Меню сайта

Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання

Під фінансовим станом розуміється здатність підприємства фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормального функціонування підприємства, доцільним їхнім розміщенням і ефективним використанням, фінансовими взаєминами з іншими юридичними і фізичними особами, платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

Щоб розвиватися в умовах ринкової економіки і не допустити банкрутства підприємства, потрібно знати, як керувати фінансами, який повинна бути структура капіталу по складу і джерелам утворення, яку частку повинні займати власні засоби, а яку позикові. Випливає знать і такі поняття ринкової економіки, як фінансова стійкість, платоспроможність, ділова активність, рентабельність і ін.

Головна мета аналізу - вчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Аналіз ФСП ґрунтується головним чином на відносних показниках, тому що абсолютні показники балансу в умовах інфляції складно привести до зіставленого виду. Відносні показники фінансового стану аналізованого підприємства можна порівнювати:

с загальноприйнятими „нормами” для оцінки ступеня ризику і прогнозування можливості банкрутства;

с аналогічними даними інших підприємств, що дозволяє виявити сильні і слабкі сторони підприємства і його можливості;

с аналогічними даними за попередні роки для вивчення тенденції поліпшення або погіршення ФСП.

Метою зовнішнього або експрес-аналізу є оперативна і спрощена оцінка фінансового благополуччя і динаміки розвитку суб'єкта, що хазяює. У процесі аналізу можна запропонувати розрахунок різних показників і доповнити його методами, заснованими на досвіді і кваліфікації фахівця.

Експрес-аналіз доцільно виконувати в три етапи: підготовчий етап, попередній огляд бухгалтерської звітності, економічне читання й аналіз звітності.

У загальному виді методикою аналізу звітності передбачається аналіз ресурсів і їхньої структури, результатів господарювання, ефективності використання власних і позикових засобів. Зміст експрес-аналізу - добір невеликої кількості найбільш істотних і порівняно нескладних у вирахуванні показників і постійне відстеження їхньої динаміки.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Аналіз фінансової діяльності підприємства починається з огляду фінансового становища, яке характеризується розміщенням і використанням засобів (активів) і джерелами їхнього формування - власного капіталу і зобов'язань, тобто пасивів. Ці дані надані у формі № 1 “Баланс” (додаток № 1).

Таблиця 5 - Аналіз структури доходів

Показники

За попередній період

За звітний період

Відхилення (+, -)

Темп зростання, %

сума, тис.грн.

питома вага, %

сума, тис.грн.

питома вага, %

сума, тис.грн.

питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Дохід (виручка)від реалізації продукції (р.010 ф.2)

291646

92,26

313403,7

99,34

+21757,7

+7,08

107,46

Інші операційні доходи (р.060)

24453,7

7,74

10147,6

0,36

-23306,1

-7,38

4,69

Дохід від участі в капіталі (р.110)

0

0

0

0

0

0

0

Інші фінансові доходи (р.120)

0

0

0

0

0

0

0

Інші доходи від звичайної діяльності (р.130)

22,5

0,007

929,3

0,29

+906,8

+0,283

4130,2

Надзвичайні доходи (р.200)

0

0

0

0

0

0

0

Усього доходів

316122,2

100

315480,6

100

-641,6

0

99,79

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Досвід сьогоднішньої світової кризи підтверджує той факт, що жодна країна не застрахована від кризи, адже постраждали навіть ті країни, фінансові моделі яких вважалися еталоном досконалості. Світова фінансова та економічна криза зумовила виникнення цілого кола проблем та, послабленням фі ...

Фактори, що впливають на рівень фінансової стійкості підприємства
На фінансову стійкість підприємства впливає ціла низка чинників. З метою управління окремими з них, посилення чи послаблення їх впливу на фінансову стійкість підприємства їх можна об’єднати в групи залежно від рівня виникнення та ступеня значущості (рис. 1.1) [14]. Рисунок 1.1 - Види ф ...