Меню сайта

Зміст аналізу балансу

ВАТ "М`ясокомбiнат "ЯТРАНЬ" є правонаступником ВАТ "Птахокомбiнат", який було створено на базi орендного пiдприємства "Кiровоградський птахокомбiнат". Полiтика товариства спрямована на створення пiдприємства європейського рiвня, результатом роботи якого є м`ясна продукцiя iз збереженням українських традицій, що є конкурентоспроможною на міжнародному ринку.

На протязi 12 рокiв iз дня заснування акціонерного товариства колектив працює над:

удосконаленням системи управлiння якiстю з використанням сучасного вiтчизняного та європейського досвiду;

удосконаленням процесiв виробництва та зберiгання продукцiї;

удосконаленням системи пiльг задоволення потреб персоналу та акцiонерiв;

задоволенням потреб споживачiв та освоєнням нових ринкiв збуту;

впровадженням новiтнiх технологiй i освоєнням нових видiв продукцiї.

На сьогодні товариство визначило шляхи удосконалення цiєї діяльності:

постійний пошук нових технологiй виробництва продукцiї;

аналiз своєї дiяльностi в порiвняннi з конкурентами та вимогами споживачів;

впровадження iнформацiйних технологiй для удосконалення процесiв;

пiдвищення рiвня професiйної квалiфiкацiї персоналу, постiйне навчання.

Торгова марка "Ятрань" добре вiдома як "Краща торгова марка України" у м`яснiй галузi. З 2002 року, вперше серед м'ясо-переробних підприємств, функціонує сертифікована система управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2000.

року пройдено сертифікацію за стандартом менеджменту безпеки продуктів харчування ISO 22 000, який включає в себе принципи HACCP.

Система НАССР є єдиною системою управління безпекою харчової продукції, яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями. Бухгалтерський облiк ВАТ "М`ясокомбiнат "ЯТРАНЬ" ведеться в комп"ютернiй програмi "1С Бухгалтерiя".

Для аналізу фінансового стану підприємства використовуються внутрішні і зовнішні джерела інформації.

До внутрішніх джерел інформації відносять звітний бухгалтерський баланс підприємства (форма № 1), звіт про фінансові результати діяль­ності (форма № 2), звіт про фінансово-майновий стан (форма № 3), пояснювальна записка до річного звіту, дані бухгалтерського обліку.

Зовнішні дані - це матеріали преси, фінансові довідники, висновки аудиторських фірм тощо.

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства є бухгалтерський баланс. Згідно із законом України "Про бухгалтерський облiк та звiтнiсть в Українi". В бухгалтерському облiку застосовуються тi методи i пiдходи облiку, якi передбаченi стандартами i найбiльш адаптованi до дiяльностi пiдприємства.

Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

Основними складовими фінансового аналізу діяльності підприємства є:

горизонтальний фінансовий аналіз, який проводиться з метою вивчення динаміки окремих фінансових показників, розрахованих за даними фінансової звітності за певний період часу. Розраховуються абсолютні і відносні зміни, темпи росту (приросту) окремих показників (доходу, витрат, активів тощо) за ряд періодів і визначаються загальні тенденції їх змін;

вертикальний фінансовий аналіз, який базується на порівнянні питомої ваги окремих структурних складових;

порівняльний фінансовий аналіз, який проводиться для зіставлення планових та фактичних показників, фактичних та нормативних (галузевих, загальних) показників. Порівнюються такі показники, як: обсяг реалізації продукції, собівартість продукції, ціни на готову продукцію тощо;

аналіз фінансових коефіцієнтів, який полягає у зіставленні показників звітності та/або фінансового плану з метою розрахунку коефіцієнтів: коефіцієнт платоспроможності (ліквідності), оцінки оборотності активів, фінансової стабільності підприємства тощо;

факторний фінансовий аналіз, який проводиться для оцінки впливу окремих чинників на рівень відповідних результативних показників.

Читайте більше

Земельне оподаткування в Україні
Курсова робота присвячена теоретичному осмисленню актуальної проблеми у сфері земельного оподаткування, а також обґрунтовані шляхи її практичного розв’язання, виконані на основі ретельно проведеного аналізу статистичного матеріалу. Актуальність теми дослідження. В умовах формування в У ...

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...