Меню сайта

Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання

Коефіцієнт оборотності запасів = Собівартість реалізованої продукції(р.040ф.2)

(Запаси на початок + Запаси на кінець):2 (р.100-140 гр.3 + р.100-140 гр.4 ф.2)

Коефіцієнт оборотності запасів на початок = -210488 / 31104,8:2 = -13,53

Коефіцієнт оборотності запасів на кінець = -200568,2 / 31104,8:2 = -12,89

Відхилення: -12,89-(-13,53)= +0,64

За відповідними розрахунками можна зробити висновок, що оборотність запасів на підприємстві знаходиться на низькому рівні, а саме на початок періоду коефіцієнт склав -13,53 а на кінець -12,89 показник зменшився у порівнянні із початком року на кінець на 0,64, що свідчить про прискорення оборотності.

Тообо(поч)= 365/13,53=27днів;

Тообо(кін)= 365/12,89=28днів

Відхилення: 28 - 27 =1 днів.

На 1 оборот запасів підприємство витрачає 28 днів на кінець і 27 днів на початок звітного періоду. Підприємству для збереження поточного рівня продажу поповнення запасів здійснювати через один день. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості пока­зує, скільки оборотів здійснено за рік коштами, вкладеними до роз­рахунків.

Такий показник розраховується як відношення загального обся­гу реалізації продукції до середнього розміру дебіторської заборго­ваності

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (коефіцієнт оборотності за розрахунками)

В процесі господарської діяльності існує розрив у часі між продажем товару і надходженням оплати за нього, в результаті чого виникає дебіторська заборгованість. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, скільки разів за рік обернулися кошти вкладені в розрахунки і обчислюється як відношення загального обсягу реалізації до середнього розміру дебіторської заборгованості.

Коеф. оборотн. деб. заборг. на поч.= 291646/ (42088,3+16138,2):2= 10

Коеф. оборотн. деб. заборг. на кін.= 313403,7/ (42088,3+16138,2):2= 10,76

Відхилення: 10,76-10=+0,76

Розрахований коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості на підприємстві знаходиться на низькому рівні а саме 10 на початок звітного періоду і 10,76 на кінець, показник зріс, це свідчить про прискорення оплати дебіторів.

Тообо(поч)= 365/10=37;

Тообо(кін)= 365/10,76=34днів

Відхилення: 34 - 37 =-3 днів

Період інкасації дебіторської заборгованості на підприємстві на початок звітного періоду склав 37 днів і на кінець звітного періоду складає 34 днів, що свідчить про загальмоване обертання заборгованості у кошти.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості. Кредиторська заборгованість, на відміну від дебіторської, свідчить про наявність грошових коштів тимчасово залучених підприємством і таких, що підлягають поверненню.

Коеф.обор.кредит.заборг.на поч. = -210488 / (9732+12322,9):2= -19,08

Коеф.обор.кредит.заборг.на кін. = -200568,2/ (9732+12322,9):2= -18,18

Відхилення: -18,18 -(-19,08) = +0,9

Тообо(поч)= 365/19,08=19

Тообо(кін)= 365/18,18=20 днів;

Відхилення: 20-19=-1 днів

м’ясокомбінат рентабельність платоспроможність рентабельність

Протягом звітного періоду підприємство збільшило тривалість розрахункового періоду з кредиторами на 1 день відповідно з 19-ти днів на початок року до 20-го на кінець.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів»
Поряд з абсолютними показниками в процесі аналізу необхідно розглянути відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості ТзОВ «Імперія жирів». Для цього нами було виділено ряд показників, які найбільш повно дозволяють визначити рівень фінансової стійкості, характеризують структуру джерел фін ...

Процес пошуків та впроваджень резервів поліпшення фінансових результатів в ПОСП Зірка
В умовах ринкових відносин, більшість підприємств за основну мету ставлять одержання прибутку. Прибуток підприємства багато в чому залежить від ціни продукції та витрат на її виробництво. Ціна продукції на ринку є наслідком взаємодії попиту та пропозиції. Під впливом законів ринкового цін ...