Меню сайта

Фінансовий план підприємства

За допомогою розрахунку тривимірного показника фінансової ситуації можна зробити висновок, що дане підприємство має стійке фінансове становище, це пов’язане з платоспроможності.

За даними таблиці можемо спостерігати суттєве зменшення показника чистого рух коштів від інвестиційної діяльності на -5177тис.грн., у порівнянні із попереднім і становить -7154,7 тис.грн., за звітний період. Рух коштів від операційної діяльності збільшився на +12464 тис.грн., у звітньому періоді у порівнянні із попереднім і становить 17876,6тис.грн. Загалом за звітний період залишок коштів у порівнянні із попереднім періодом збільшився на +2251,5 тис.грн., і становить на початок 1041,2 тис.грн

Отже доцільним було звернути увагу на витрати і відрахування, на доходи підприємства від яких залежить робота підприємства, розвиток продукції на ринку покупців.

Додаток 1

ВАТ "М`ясокомбiнат "ЯТРАНЬ"код за ЄДРПОУ 05507073

 
     

КОДИ

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "М`ясокомбiнат "ЯТРАНЬ"

Дата

2007-01-01

за ЄДРПОУ

05507073

за КОАТУУ

3510136300

Територія

Кiровоградська

за КФВ

10

Форма власності

Приватна власнiсть

за СПОДУ

1

Орган державного управління

Виконавчий комiтет Кiровоградської мiської ради

за ЗКГНГ

18000

за КВЕД

15.11.0

Галузь

Харчова промисловiсть

Контрольна сума

 

Вид економічної діяльності

Виробництво м`яса

   

Одиниця виміру:

тис. грн.

   

Адреса

25005, Кiровоградська область, Кiровський район, м. Кiровоград, вулиця Братиславська будiвля 82

 

БAЛAНС

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

     

Нематеріальні активи:

     

залишкова вартість

010

126.7

121.2

первісна вартість

011

177.2

193.3

накопичена амортизація

012

50.5

72.1

Незавершене будівництво

020

59.7

587

Основні засоби:

     

залишкова вартість

030

50775.4

56386.2

первісна вартість

031

79200.8

90810.8

знос

032

28425.4

34424.6

Довгострокові фінансові інвестиції:

     

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

351.9

198.9

Відстрочені податкові активи

060

0

1797.3

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

51313.7

59090.6

II. Оборотні активи

     

Запаси:

     

виробничі запаси

100

2942.7

4579

тварини на вирощуванніта відгодівлі

110

0

0

незавершене виробництво

120

585.8

573.5

готова продукція

130

1142.2

917.1

товари

140

2000.2

2810.2

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

     

чиста реалізаційна вартість

160

12001.7

16828.8

первісна вартість

161

12043.1

16903.8

резерв сумнівних боргів

162

41.4

75

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

     

з бюджетом

170

72.3

14.6

за виданими авансами

180

306.7

576.7

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

1325.3

191.5

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

     

в національній валюті

230

984.1

3227.2

в іноземній валюті

240

57.1

65.5

Інші оборотні активи

250

506.3

67.3

Усього за розділом II

260

21924.4

29851.4

III. Витрати майбутніх періодів

270

15.5

15.5

Баланс

280

73253.6

88957.5

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Власний капітал

       

Статутний капітал

300

1226.9

1226.9

 

Пайовий капітал

310

0

0

 

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

 

Інший додатковий капітал

330

7607.8

7601

 

Резервний капітал

340

306.7

306.7

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

44453.3

60854.3

 

Неоплачений капітал

360

0

0

 

Вилучений капітал

370

9.1

4.3

 

Усього за розділом I

380

53585.6

69984.6

 

Частка меншості

385

0

0

 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

       

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

 

Інші забезпечення

410

0

0

 

Вписуваний рядок - сума страхових резервів

415

0

0

 

Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

 

Цільове фінансування

420

0

0

 

Усього за розділом II

430

0

0

 

III. Довгострокові зобов'язання

       

Довгострокові кредити банків

440

9700.5

6650

 

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

 

Відстрочені податкові зобов'язання

460

235.5

0

 

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

 

Усього за розділом III

480

9936

6650

 

IV. Поточні зобов'язання

       

Короткострокові кредити банків

500

228

0

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

 

Векселі видані

520

0

0

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

6231.4

6423

 

Поточні зобов'язання за розрахунками:

       

з одержаних авансів

540

67.4

107.5

 

з бюджетом

550

1348.4

2301.7

 

з позабюджетних платежів

560

0

0

 

зі страхування

570

445.6

686.4

 

з оплати праці

580

1109.3

1444.2

 

з учасниками

590

0

0

 

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

 

Інші поточні зобов'язання

610

301.9

1360.1

 

Усього за розділом IV

620

9732

12322.9

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

 

Баланс

640

73253.6

88957.5

 
Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Механізм оподаткування банків
В умовах ринкових відносин та насамперед в перехідний до ринку період податкова система є одним з найважливіших економічних регуляторів, основою фінансово-кредитного механізму державного регулювання економіки. У системі прямих податків, діючих в Україні і стягуваних з підприємств, зна ...

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...