Меню сайта

Аналіз видатків бюджету країни на здійснення економічних програм за 2007-2010 роки

Аналіз податкових пільг дає підставу зробити висновки і внести деякі пропозиції.

На сьогодні надмірне надання пільг, а також відстрочок, розстрочок, податкових кредитів тощо не сприяє досягненню фінансової стабілізації в державі, рівномірному розподілу податкового навантаження на платників податків, призводить до необгрунтованого перерозподілу фінансових ресурсів між окремими суб'єктами господарської діяльності.

Надзвичайно важливим є інвестиційна діяльність держави та підтримка пріоритетних галузей економіки, зокрема структурної перебудови економіки. Україна зможе посісти належне місце в Європі і світі за умови опанування інноваційного шляху розвитку, підвалини якого мають бути закладені в процесі структурної перебудови економіки. Тільки таким чином можна змінити сировинний вектор розвитку економічних процесів, що формується нині. Відтак основою стратегічного курсу держави, його базовим принципом має стати реалізація державної політики, спрямованої на запровадження інноваційної моделі структурної перебудови та зростання економіки, утвердження України як високотехнологічної держави.

Щороку обсяг видатків на розвиток таких галузей, як вугільна, сільське господарство, транспорт має тенденцію до зростання, хоча в цілому видатки на економічну діяльність держави зменшуються (у зв'язку із скороченням державного сектору).

Основною метою державної промислової політики визначається створення сучасного інтегрованого у світове виробництво промислово-технологічного комплексу України, який забезпечує внутрішні потреби, конкурентоспроможний експорт, збільшення обсягів наукоємної продукції як основи для інноваційного розвитку інших секторів економіки, а також розвиток мінерально-сировинної бази для забезпечення приросту запасів корисних копалин. На зазначену мету у проекті бюджету передбачено 1152,1 млн. грн.

Основною метою державної політики, спрямованої на розвиток мінерально-сировинної бази, є забезпечення приросту запасів корисних копалин, у першу чергу, нафти, газу, вугілля та тих видів мінеральної сировини, промисловий видобуток яких знаходиться на стадії розвитку, але які є гостродефіцитними для держави (золото, хром, свинець, цинк, мідь, кобальт, молібден та інші).

Використання у народному господарстві власної сировини здешевлює вартість продукції та дає можливість збільшити експортний потенціал держави у 1,5 - 2 рази. Щорічний економічний ефект від переведення народного господарства України на використання вітчизняних мінерально-сировинних ресурсів оцінюється у 5-6 млрд. доларів США.

Видатки аграрного сектора на 2005 рік плануються у сумі 8,2 млрд. гривень, що на 3,1 млрд. гривень, або в 1,6 раза більше від плану на 2009 рік з урахуванням змін.[14].

Фінансова політика держави враховує специфіку галузі сільського господарства з його високим ризиком для кредиторів та погодно-кліматичною залежністю і специфічністю в циклах затрат на виробництво продукції і тому здійснює всі можливі заходи щодо надання підтримки його розвитку із залученням коштів Державного бюджету України.

У проекті Державного бюджету України на 2010 рік для формування Державного продовольчого резерву аграрним фондом передбачено асигнування в обсязі 600 млн. грн, які надійдуть в рахунок погашення заборгованості минулих років суб'єктів підприємницької діяльності, основним видом діяльності яких є сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги з податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, за бюджетними позичками та кредитами, наданими під гарантію Кабінету Міністрів України.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5 6

Читайте більше

Проблеми та перспективи розвитку кредитних спілок в Україні
Актуальність теми. Принципово новим в Україні в умовах трансформації економіки є створення поряд з банками небанківських фінансово-кредитних інститутів. Закордонний досвід свідчить про те, що небанківські фінансово-кредитні інститути відіграють дуже важливу роль в економічному розвитку к ...

Місцеві податки та збори як складова системи оподаткування України
Сьогодні податки відіграють вирішальну роль у формуванні дохідної частини державного бюджету. Вони виконують роль регулятора економічних відносин у суспільстві. Створення оптимальної системи оподаткування - одне з найголовніших завдань держави. Економічні відносини, пов'язані з податками, ...