Меню сайта

Рух коштів підприємства

Висновок: фінансової діяльності підприємства вказує на спад чистого руху коштів від фін. діяльності а саме на -5030,4 тис.грн., тобто погіршення фінансової діяльності на підприємстві у звітному періоді.

Таблиця 11 - Аналіз руху коштів на підприємстві за звітний період

Показник

За звітний період

За попередній період

Зміна (+, -)

1

2

3

4

1. Чистий рух коштів від операційної діяльності

17876,6

5412,6

+12464

2. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

-12331,7

-7154,7

-5177

3. Чистий рух коштів від фінансової діяльності

-3295,2

1735,2

-5030,4

Усього чистого руху коштів

2249,7

-6,9

+2256,6

4. Залишок коштів на початок року (р. 230 + р.240 ф.1)

3292,7

1041,2

+2251,5

5. Вплив зміни валютних курсових різниць на залишок коштів

1,8

-50,2

+52

6. Залишок коштів на кінець року (р.400 + 410 + 420 ф. 3)

3292,7

1041,2

+2251,5

За даними таблиці можемо спостерігати суттєве зменшення показника чистого рух коштів від інвестиційної діяльності на -5177тис.грн., у порівнянні із попереднім і становить -7154,7 тис.грн., за звітний період. Рух коштів від операційної діяльності збільшився на +12464 тис.грн., у звітньому періоді у порівнянні із попереднім і становить 17876,6тис.грн. Загалом за звітний період залишок коштів у порівнянні із попереднім періодом збільшився на +2251,5 тис.грн., і становить на початок 1041,2тис.грн.

. Мінімальна сума грошей, що необхідна для проведення господарських операцій. Визначається за формулою:

ГМ = ВОП / ОГ,

де ГМ - мінімальна сума грошей;

ВОП - операційні витрати (р.280 ф.2);

ОГ - оборотність грошей.

Гм (зв).= 220615,4/5,8= 38037,14 тис.грн.

. Оборотність коштів. Визначається за формулою:

ОГ = 360 днів / ЦО, або ОД = 360 днів / ПО.

Ог(зв) = 360 / 62 = 5,8 (днів)

де ОД - оборотність грошових коштів;

ЦО - цикл оборотності грошових коштів.

ПО - кількість днів між закупівлею сировини і надходженням виручки від продажу готових виробів (операційний цикл). Операційний цикл складається з періоду обороту запасів і періоду обороту дебіторської заборгованості і визначається в днях.

Отже, мінімальна сума грошей, що необхідна для проведення господарських операцій становить 38037,14 тис.грн.

Перейти на сторінку: 1 2 

Читайте більше

Оподаткування малого бізнесу проблеми та шляхи вирішення
Підприємництво є головним елементом ринкового середовища. Воно забезпечує вирішення багатьох соціально-економічних проблем перехідного періоду і до становлення ринкових відносин: сприяє насиченню ринку товарами та послугами, наповненню дохідної частини бюджету, стимулює структурні зміни ...

Система оподаткування підприємств
Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави. Податкова політика включає в себе обов’язкові платежі, які стягуються державою з юридичних і фізичних осіб, на яких, згідно з законодавчими актами, покладено обов’язок платит ...