Меню сайта

Правові аспекти випуску і обігу корпоративних облігацій

Основною ознакою корпоративних облігацій, відмінною від інших видів облігацій за законодавством України, є те, що емітент такої облігації може бути лише юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності. Цей цінний папір є встановленої форми, містить необхідні визначені законодавством реквізити, посвідчує грошові або майнові права, передбачає можливість передання прав за цінним папером [5].

Розміщення корпоративних облігацій може проводитись шляхом публічного або приватного методу. Публічне розміщення включає 15 етапів, приватне - 12 етапів.

Розрізняють корпоративні облігації в документарній і бездокументраній формі. Цінні папери в документарній формі випускаються як сертифікати, виражені на паперовому носії, так в бездокументраній формі - виготовляється емітентом глобальний сертифікат, який передається для зберігання в депозитарій. За Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження положення про порядок випуску облігацій підприємств» від 17.07.2003 № 322 виділяють:

облігації підприємств іменні та на пред’явника;

за способами виплати винагород - відсоткові, цільові, дисконтні та облігації, розміщені за номінальною вартістю, із премією;

за ступенем надійності - забезпечені та незабезпечені; за місцем перебування емітента і території - вітчизняні та іноземні; за наявності будь-яких обмежень на обіг - з вільним колом обігу та з обмеженим колом обігу [6].

Отже, головною перевагою випуску корпоративних облігацій - залучення за більш нижчою відсотковою ставкою середніх та довгострокових засобів, порівняно за кредитами банків. Окремі підприємства випускають корпоративні облігації щоб стимулювати робітників, тобто прибуток від таких облігацій оподатковують меншим податком.

Вивчення особливостей використання такого інструменту, як корпоративна облігація, дозволило виділити ряд його переваг:

. Переваги для інвестора:

• інвестор може очікувати на отримання прогнозованого доходу;

• інвестор має можливість виконання операцій РЕПО;

• існує можливість дострокового погашення облігації;

• інвестування в облігації є менш ризиковим порівняно з акціями;

• придбання облігацій дає можливість диверсифікувати інвестиції;

• в разі емісії забезпечених облігацій інвестор може очікувати на покриття заборгованості майном підприємства;

• власник облігацій матиме пріоритет у задоволенні претензій в разі банкрутства емітента (на відміну від акцій);

• виплата доходів за облігаціями забезпечена надходженнями від реалізації проекту, для фінансування якого вони були емітовані.

. Переваги для емітента:

• емісія облігацій не впливає на структуру власного капіталу і не призводять до втрати контролю над підприємством (на відміну від акцій)

• дозволяє залучити більш дешеві ресурси, оскільки ставка за облігаціями є середньою між банківськими депозитом і кредитом, а з розвитком ринку наближується до ставки за депозитами;

• заборгованість підприємства диверсифікується за рахунок залучення більш широкого кола iнвесторiв (на відміну від кредиту);

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Оподаткування прибутку юридичних осіб
Економічні трансформації в країні і її економічне оздоровлення неможливі без формування дієздатної податкової системи. Важливе місце в мобілізації грошових ресурсів суспільства відіграє податкова система з властивими їй особливостями. Сучасний економічний розвиток України і її регіон ...

Особливості застосування податкових пільг щодо фізичних осіб в Україні
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин власності визначають податки як основні джерела формування доходної частини бюджету. Проблемне вивчення й ...