Меню сайта

Перспективи розбудови та шляхи вдосконалення податкової системи

Виконання цих та інших завдань приведе до успішного досягнення поставленої мети реформування податкової системи держави - формування максимально досконалої системи оподаткування в Україні і, як наслідок, економічного росту загалом.

Висновки

Отже, провівши ґрунтовний аналіз сучасних проблем податкової системи України та шляхи їх подолання можна зробити наступні висновки:

По-перше, податкова система - це, з одного боку, сукупність податків і зборів, що утворюють систему, побудовану згідно з визначеними принципами, прийнятими в країні з метою реалізації функцій оподаткування. З іншого - вона регламентує порядок проведення операцій з оподаткування відповідно до прийнятої системи.

Структура податкової системи складається з таких елементів:

· системи оподаткування: система податків і зборів, механізми і способи розрахунку та сплати податків і зборів;

· платники податків: фізичні та юридичні особи;

· контролюючі органи: державна податкова служба, державна митна служба;

До основних принципів оптимальної побудови та функціонування податкової системи можна віднести: принцип визначальної бази; принцип платоспроможності; принцип вигоди та адміністративної зручності.

По-друге, сучасна податкова система характеризуються чималими проблемами, до основних з них відносять:

ü нерівномірність і несправедливість розподілу податкового навантаження;

ü перетворення податкової системи у чинник пригнічення економічного зростання та інвестиційної активності;

ü проблема подвійного оподаткування;

ü несвоєчасне виконання державою зобов’язань по відшкодуванню податку на додану вартість суб’єктам господарювання.

ü нестабільність податкового законодавства;

ü наявність економічно необґрунтованих розбіжностей у підходах до визначення та оцінки доходів і витрат для встановлення об’єкта оподаткування податком на прибуток та нормативно-правовою базою бухгалтерського обліку, що призводить до невідповідності сум податкових платежів реальному результату господарської діяльності підприємств.

ü низький рівень податкової культури, широке розповсюдження схем мінімізації та ухилення від сплати податків і зборів, що негативно відображається на обсягах надходжень до бюджету та, як наслідок, на бюджетних видатках.

Також виділяють такі проблеми системного характеру у податковій системі: податкова заборгованість платників перед бюджетом та державними цільовими фондами; бюджетна заборгованість з відшкодування податку на додану вартість; ухилення від сплати податків.

По-третє, основними напрямками реформи податкової системи в Україні повинні бути наступні: побудова стабільної, зрозумілої і цілісної податкової системи з метою визначення збалансованих підходів до фінансового перерозподілу в межах країни і обґрунтування норм оподаткування; розширення податкової бази завдяки скасуванню непрозорих податкових пільг, розширенню кола платників податків і оподатковуваних доходів у відповідності з критерієм «доцільності» і принципом «соціальної справедливості»; розв’язання ряду проблем, пов’язаних зі стягненням податків і контролем за дотриманням податкового законодавства; зниження податкового тиску до теоретично допустимого рівня; забезпечення стабільності податкового законодавства; узгодженість усіх елементів в межах єдиного податково-правового простору (формування єдиної нормативно-правової бази оподаткування); уніфікація системи оподаткування, уникнення подвійного оподаткування з однієї і тієї ж бази оподаткування; надання гнучкості системі оподаткування, за допомогою ставок оподаткування стимулювати прогресивні і обмежувати негативні явища, що безпосередньо впливають на стан національної економіки; ефективно структурувати систему оподаткування на користь прямого оподаткування майна, капіталу, землі.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 

Читайте більше

Податкова політика України
Проведення ринкових реформ значною мірою залежить від стану фінансів держави та її бюджету, через який держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів розвитку економіки, соціальної сфери, культури тощо. Бюджетні відносини потребують державного регулювання, яке досягаєть ...

Фінансова діяльність суб’єкта підприємництва
В умовах трансформаційної ринкової економіки перед підприємствами постає питання вирішення проблем фінансового забезпечення власної виробничо-господарської та інвестиційної діяльності. Тому необхідна підготовка висококваліфікованих, конкурентоздатних фінансистів. Це можливо за поєднанням ...