Меню сайта

Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання

Коефіцієнт оборотності запасів = Собівартість реалізованої продукції(р.040ф.2)

(Запаси на початок + Запаси на кінець):2 (р.100-140 гр.3 + р.100-140 гр.4 ф.2)

Коефіцієнт оборотності запасів на початок = -210488 / 31104,8:2 = -13,53

Коефіцієнт оборотності запасів на кінець = -200568,2 / 31104,8:2 = -12,89

Відхилення: -12,89-(-13,53)= +0,64

За відповідними розрахунками можна зробити висновок, що оборотність запасів на підприємстві знаходиться на низькому рівні, а саме на початок періоду коефіцієнт склав -13,53 а на кінець -12,89 показник зменшився у порівнянні із початком року на кінець на 0,64, що свідчить про прискорення оборотності.

Тообо(поч)= 365/13,53=27днів;

Тообо(кін)= 365/12,89=28днів

Відхилення: 28 - 27 =1 днів.

На 1 оборот запасів підприємство витрачає 28 днів на кінець і 27 днів на початок звітного періоду. Підприємству для збереження поточного рівня продажу поповнення запасів здійснювати через один день. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості пока­зує, скільки оборотів здійснено за рік коштами, вкладеними до роз­рахунків.

Такий показник розраховується як відношення загального обся­гу реалізації продукції до середнього розміру дебіторської заборго­ваності

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (коефіцієнт оборотності за розрахунками)

В процесі господарської діяльності існує розрив у часі між продажем товару і надходженням оплати за нього, в результаті чого виникає дебіторська заборгованість. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує, скільки разів за рік обернулися кошти вкладені в розрахунки і обчислюється як відношення загального обсягу реалізації до середнього розміру дебіторської заборгованості.

Коеф. оборотн. деб. заборг. на поч.= 291646/ (42088,3+16138,2):2= 10

Коеф. оборотн. деб. заборг. на кін.= 313403,7/ (42088,3+16138,2):2= 10,76

Відхилення: 10,76-10=+0,76

Розрахований коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості на підприємстві знаходиться на низькому рівні а саме 10 на початок звітного періоду і 10,76 на кінець, показник зріс, це свідчить про прискорення оплати дебіторів.

Тообо(поч)= 365/10=37;

Тообо(кін)= 365/10,76=34днів

Відхилення: 34 - 37 =-3 днів

Період інкасації дебіторської заборгованості на підприємстві на початок звітного періоду склав 37 днів і на кінець звітного періоду складає 34 днів, що свідчить про загальмоване обертання заборгованості у кошти.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості. Кредиторська заборгованість, на відміну від дебіторської, свідчить про наявність грошових коштів тимчасово залучених підприємством і таких, що підлягають поверненню.

Коеф.обор.кредит.заборг.на поч. = -210488 / (9732+12322,9):2= -19,08

Коеф.обор.кредит.заборг.на кін. = -200568,2/ (9732+12322,9):2= -18,18

Відхилення: -18,18 -(-19,08) = +0,9

Тообо(поч)= 365/19,08=19

Тообо(кін)= 365/18,18=20 днів;

Відхилення: 20-19=-1 днів

м’ясокомбінат рентабельність платоспроможність рентабельність

Протягом звітного періоду підприємство збільшило тривалість розрахункового періоду з кредиторами на 1 день відповідно з 19-ти днів на початок року до 20-го на кінець.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Читайте більше

Оцінка фінансового стану підприємства ВАТ М’ясокомбінат Ятрань за даними фінансової звітності
В умовах невизначеності та нестабільності економічних умов господарювання прогнозування фінансового стану за допомогою фінансових показників не дає в повному обсязі інформацію щодо перспектив фінансового розвитку підприємства. За таких обставин виникає необхідність застосування механізму ...

Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність
У сучасній Україні особливо важливого значення набуває активація інвестиційної діяльності, оскільки без неї неможливо здійснити прогресивні зрушення в економіці, підвищити конкурентоспроможність та загалом забезпечити сталий соціально-економічний розвиток держави. Проблемам інвестиці ...