Меню сайта

Практична частина

Висновки

Таким чином, в даній роботі було складено графік погашення кредиту за статями: сума боргу на початок періоду; сума нарахованих відсотків за період; сума погашення основного боргу за період; сума погашення загального боргу за період,що дало змогу більш наглядно показати розрахунок погашення кредиту.

Далі на основі прогнозних даних про обсяги виробництва та виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) були розраховані показники оцінки ефективності інвестиційного проекту, що дали змогу зробити висновки щодо доцільності його реалізації. Це є важливим етапом, оскільки питання економічної ефективності при плануванні проектів розглядаються в різних масштабах та на різних стадіях планування. Відповідно розрізняють і методи, що застосовуються на окремих етапах планування та оцінки:на етапі проведення технічного аналізу та при плануванні фінансування проекту, коли відомі не всі умови підприємницької діяльності, вибір здійснюється на практиці за допомогою спрощеного часткового аналізу; на вирішальній стадії оцінки необхідно розглянути проект у цілому, беручи до уваги результати часткового аналізу, а потім прийняти позитивне або відхиляюче проект-рішення. Це здійснюється за допомогою глобальних моделей. Глобальними вони називаються тому, що дозволяють враховувати всі умови фінансової сфери.

У процесі прийняття інвестиційних рішень щодо реалізації окремих з альтернативних проектів вирішальну роль відіграє оцінка їхньої ефективності. З метою отримання результатів такої оцінки за кожним з проектів, що розглядаються, має бути проведено відповідний фінансовий аналіз. У процесі такого аналізу зіставляють між собою ефект та витрати за кожним проектом, що розглядається, з урахуванням рівня інвестиційних ризиків за ними.

Для зручності інвесторів звичайно додатково розраховують індекс дохідності інвестиційного проекту, який показує, у скільки разів (у частках одиниці) додатково може зрости дохідність інвестиційної альтернативи (тобто зіставного за ризиком інвестиційного активу, що обертається на фондовому ринку, або, якщо не враховувати ризиків проекту, ринкової безризикової ставки відсотка), не перетворюючи цей проект у менш вигідний порівняно з вкладенням обмежених засобів у зазначену альтернативу (або рівно вигідний проект). Економічний зміст цього показника полягає в тому, що проект, навіть якщо він характеризується позитивним значенням NPV, не вважається надійно ефективним і на нього, можливо, недоцільно виділяти кошти, якщо у межах корисного терміну існування проекту ринкова безризикова ставка відсотків у найближчій перспективі суттєво зросте. В іншому випадку проект, що має позитивний NPV, оцінюється як надійно ефективний і можна залучати до його фінансування сторонніх інвесторів.

При першому розрахунку NPV склав 61,04 тис. грн., тобто при здійсненні інвестицій в даний проект інвестор отримає чистого приведеного доходу на відповідну суму, строк окупності проекту за першої ситуації складає 4,77 міс. IRR в даному випадку складає 21,17%. Тож при таку достатньому відсотку IRRпроект можна вважати досить доцільним, адже у 21,17% додатково може зрости дохідність інвестиційної альтернативи.

Розглядаючи другу ситуацію коли кредит буде погашатися за схемою погашення боргу рівними частинами спостерігається інша ситуація, при якій NPV зменшився на 32,72 тис. грн. і склав 28, 32, що свідчить про е, що схема погашення рівними частинами не є для даного проекту високоефективною та не спостерігається її доцільного використання, при цьому зменшилася внутрішня норма дохідності (IRR) склала 20,08%, що свідчить про те, що норма прибутку при інвестиціях складе 20,08%, тому її зменшення є негативною тенденцією.

Висновки

В роботі були розглянуті такі теми як інвестиційний клімат, його роль, ситуація в Україні, а також напрями покращення та напрями. Таким чином можна зробити висновок про те, що поліпшення інвестиційного клімату є одним з найважливіших завдань, які ставить перед собою Україна. Кризові явища, хоч і пішли на спад, все ще продовжують існувати в світовому господарстві.

На сьогоднішній день головними постачальниками інвестиційних коштів в Україну є всі традиційно-розвинуті країни. Наприклад, у першому кварталі 2012 року обсяги капіталу з Російської Федерації зросли на 103,5 млн. дол. США. Для порівняння, обсяги капіталу з Франції виросли на 68,1 млн. дол. США, з Німеччини - на 44,7 млн. дол. США, з Польщі - на 19 , 3 млн. дол. США. Тому поряд з припливом інвестицій з традиційних країн-інвесторів, можна очікувати збільшення інвестицій з країн-молодих гравців інвестиційного ринку, адже в 2012 р. за допомогою прийняття деяких Постанов (що були розглянуті у теоретичній частині) було покращено інвестиційний клімат, що пов’язано з проведенням Євро-2012.

Отже, Україна не стоїть на місці, а проводить активну діяльність із підвищення інвестиційної привабливості та покращення інвестиційного клімату.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Моделювання фінансових потоків підприємства ЗАТ ТЕТЗ-Інвест
Будь-який вид підприємницької діяльності чітко орієнтований на одержання прибутку, але будь-який вид діяльності не виключає ризику збитків і банкрутств. Забезпечення стабільності і ефективності функціонування підприємств України в мінливих ринкових умовах в першу чергу залежить від якості ...

Місцеві податки та збори як складова системи оподаткування України
Сьогодні податки відіграють вирішальну роль у формуванні дохідної частини державного бюджету. Вони виконують роль регулятора економічних відносин у суспільстві. Створення оптимальної системи оподаткування - одне з найголовніших завдань держави. Економічні відносини, пов'язані з податками, ...