Меню сайта

Перспективи розбудови та шляхи вдосконалення податкової системи

Виконання цих та інших завдань приведе до успішного досягнення поставленої мети реформування податкової системи держави - формування максимально досконалої системи оподаткування в Україні і, як наслідок, економічного росту загалом.

Висновки

Отже, провівши ґрунтовний аналіз сучасних проблем податкової системи України та шляхи їх подолання можна зробити наступні висновки:

По-перше, податкова система - це, з одного боку, сукупність податків і зборів, що утворюють систему, побудовану згідно з визначеними принципами, прийнятими в країні з метою реалізації функцій оподаткування. З іншого - вона регламентує порядок проведення операцій з оподаткування відповідно до прийнятої системи.

Структура податкової системи складається з таких елементів:

· системи оподаткування: система податків і зборів, механізми і способи розрахунку та сплати податків і зборів;

· платники податків: фізичні та юридичні особи;

· контролюючі органи: державна податкова служба, державна митна служба;

До основних принципів оптимальної побудови та функціонування податкової системи можна віднести: принцип визначальної бази; принцип платоспроможності; принцип вигоди та адміністративної зручності.

По-друге, сучасна податкова система характеризуються чималими проблемами, до основних з них відносять:

ü нерівномірність і несправедливість розподілу податкового навантаження;

ü перетворення податкової системи у чинник пригнічення економічного зростання та інвестиційної активності;

ü проблема подвійного оподаткування;

ü несвоєчасне виконання державою зобов’язань по відшкодуванню податку на додану вартість суб’єктам господарювання.

ü нестабільність податкового законодавства;

ü наявність економічно необґрунтованих розбіжностей у підходах до визначення та оцінки доходів і витрат для встановлення об’єкта оподаткування податком на прибуток та нормативно-правовою базою бухгалтерського обліку, що призводить до невідповідності сум податкових платежів реальному результату господарської діяльності підприємств.

ü низький рівень податкової культури, широке розповсюдження схем мінімізації та ухилення від сплати податків і зборів, що негативно відображається на обсягах надходжень до бюджету та, як наслідок, на бюджетних видатках.

Також виділяють такі проблеми системного характеру у податковій системі: податкова заборгованість платників перед бюджетом та державними цільовими фондами; бюджетна заборгованість з відшкодування податку на додану вартість; ухилення від сплати податків.

По-третє, основними напрямками реформи податкової системи в Україні повинні бути наступні: побудова стабільної, зрозумілої і цілісної податкової системи з метою визначення збалансованих підходів до фінансового перерозподілу в межах країни і обґрунтування норм оподаткування; розширення податкової бази завдяки скасуванню непрозорих податкових пільг, розширенню кола платників податків і оподатковуваних доходів у відповідності з критерієм «доцільності» і принципом «соціальної справедливості»; розв’язання ряду проблем, пов’язаних зі стягненням податків і контролем за дотриманням податкового законодавства; зниження податкового тиску до теоретично допустимого рівня; забезпечення стабільності податкового законодавства; узгодженість усіх елементів в межах єдиного податково-правового простору (формування єдиної нормативно-правової бази оподаткування); уніфікація системи оподаткування, уникнення подвійного оподаткування з однієї і тієї ж бази оподаткування; надання гнучкості системі оподаткування, за допомогою ставок оподаткування стимулювати прогресивні і обмежувати негативні явища, що безпосередньо впливають на стан національної економіки; ефективно структурувати систему оподаткування на користь прямого оподаткування майна, капіталу, землі.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 

Читайте більше

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...

Державний бюджет як інструмент державного регулювання економіки
Провідне місце в системі регулювання економіки держави, створення сприятливого фінансового середовища для швидкого розвитку ринкових відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці належить бюджету. Державний бюджет представляє собою річний план державних видатків і джере ...