Меню сайта

Напрямки створення інвестиційного клімату в Україні

Загалом під поняттям «інвестиційний клімат» розуміють ступінь сприятливості ситуації, що складається в тій чи іншій країні (регіоні, галузі), для ймовірного надходження інвестицій у цю країну (регіон, галузь). Забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні залишається питанням стратегічної важливості, від реалізації якого залежать соціально-економічна динаміка, ефективність залучення в світовий поділ праці, можливості модернізації на цій основі національної економіки. Важливу роль у формуванні сприятливого інвестиційного клімату в Україні відіграють фондовий ринок, фінансово-кредитна система, залучення іноземного капіталу, інвестиційна активність населення, структурно-інноваційна перебудова економіки, а також інші чинники. За оцінками експертів Українсько-європейського консультативного Центру, із 6 груп чинників, що визначають інвестиційний клімат (політичні, правові, економічні, соціальні, екологічні, геополітичні), високу оцінку в Україні мають лише соціальні (професійна підготовка та кваліфікація українського персоналу) та географічне розташування країни. Привабливим для іноземних інвесторів є також місткий внутрішній ринок споживання, потужний науково-технічний потенціал. Інші чинники мають або низьку позитивну або негативну оцінку. На інвестиційну привабливість України та її окремих регіонів для іноземних інвесторів негативно впливає також її імідж як країни з високим рівнем корумпованості.

На рис.1.1 детально розписані чинники, що впливають на стан інвестиційного клімату в державі, інвестиційну привабливість та є вирішальними при прийнятті рішень інвесторів щодо інвестування в Україну.

Рис. 1.1. Чинники, що впливають на формування інвестиційного клімату

Важливим фактором впливу на інвестиційнудіяльність у країні є податкова політика держави. Проведений аналіз показав, щофактичний рівеньо податкування в Українісягає 70-80 % від доходу суб'єктів господарювання (у країнах ЄС він не перевищує 40 %), і це не враховуючи всіх податків на заробітну плату та собівартості продукції. Крім високих відсотків, податкова система України характеризується також нерівномірністю розподілу податкового навантаження, неповнотою та суперечливістю податкового закондавства, надмірною фіскальною активністю, високою тінізацією економіки (50-60 %), безінноваційною спрямованістю тощо.

Вагомим показником економічного розвитку держави є орієнтація країни на побудовустратегії, пріоритетамиякої є досягненнясоціальнихцілей.

Цей індикатор формує уявлення у потенційних інвесторів про рівень життя аселення, а також ідентифікує стан робочої сили.

Рис. 1.2. Механізми покращення інвестиційного клімату України[15]

За 2012 р. в Україні було проведено ряд позитивних кроків щодо поліпшенні інвестиційного клімату:

1)створення правового поля для інвестування та розвитку державно-приватного партнерства. Законодавство України визначає гарантії діяльності для інвесторів, економічні та організаційні засади реалізації державно-приватного партнерства в Україні;

) на території України до іноземних інвесторів застосовується національний режим інвестиційної діяльності, тобто надано рівні умови діяльності з вітчизняними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації;

) у випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення його інвестиції в натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів від інвестицій у грошовій або товарній формі. Держава також гарантує безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків і інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах унаслідок здійснення іноземних інвестицій;

4) підписано та ратифіковано Верховною Радою України міжурядові угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій з більше ніж 70 країнами світу;

) для сприяння іноземним інвесторам у питаннях взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування утворено Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України;

6) з метою сприяння залученню й ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку економіки України, прискорення її інтеграції в європейську і світову економічні системи, забезпечення права приватної власності і права на підприємницьку діяльність утворено Раду вітчизняних та іноземних інвесторів при Президентові України. Очолив зазначену Раду Президент України;

Перейти на сторінку: 1 2 3

Читайте більше

Державний бюджет і бюджетна політика
Із визначенням України самостійною ринковою орієнтованою державою з усією важливістю постають проблеми створення і функціонування власної бюджетної системи, що передбачають: · виділення ланок бюджетної системи; · наповнення бюджетів, розподіл податків і зборів між ...

Оподаткування прибутку юридичних осіб
Економічні трансформації в країні і її економічне оздоровлення неможливі без формування дієздатної податкової системи. Важливе місце в мобілізації грошових ресурсів суспільства відіграє податкова система з властивими їй особливостями. Сучасний економічний розвиток України і її регіон ...