Меню сайта

Сутність податкових пільг

україна пільга прибуток податковий

Оподаткування - це один із найвагоміших факторів зовнішнього середовища підприємства, що впливають на його конкурентоспроможність. Особливого зменшення податкового тиску, а отже - підвищення конкурентоспроможності можна досягти шляхом застосування податкових пільг.

У вітчизняній науковій літературі проблеми пільгового оподаткування висвітлені не досить широко. Серед вітчизняних науковців та практиків, які досліджували ці питання, доцільно виділити праці П.В. Мельника, В.Б. Захожая, Я.В. Литвиненка, А.М. Соколовської, І.О. Луніної та ін.

За даними Світового банку, податкові пільги мають низку позитивних та негативних властивостей.

До позитивних ознак податкових пільг можна віднести можливість:

заохочення участі приватного сектора в соціальних програмах;

прийняття рішень приватним сектором, а не урядом;

зменшення державного контролю за використанням пільг.

До негативних ознак належать їх потенційна неефективність та необ’єктивність, зокрема:

зменшення податкової бази, а отже й можливостей для скорочення

податкової ставки;

ускладнення податкового законодавства;

функціонування податкових пільг поза межами бюджетної системи;

створення регресивнішої системи оподаткування.

Попри негативні ефекти, породжені застосуванням податкових пільг, історія фіскальної думки не знає жодної країни, вільної від пільг у царині податків. У зв’язку з цим постає необхідність визначення теоретичних аспектів категорії “податкова пільга”.

Аналіз наукових та законодавчих джерел свідчить про різноманітність поглядів на визначення сутності податкової пільги. Так, дехто з науковців під податковою пільгою розуміє надання державою окремим підприємствам або фізичним особам можливості зниження або цілковитого звільнення від сплати податку, обов’язкового платежу та збору. Недоліком цієї тези є те, що вона не вказує, за яких саме обставин може надаватися можливість зниження або звільнення від сплати податку.

Окремі вчені стверджують: “пільга - це звільнення (повне чи часткове) платника податку, що враховує його особливості, від сплати податку”. Таке визначення містить норму про наявність певних особливостей платника податку, які зумовлюють можливість надання пільг.

Альтернативною точкою зору деяких українських вчених стосовно сутності податкових пільг є запозичена із зарубіжного досвіду думка про концепцію податкових витрат бюджету. Так, В.Л. Андрущенко вказує на поєднання податків та видатків в одному неподільному понятті “податкові витрати”. “Легально оформлена відмова від збору в принципі можливих податків по суті є аналогом прямих бюджетних видатків, що й пояснює дещо парадоксальну назву суми скорочень і списань податкових зобов’язань -податкові витрати…”, - зауважує науковець[3, с. 104].

Аналіз світової фіскальної думки довів, що термін “податкові витрати” існує понад 40 років. Цей термін був використаний у 1967 р. Керівником міністерства податкової політики США С. Сурреєм, у 1968 р. з’явився перший перелік податкових витрат[4]. У 1974 р. Конгрес США в законі про бюджет законодавчо формулює визначення податкових витрат як “…витрат дохідних статей, що належать до положень федерального законодавства з питань прибуткового оподаткування, які встановлюють спеціальні виключення, звільнення, віднімання від сукупного доходу, або які забезпечують спеціальний кредит, пільгову ставку податку, затримку сплати податкового зобов’язання”[5]. Частина встановленого переліку податкових витрат може спричинити постійну втрату доходів бюджету, що дає підстави ототожнювати їх з видатками; інші податкові витрати призводять до затримки наповнення дохідної частини бюджету, являючи по суті безвідсоткову позику держави платнику податку[6].

На складність встановлення сутності податкових пільг вказують й інші науковці. Так, Р. Альтшулер та Р. Дієц[7] вважають “нормальним” податок, який відповідає нормативним вимогам. Далі автори розглядають гіпотетичні варіанти податкових витрат, які могли б стати наслідком того чи іншого визначення нормального податку, та доходять висновку щодо залежності оцінки обсягу податкових витрат від методів їх розрахунку. Вони наводять такий приклад, коли прогресивна система оподаткування, з одного боку, є такою, що не суперечить нормативним основам, оскільки реалізує принцип справедливості, а з другого - є низкою привілейованих податкових ставок (по відношенню до найвищої ставки), які згідно із законом про бюджет являють собою податкові витрати[7].

Перейти на сторінку: 1 2

Читайте більше

Фінансові проблеми Пенсійного фонду України
Актуальність теми дослідження. Теоретичні та методологічні аспекти реформування та розвитку пенсійних систем, упровадження принципу накопичення в системи пенсійного забезпечення, в тому числі і в недержавному пенсійному забезпеченні розглядаються багатьма зарубіжними та вітчизняними ...

Фондовий ринок Казахстану
Фондовий ринок займає особливе місце в загальній системі ринкової економіки кожної країни. Фондовий ринок - це загальна назва цілої системи ринків фінансових ресурсів. На сучасному етапі фондовий ринок займає важливе місце в системі економічних відносин як в середині країни так і поза нею ...