Меню сайта

Правові аспекти випуску і обігу корпоративних облігацій

• дозволяють отримати ресурси на достатньо довгий строк, прив’язавши його до терміну реалізації інвестиційного проекту;

• відсутня обов’язкова вимога про надання застави (забезпечення);

• підприємство самостійно визначає умови емісії облігацій і адаптує їх до вимог інвестиційного проекту;

• цільове використання коштів менш регламентоване порівняно з банківським кредитом;

• можливість хеджування фінансових ризиків, а також зниження вартості обслуговування боргу через можливiсть дострокового викупу;

• розмір обсягу емісії облігацій значно перевищує розмір кредиту, який може видати комерційний банк одному позичальнику;

• створення кредитної iсторiї та рейтингу на публiчному ринку капiталiв та зростання iмiджу компанiї через вдалi розмiщення та погашення облiгацiй.

Попри численні переваги, залучення інвестиційного капіталу шляхом емісії корпоративних облігацій не позбавлене недоліків:

• необхідна максимальна відкритість і прозорість діяльності емітента;

• дорога і довготривала процедура реєстрації випуску облігацій;

• існує ризик неповного розмiщення на первинному ринку, як наслідок - неможливiсть реалізувати iнвестицiйний проект;

• в разі виникнення проблем із виконанням зобов‘язань за облігаціями домовитись з великим колом кредиторiв важче;

• фiксованi накладнi витрати на пiдготовку та рекламу роблять непривабливими невеликi випуски облiгацiй;

• потреба у використанні послуг андеррайтер для публічного розміщення облігацій.[7]

Обґрунтування вибору прийнятного інструменту фінансування підприємств з поміж альтернативних варіантів - випуск корпоративних облігацій чи використання банківських кредитів дало змогу визначити доцільність випуску корпоративних облігацій у випадку необхідності залучення значних обсягів довгострокових ресурсів та можливості відтермінування їх отримання і повернення. Відповідне рішення корпоративного менеджменту має базуватися на інформації щодо фінансових результатів діяльності підприємства - позичальника, допустимості здійснення боргового фінансування через випуск облігацій (о) та банківське кредитування (k), порівняних розрахунках обсягів (s), термінів (t) і витрат (V) при здійсненні того чи іншого виду запозичень і може бути представлено у вигляді алгоритму (Додаток 1)

Визначено, що залежно від індивідуальних характеристик конкретного боргового інструменту, вартісні коливання витрат залучення та обслуговування позикових ресурсів можуть бути значними (при оплаті експертної оцінки заставленого майна, інших посередницьких послуг, здійсненні відсоткових відрахувань). [8]

Порядок випуску, розміщення та погашення облігацій включає наступні етапи:

. Підготовка рішення про випуск облігаційної позики.

. Ухвалення рішення про випуск облігацій.

. Проведення аудиторської перевірки та отримання висновку аудиторської перевірки.

. Сплата державного мита до місцевого бюджету у розмірі 0,1 процента загальної номінальної вартості облігацій.

. Підготовка пакету документів для реєстрації випуску та інформації про емісію облігацій в ДКЦПФР.

Перейти на сторінку: 1 2 3 4 5

Читайте більше

Національна депозитарна система проблеми становлення та розвитку
Інфраструктура фондового ринку в кожній країні має свої особливості. Вони обумовлені рівнем розвитку економіки країни, характером діючої моделі ринку, специфікою системи державного регулювання ринку. Неодмінним елементом організації ринку цінних паперів є депозитарна система, яка виступ ...

Аналіз напрямів використання коштів зведеного бюджету Закарпатської області
Разом із здобуттям незалежності перед Україною постало важливе завдання - створення власної фінансової і бюджетної систем, а в даний час - їх подальше вдосконалення. Вирішення цього завдання вимагає переосмислення природи бюджету взагалі і місцевих бюджетів зокрема, визначення їх місця і ...