Меню сайта

Шляхи удосконалення оподаткування підприємств в Україні

Безсистемність та невиправдане надання податкових пільг і звільнень може усунути надання державної підтримки у вигляді податкових пільг і преференцій підприємствам, що мають намір здійснювати активну інвестиційну політику, за умови еквівалентної вигоди від їх діяльності для держави, що може проявлятися у створенні робочих місць, зниженні екологічного тиску, збільшенні бюджетних надходжень, валютної виручки тощо [10, с. 15].

Висновки

Отже, податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.

З метою зменшення податкового тягаря використовують податкові пільги, які передбачають повне або часткове звільнення від оподаткування окремих категорій платників податків або доходів від певних видів діяльності. Окремі види податкових пільг можна класифікувати за такими ознаками: напрямами державної фіскально-економічної політики; функціональним призначенням; цільовим використанням звільнених від оподаткування коштів; суб'єктом пільгового стимулювання; періодом дії; рівнем встановлення; у розрізі елементів податку. Податкові пільги забезпечують виконання податковою системою регулятивної функції. Однак нераціональне їх використання створює конкурентні переваги для окремих фізичних чи юридичних осіб, порушуючи принцип рівності й справедливості оподаткування.

Існує низка податкових пільг на підприємствах, і всі вони досить важливі для самих підприємств.

Система оптимізації податків належним чином сприяє підвищенню економічної ефективності підприємств, що прямо пропорційно впливає на зміцнення економіки країни.

Рівень сплати податків та добросовісність обох сторін цього процесу - платників податків і держави - свідчить про цивілізованість суспільства, бо податки - це плата за цивілізацію.

Для поліпшення свого становища Україні необхідно поступово використовувати міжнародний досвід, адаптуючи його до специфіки та умов розвитку нашої країни, створювати умови, в яких майже неможливо буде ухилитися від сплати податкових зобов’язань, що призведе до поступового збільшення надходжень до державного бюджету, а також подбати про те, щоб податкові надходження були доцільно розподілені. За умови ефективного реформування податкової системи Україна матиме шанси стати серйозним суб’єктом податкової конкуренції на світовому просторі.

Додаток 1

Класифікаційні ознаки

Різновиди податкових пільг

Напрями державної фіскально-економічної політики

економічні

соціальні

Функціональне призначення

стимулювальні

протекціоністські

Цільове використання звільнених відоподаткування коштів

цільові

нецільові

Суб'єкт пільгового стимулювання

звільнення від оподаткування носія податків

звільнення від оподаткування платників на різних стадіяхтоваропросування

Період дії

безтермінові

тимчасові

Рівень встановлення

загальнодержавні

місцевого значення

У розрізі елементів податку

звільнення від оподаткування окремих категорій платників

зменшення об'єкта оподаткування

обмеження величини податкової бази

зниження ставок податку

застосування спеціальної методології податкового обліку

продовження термінів податкового періоду

зменшення обчисленої до сплати суми податкового зобов'язання

продовження термінів податкового періоду

зменшення обчисленої до сплати суми податкового зобов'язання

розстрочка та відстрочка сплати податків

Перейти на сторінку: 1 2 3 4

Читайте більше

Іпотечний кредит
Розвиток ринкових відносин в Україні створив передумови для формування та розвитку іпотечного ринку. Важливість його для вітчизняної економіки визначається тим, що він досить активно формує інвестиційні процеси, створює умови для цілеспрямованого та комплексного розвитку окремих галузей ...

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...