Меню сайта

Зміст аналізу балансу

ВАТ "М`ясокомбiнат "ЯТРАНЬ" є правонаступником ВАТ "Птахокомбiнат", який було створено на базi орендного пiдприємства "Кiровоградський птахокомбiнат". Полiтика товариства спрямована на створення пiдприємства європейського рiвня, результатом роботи якого є м`ясна продукцiя iз збереженням українських традицій, що є конкурентоспроможною на міжнародному ринку.

На протязi 12 рокiв iз дня заснування акціонерного товариства колектив працює над:

удосконаленням системи управлiння якiстю з використанням сучасного вiтчизняного та європейського досвiду;

удосконаленням процесiв виробництва та зберiгання продукцiї;

удосконаленням системи пiльг задоволення потреб персоналу та акцiонерiв;

задоволенням потреб споживачiв та освоєнням нових ринкiв збуту;

впровадженням новiтнiх технологiй i освоєнням нових видiв продукцiї.

На сьогодні товариство визначило шляхи удосконалення цiєї діяльності:

постійний пошук нових технологiй виробництва продукцiї;

аналiз своєї дiяльностi в порiвняннi з конкурентами та вимогами споживачів;

впровадження iнформацiйних технологiй для удосконалення процесiв;

пiдвищення рiвня професiйної квалiфiкацiї персоналу, постiйне навчання.

Торгова марка "Ятрань" добре вiдома як "Краща торгова марка України" у м`яснiй галузi. З 2002 року, вперше серед м'ясо-переробних підприємств, функціонує сертифікована система управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2000.

року пройдено сертифікацію за стандартом менеджменту безпеки продуктів харчування ISO 22 000, який включає в себе принципи HACCP.

Система НАССР є єдиною системою управління безпекою харчової продукції, яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями. Бухгалтерський облiк ВАТ "М`ясокомбiнат "ЯТРАНЬ" ведеться в комп"ютернiй програмi "1С Бухгалтерiя".

Для аналізу фінансового стану підприємства використовуються внутрішні і зовнішні джерела інформації.

До внутрішніх джерел інформації відносять звітний бухгалтерський баланс підприємства (форма № 1), звіт про фінансові результати діяль­ності (форма № 2), звіт про фінансово-майновий стан (форма № 3), пояснювальна записка до річного звіту, дані бухгалтерського обліку.

Зовнішні дані - це матеріали преси, фінансові довідники, висновки аудиторських фірм тощо.

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства є бухгалтерський баланс. Згідно із законом України "Про бухгалтерський облiк та звiтнiсть в Українi". В бухгалтерському облiку застосовуються тi методи i пiдходи облiку, якi передбаченi стандартами i найбiльш адаптованi до дiяльностi пiдприємства.

Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

Основними складовими фінансового аналізу діяльності підприємства є:

горизонтальний фінансовий аналіз, який проводиться з метою вивчення динаміки окремих фінансових показників, розрахованих за даними фінансової звітності за певний період часу. Розраховуються абсолютні і відносні зміни, темпи росту (приросту) окремих показників (доходу, витрат, активів тощо) за ряд періодів і визначаються загальні тенденції їх змін;

вертикальний фінансовий аналіз, який базується на порівнянні питомої ваги окремих структурних складових;

порівняльний фінансовий аналіз, який проводиться для зіставлення планових та фактичних показників, фактичних та нормативних (галузевих, загальних) показників. Порівнюються такі показники, як: обсяг реалізації продукції, собівартість продукції, ціни на готову продукцію тощо;

аналіз фінансових коефіцієнтів, який полягає у зіставленні показників звітності та/або фінансового плану з метою розрахунку коефіцієнтів: коефіцієнт платоспроможності (ліквідності), оцінки оборотності активів, фінансової стабільності підприємства тощо;

факторний фінансовий аналіз, який проводиться для оцінки впливу окремих чинників на рівень відповідних результативних показників.

Читайте більше

Державний кредит та державний борг
На сьогоднішній день видатні вчені всього світу досягли надзвичайно великого розвитку фінансової системи, ідеально вивчивши всі сторони, аспекти, принципи, методи функціонування та покращення її діяльності. Великим досягненням економіки є виникнення державного боргу та державного кред ...

Аналіз фактичних і статистичних даних по Дніпропетровській області щодо надходження іноземних інвестицій за останні три роки
Інвестиційна політика є складовою частиною економічної політики держави і повинна бути спрямована на створення оптимальних умов для активізації інвестиційного потенціалу. Основними напрямами інвестиційної діяльності є: створення привабливих умов для роботи іноземних інвесторів; збільше ...