Меню сайта

Дослідження сучасного стану податкової політики України

Отже, протягом 2005-2010 років податкове навантаження в Україні практично не змінювалося і складало в середньому 22,6% (див. табл. 2.2 у додатку до розділу 2).

Однак такий розрахунок показника є дещо суперечливим. Це пояснюється двома основними моментами: 1) він не враховує потенційні податкові надходження, які через різні причини (передусім важкість податкового тягаря) не надійшли у бюджет держави; 2) поза розрахунком залишається частина ВВП, не відображена у офіційній статистиці, тобто вироблена у тіньовому секторі економіки і запропонована на ринку.

Таким чином, показник податкового навантаження не враховує втрати і бюджету, і ВВП, обумовлені власне важкістю цього навантаження. Тому при використанні даної формули маємо заниження абсолютних значень показників податкових надходжень та обсягу ВВП, що призводить до отримання результатів із відносно високим ступенем похибки.

Доцільно буде порівняти значення податкового навантаження в Україні з аналогічним показником у деяких розвинених країнах (за даними Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР):

Таблиця

Країна

Середнє значення податкового навантаження за 2005-2009 роки, %

США

26,6

Японія

28

Велика Британія

35,7

Німеччина

36

Франція

43,3

Канада

32,6

Отже, податковий тягар в Україні є меншим, ніж у розвинених країнах. Однак сьогодні немає однозначної оцінки важкості податкового тягаря в Україні. Ряд учених та державних діячів зазначають, що податкова система «не є надмірно жорсткою, рівень оподаткування не є надто великим і не перевищує середні показники в країнах з перехідною економікою». Проте вони одночасно наголошують на існуванні досить високого рівня потенційного податкового навантаження, коли при суворому дотриманні податкового законодавства рівень стягнень податків наближається до 40-42 % ВВП, що перевищує показники більшості розвинених європейських країн. Думка учених стосовно значного податкового навантаження практично співпадає із оцінкою важкості податкового тягаря в Україні аналітиками Світового Банку. За підрахунками Світового Банку, загальне податкове навантаження, включаючи відрахування у соціальні фонди, становить приблизно 35 % ВВП. Це підтверджує, що українські підприємства та громадяни несуть податкове навантаження, адекватне країнам із значно вищими рівнями прибутків та особистих доходів відповідно.

Близько половини економічно активних суб’єктів господарювання в Україні знаходиться в тіні і, як мінімум, половина платників податків приховують свої доходи від оподаткування. Повне податкове навантаження несе лише незначна частка економічно активного населення держави.

Отже, реальне податкове навантаження в Україні, яке несуть законослухняні платники податків, набагато вище від офіційно визначеного. Головними причинами цієї розбіжності, на мою думку, є:

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Сучасні форми та системи оплати праці
Робоча сила, як трактується в курсі економіки, - це сукупність фізичних і розумових можливостей людини, її здатність до праці. В умовах ринкових відносин «здатність працювати» робить робочу силу товаром. Але це не звичайний товар. Його відмінність від інших товарів складається в тому, що ...

Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів кредитної спілки
Сучасний етап розвитку національної економіки України характеризується пошуком найефективніших важелів та інструментів ведення виробничо-господарської діяльності. Підвищення ролі приватної власності, розвиток фондового ринку, активізація зовнішньоекономічної діяльності потребують удоскон ...