Меню сайта

Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання

Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільним їхнім розміщенням і ефективним використанням, фінансовими взаєминами з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

Щоб розвиватися в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, потрібно знати, як керувати фінансами, який повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, яку частку повинні займати власні засоби, а яку позикові. Випливає знать і такі поняття ринкової економіки, як фінансова стійкість, платоспроможність, ділова активність, рентабельність і ін.

Головна мета аналізу - вчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Аналіз ФСП ґрунтується головним чином на відносних показниках, тому що абсолютні показники балансу в умовах інфляції складно привести до зіставленого виду. Відносні показники фінансового стану аналізованого підприємства можна порівнювати:

с загальноприйнятими „нормами” для оцінки ступеня ризику і прогнозування можливості банкрутства;

с аналогічними даними інших підприємств, що дозволяє виявити сильні і слабкі сторони підприємства і його можливості;

с аналогічними даними за попередні роки для вивчення тенденції поліпшення або погіршення ФСП.

Метою зовнішнього або експрес-аналізу є оперативна і спрощена оцінка фінансового благополуччя і динаміки розвитку суб'єкта, що хазяює. У процесі аналізу можна запропонувати розрахунок різних показників і доповнити його методами, заснованими на досвіді і кваліфікації фахівця.

Експрес-аналіз доцільно виконувати в три етапи: підготовчий етап, попередній огляд бухгалтерської звітності, економічне читання й аналіз звітності.

У загальному виді методикою аналізу звітності передбачається аналіз ресурсів і їхньої структури, результатів господарювання, ефективності використання власних і позикових засобів. Зміст експрес-аналізу - добір невеликої кількості найбільш істотних і порівняно нескладних у вирахуванні показників і постійне відстеження їхньої динаміки.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Аналіз фінансової діяльності підприємства починається з огляду фінансового становища, яке характеризується розміщенням і використанням засобів (активів) і джерелами їхнього формування - власного капіталу і зобов'язань, тобто пасивів. Ці дані надані у формі № 1 “Баланс” (додаток № 1).

Таблиця 5 - Аналіз структури доходів

Показники

За попередній період

За звітний період

Відхилення (+, -)

Темп зростання, %

сума, тис.грн.

питома вага, %

сума, тис.грн.

питома вага, %

сума, тис.грн.

питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Дохід (виручка)від реалізації продукції (р.010 ф.2)

291646

92,26

313403,7

99,34

+21757,7

+7,08

107,46

Інші операційні доходи (р.060)

24453,7

7,74

10147,6

0,36

-23306,1

-7,38

4,69

Дохід від участі в капіталі (р.110)

0

0

0

0

0

0

0

Інші фінансові доходи (р.120)

0

0

0

0

0

0

0

Інші доходи від звичайної діяльності (р.130)

22,5

0,007

929,3

0,29

+906,8

+0,283

4130,2

Надзвичайні доходи (р.200)

0

0

0

0

0

0

0

Усього доходів

316122,2

100

315480,6

100

-641,6

0

99,79

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Фінансово-господарська діяльність ТОВ Чернівці Поліхімбуд
На сьогодні в Україні відбувається інтенсивний і досить стрімкий розвиток ринкових механізмів, що вимагає від підприємств та фірм детального дослідження впливу всіх елементів системи господарювання та їх впливу на розвиток підприємництва загалом в державі. Виявлення ключових аспекті ...

Податок на доходи фізичних осіб
Податки - це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та процеси розвитку суспільства. Вони, як знаряддя перерозподілу доходів юридичних та фізичних осіб, є обов'язковим атрибутом держави незалежно від моделі та політики її розвитку. Це дуже небезпечний інструмент у розпорядже ...