Меню сайта

Оптимізація фінансової стійкості підприємства

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

336822

345060

Витрати на оплату праці

240

41538

45746

Відрахування на соціальні заходи

250

15252

16807

Амортизація

260

11718

11870

Інші операційни витрати

270

39090

18366

Разом

280

444420

437849

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

701005

700565

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

16,13

5,76

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Додаток 3

Звіт про рух грошових коштів ПАТ "М’ясокомбінат "Ятрань" за 2010 рік

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

187561

149767

Погашення векселів одержаних

015

0

0

Покупців і замовників авансів

020

1207

1148

Повернення авансів

030

23163

718

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

572

166

Бюджету податку на додану вартість

040

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

864

663

Отримання субсидій, дотацій

050

16

51

Цільового фінансування

060

649

557

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

63

27

Інші надходження

080

29345

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

157574

110286

Авансів

095

7375

2223

Повернення авансів

100

949

1047

Працівникам

105

20198

19331

Витрат на відрядження

110

522

786

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

927

2808

Зобов'язань з податку на прибуток

120

1015

1506

Відрахувань на соціальні заходи

125

9402

9042

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

3125

2976

Цільових внесків

140

634

636

Інші витрачання

145

18470

19177

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

2571

4232

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

23714

15072

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

95

0

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

433

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

58

211

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

0

18134

- необоротних активів

250

13175

18134

- майнових комплексів

260

0

0

Інші платежі

270

0

76

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

13069

18204

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

13069

18204

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

0

Отримані позики

320

20000

44717

Інші надходження

330

0

0

Погашення позик

340

28561

40088

Сплачені дивіденди

350

0

0

Інші платежі

360

0

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

8561

4631

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

8561

4631

Чистий рух коштів за звітній період

400

2084

1499

Залишок коштів на початок року

410

4374

2846

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

3

29

Залишок коштів на кінець року

430

6461

4374

Перейти на сторінку: 2 3 4 5 6 7 8

Читайте більше

Національна депозитарна система проблеми становлення та розвитку
Інфраструктура фондового ринку в кожній країні має свої особливості. Вони обумовлені рівнем розвитку економіки країни, характером діючої моделі ринку, специфікою системи державного регулювання ринку. Неодмінним елементом організації ринку цінних паперів є депозитарна система, яка виступ ...

Основні напрямки реалізації видатків державного бюджету України
Бюджет та бюджетна система загалом відноситься до тієї сфери суспільного життя, що безпосередньо стосується інтересів всіх і кожного. В бюджеті будь-якої країни відбиваються важливі економічні, соціальні, політичні проблеми життя суспільства і людини. Актуальність обраної для дослід ...