

31209

32064

- резерв сумнівних боргів

162

(74)

(2)

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- за бюджетом

170

13

19

- за виданими авансами

180

1436

2435

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1244

333

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

4284

6372

- в т.ч. в касі

231

763

555

- в іноземній валюті

240

90

89

Інші оборотні активи

250

116

4

Усього за розділом ІІ

260

50894

54515

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

65

84

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

143062

144059

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Аналіз державного боргу України
Державна заборгованість - одна з характеристик сучасних національних економік. У теперішній час майже неможливо знайти державу, яка була б спроможна обходитися без запозичень. Використання державою позик зумовлено нестачею власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання боргових зоб ...

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...